Pobierz program MultiSys!

Wypróbuj zanim zarejestrujesz!

 

Zarejestruj program MultiSys!

Teraz rejestracja to tylko 39 zł!

 

MultiSys

Program MultiSys jest programem do szeroko pojętej analizy gry liczbowej Multi Multi (dawniej Multi Lotek).

MultiSys okno główne

Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji programu MultiSys (kliknij na nazwę analizy aby rozwinąć opis):

Zapraszam do działu Download i pobrania wersji Demo...

Charakterystyka i wymagania

Krótka charakterystyka:
MultiSys jest programem, który umożliwia przeprowadzenie szeregu analiz na historycznych wynikach losowań tej gry liczbowej. Baza wyników aplikacji jest kompletna i może być automatycznie aktualizowana ze stron www.lotto.pl, co zapewnia, iż generowane wyniki zawsze będą aktualne. Wszystkie możliwości aplikacji MultiSys opisane są poniżej...
Wymagania:
- komputer klasy PC
- system operacyjny MS Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, 2008, 8, 2012, 8.1 (w wersjach x86 i x64)
- procesor min. 1GHz (i szybszy tym krótsze czasy analiz)
- pamięć min. 512MB (i więcej tym lepiej)
- dysk min 5MB
- dostęp do internetu (w przypadku automatycznej aktualizacji wyników)
- drukarka (w przypadku chęci wydruku wyników)

System 3-skreśleniowy

Suwak, umieszczony na dole ekranu, pozwala zawęzić zakres analizy w danym miesiącu, tzn. można dowolnie ustalić dolną granicę analizy (górną granicą jest zawsze ostatnie losowanie w danym miesiącu). Kolumna 'N' informuje od ilu losowań nie wypadła (ustalana poniżej) ilość liczb w poszczególnych zestawach. W kolumnie 'Śr.' wyświetlana jest liczba, co ile losowań wypada dany zestaw.
Jeżeli chodzi o poszczególne pola, to jak łatwo można się domyślić, pierwsza kolumna, to 20 5-cio liczbowych zestawów. Największa macierz, to ilości wylosowanych liczb w poszczególnych zestawach w okresie danego miesiąca. Następna macierz przedstawia ilości trafionych piątek, czwórek, trójek i dwójek w przeciągu danego miesiąca (lub zakresie ustalonym za pomocą suwaka). Przyciski 'Rozpis na 3', 'Następny', 'Poprzedni', 'Powrót' oraz pole 'Typowany zestaw' pozostawiam bez komentarza...

System X

System X - podobnie jak jego 'brat bliźniak' System Y, typują zestawy na podstawie analizy wystąpień poszczególnych liczb. Idea Systemu X jest bardzo prosta: W zadanym przedziale szukana jest najczęściej występująca liczba - nazwijmy ją L1. Następnie, odrzucane są wszystkie losowania, w których liczba L1 nie wystąpiła. W kolejnym kroku, ponownie szukane są najczęścej występujące liczby, z tą różnicą, że nie brane są pod uwagę odrzucone wcześniej losowania. Oczywistym jest, że po tej operacji najczęściej występującą liczbą będzie znowu L1. Dlatego też, jako kolejną liczbę do szukanego zestawu, wybieramy tę, która jest druga pod względem wystąpień - nazwijmy ją L2. Dalej, znowu odrzucamy losowania, w których nie wypadła liczba L2 itd., itp...
Poznaj również inne systemy Multi Multi dostępne w programie.

System Y

System Y to następny (po Systemie X) sposób typowania zestawów liczb na podstawie ich wcześniejszych wystapień.Kilka słów wyjaśnienia, na czym polega System Y. Po ustaleniu zakresu poszukiwań, należy ustalić również dwa współczynniki, które z braku lepszego pomysłu nazwałem roboczo 1 i 2. Mogą one przyjmować wartości od 0.0 do 1.0 ze skokiem co 0.05 i oczywiście suma ich zawsze równa się jedności. Współczynnik 1 odpowiada za 'wagę' (lub inaczej - ustala procent udziału) liczb najczęściej występujących w zadanym przedziale tzn., że im Współczynnik 1 jest większy, to w typowanym zestawie więcej będzie liczb, które są częściej losowane. Natomiast Współczynnik 2 odpowiada za liczby, które najdłużej nie zostały wylosowane, tzn., że im Współczynnik 2 będzie większy, tym w typowanym zestawie więcej będzie liczb, które mają najdłuższą przerwę od ostatniego wystąpienia. Na podstawie tych 2 współczynników oraz ilości wystąpień i długości przerwy, obliczany jest globalny współczynnik, którego wartość pozwala na wytypowanie zestawu liczb.

System Z

System Z - jest oryginalnym pomysłem 'Audytora' (thx :-). Jego 'zasada działania' przedstawia się następująco:
Po ustaleniu zakresu losowań, sortujemy wszystkie liczby od najczęściej do najrzadziej występującej. Otrzymany w ten sposób szereg liczb dzielimy na grupy. System pozwala na wybór 3 różnych ilości grup: 20 grup 4-liczbowych, 27 grup 3-liczbowych oraz 40 grup 2-liczbowych (oczywiście w drugim przypadku ostatnia grupa jest 2-liczbowa). Do dalszej analizy brane są wszystkie kombinacje 2-, 3- lub 4-grupowe:
20 grup 4-liczbowych > komb. 2 grup > 190 kombinacji [zestawy 8-liczbowe]
20 grup 4-liczbowych > komb. 3 grup > 1140 kombinacji [zestawy 12-liczbowe]
20 grup 4-liczbowych > komb. 4 grup > 4845 kombinacji [zestawy 16-liczbowe]

27 grup 3-liczbowych > komb. 2 grup > 351 kombinacji [zestawy 6-liczbowe]
27 grup 3-liczbowych > komb. 3 grup > 2925 kombinacji [zestawy 9-liczbowe]
27 grup 3-liczbowych > komb. 4 grup > 17550 kombinacji [zestawy 12-liczbowe]
40 grup 2-liczbowych > komb. 2 grup > 780 kombinacji [zestawy 4-liczbowe]
40 grup 2-liczbowych > komb. 3 grup > 9880 kombinacji [zestawy 6-liczbowe]
40 grup 2-liczbowych > komb. 4 grup > 91390 kombinacji [zestawy 8-liczbowe]

Grupy liczb są wyświetlane zawsze w tabeli poniżej ustawień.
Po wybraniu żądanych ustawień i naciśnieciu 'Szukaj', po chwili, w tabeli po prawej stronie pojawią się wyniki analizy. Tabela składa się z czterech kolumn, które przedstawiają kolejno:
 1 - [Grupy] poszczególne kombinacje grup,
 2 - [Liczby] otrzymane z kombinacji zestawy liczb,
 3 - [Traf] suma ilości trafionych liczb z zestawu w zadanych przedziale
 4 - [Ostatnie xx losowań] ilości trafionych liczb z zestawu w ostatnich xx losowaniach

Tak otrzymane wyniki można filtrować ze względu na 3 ostatnie losowania. Po zaznaczeniu opcji Filtr - można ustawić jego parametry, a są to ilości trafionych liczb w 3 ostatnich losowaniach z wybranego zakresu. Można ustalić, czy w danych losowaniu ilość trafionych liczb ma być mniejsza-równa bądź większa-równa od wybranej wartości. Przycisk 'Zastosuj filtr' przefiltruje wyniki.

Trendy, to graficzna ilustracja ilości trafień poszczególnych zestawów w kolejnych losowaniach zadanego zakresu. Wykres zmienia się o kliknięciu na dany wiersz w tabeli wyników analizy.
 Przyciski z ikonami dyskietki i drukarki pozwalają zapisać i wydrukować wyniki analizy.

 UWAGI:
- klikając prawym przyciskiem myszy na tabeli z grupami można je eksportować do pliku Zestawów Własnych Użytkownika lub do pliku tekstowego, jak również można je wydrukawać na drukarce.
- klikając prawym przyciskiem myszy na wykresie trendów można zmienić ich typ (liniowy/słupkowy) oraz wydrukować wykres na drukarce.

System końcówkowy

System końcówkowy służy do śledzenia zestawów złożonych z liczb, kończących się taką samą cyfrą, czyli 1,11,21,31,41,51,61,71; 2,12,22,32,... Dokładniejszy opis jest ?chyba? zbyteczny. Oczywiście wszystko (tak jak w ZWU i S3S) można wydrukować i zapisać do pliku. Zestawy można rozpisać na trójki. Możliwa jest też zmiana, ile liczb ma być analizowanych w kolumnie 'Nie' (podbnie jak w ZWU i S3S).

Zestawy własne użytkownika

Analiza zestawów własnych użytkownika pozwala na sprawdzenie 'powodzenia' ulubionych zestawów. Do dodania nowego zestawu służy przycisk + (plus), zaś do usunięcia ostaniego zestawu z listy, przycisk - (minus). Zestawy można zapisać do pliku w celu późniejszej analizy - służy do tego przycisk 'Zapisz' (domyślną nazwą pliku jest ilość liczb w zestawie, ale oczywiście może być dowolnie zmieniana). Wczytanie zestawu z pliku następuje po naciśnięciu 'Otwórz' i wskazaniu żądanego pliku. Podobnie jak w systemie 3-skreśleniowym, również tutaj występuje suwak umożliwiający zawężenie przedziału analizy w danym miesiącu.
Poszczególne części ekranu i pozostałe przyciski wyglądają tak samo jak w 'Systemie 3-skreśleniowym', więc uważam za zbyteczne powtórne ich opisywanie...
W wersji 2.2 pojawiła się dodatkowo nowa kolumna zatytułowana 'Max'. W kolumnie tej podawana jest maksymalna ilość kolejnych losowań, w których NIE zostały wylosowane liczby z zestawu (ilość liczb do tej analizy ustala się pod tą właśnie kolumną). Podsumowując: kolumna ta pokazuje maksymalną przerwę zestawu (lub odpowiedniej ilości liczb z zestawu).
Analiza ta umożliwia sprawdzenie wygrana Multi Multi a także wyników Twoich najlepsze systemy Multi Multi.

Zestawy własne użytkownika ][

Opis poszczególnych części okna ZWU ][:
Na samej górze znajdują się pola, w których można ustalić zakresu poszukiwań. Poniżej znajduje się kolumna z wybranymi zestawami, obok główna tabela, w której są wyświetlane ilości trafionych liczb zestawu w danym losowaniu, którego numer znajduje się nad tabelą. Następna tabela (jasno zielona), to ilości trafień piątek, czwórek, trójek, dwójek i jedynek w zadanym przedziale losowań. Dwie kolumny po prawej stronie to odpowiednio: ilość losowań od ostatniego trafienia piątki, czwórki, trójki, dwójki, jedynki - ustala się to poniżej tej kolumny; 'Śr.' to średnia wystąpień wspomnianej wcześniej piątki, czwórki, trójki, dwójki lub jedynki.

Przyciski |<, <<, <, >, >>, >| służą do nawigacji w głównej tabeli. Pozwalają one na 'przewijanie' zawartości owej tablicy (skrajne przyciski przenoszą na początek/koniec ustalonego zakresu, << oraz >> przesuwają widok w tabeli o 20 losowań, natomiast wewnętrzne przyciski pozwalają na 'płynny' scroll co 1 losowanie).

Na górze, na lewo i prawo od nr losowań (przy strzałkach) znajduje się informacja ile losowań można jeszcze przewinąć do osiągnięcia skrajnych wartości - w lewo/na początek - ze znakiem minus i w prawo/na koniec - ze znakiem plus.

Oczywiście wszystko to, co znajduje się na ekranie można zapisać do pliku tekstowego jak również wydrukować na drukarce...

Dolny obszar okna zajmuje wykres/ilustracja graficzna trafień zestawu w poszczególnych losowaniach z wybranego zakresu. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wykresie pozwala na zmianę jego typu (liniowy/słupkowy) lub na wydruk.

Zestawy z liczb użytkownika

Zestawy z liczb użytkownika - to opcja zbliżona do Analizy wszystkich zestawów , z tą różnicą, że w AWZ w procesie poszukiwania brane są pod uwagę wszystkie liczby (od 1 do 80), natomiast w ZLU, użytkownik wybiera liczby (max. 20), z których analizowane są wszystkie kombinacje i wyświetlane są zestawy (max. 20) najczęściej występujące w zadanym zakresie poszukiwań. Oczywiście, tak jak w większości opcji, możliwy jest wydruk wyników lub ich zapis do pliku oraz przepisanie do Zestawów własnych użytkownika . ZLU są szybsze niż AWZ, jeżeli znane są liczby, z których mają być wybrane najczęściej występujące zestawy, ponieważ analizowana jest to określona (przez użytkownika) ilość liczb.

Analiza wszystkich zestawów

Za pomocą tego narzędzia można przeanalizować WSZYSTKIE MOŻLIWE zestawy składające się z max. 5 liczb. W tym celu należy wybrać (jak zawsze) zakres poszukiwań, a także: ilość liczb / zestaw, czyli ilo liczbowe mają być analizowane zestawy, ilość zestawów - jest to liczba zestawów, które zostaną wyświetlone po skończonej analizie. Ponadto należy wybrać, czy mają być poszukiwane najczęściej czy też najrzadziej występujące zestawy.
Po prawej stronie wyświetlane są informacje: Ilość kombinacji - jest to ilość zestawów do przeanalizowania dla jednego losowania, Czas obliczeń - czas jaki zajęło przeprowadzenie analizy (może być naprawdę długi), jak również Postęp obliczeń, czyli jakie jest zaawansowanie analizy.
Oczywiście można przepisać zestaw do 'Zestawów własnych użytkownika'. W tym celu należy najpierw wskazać żądany zestaw w tabeli i dopiero wtedy nacisnąć przycisk 'Przepisz'. Poza tym można zapisać lub wydrukować uzyskane w analizie wyniki.

Powtarzające się liczby

'Powtarzające się liczby' - to opcja pozwalająca znaleźć liczby (zestawy), które powtórzyły się w kilku kolejnych losowaniach. Tu wszystko powinno być ?chyba? jasne. Wspomnę może o opcji 'Ograniczenie ilości liczb'. Wprowadziłem ją po to, aby można było znaleźć zestaw składający się z określonej ilości liczb. Trzeba jednak pamiętać, że zaznaczając tę opcję, jako wynik poszukiwań otrzymamy zestaw o wymaganej ilości liczb, co nie oznacza jednak, że w zadanych zakresie kolejnych losowań nie wystąpiły jeszcze inne powtarzające się liczby!!!

Analiza par liczb

Okno tej opcji jest dużych rozmiarów, więc aby korzystać z tej opcji, rozdzielczość musi wynosić przynajmniej 800x600x16.
Większą część okna zajmuje tabela o wymiarach 80x80. Na skrzyżowaniu poszczególnych wierszy i kolumn wyświetlana jest ilość wystąpień poszczególnych par liczb.
Z prawej strony okna należy ustalić zakres poszukiwań jak również wybrać, czy analiza par liczb ma być przeprowadzona z użyciem kryterium czy też bez. W tym celu należy: zaznaczyć 'Bez kryterium' - aby obliczyć i wyświetlić występowanie wszystkich par liczb lub odznaczyć 'Bez kryterium' i wybrać opcję (więcej i dokładnie / mniej i dokładnie) ilości wystąpień par liczb.
Po użyciu przycisku 'Znajdź', tabela wypełni się wartościami. Kliknięcie na poszczególne pola spowoduje, że po prawej stronie (w ramce 'Wyniki analizy') pojawią się dodatkowe informacje o poszczególnych liczbach i parach. I tak kolejno:
> Liczba L1 - liczba ze wskazanej kolumny <
> Liczba L2 - liczba ze wskazanego wiersza <
> Ilość wystąpień L1 - ile razy wystąpiłą liczba L1 w zadanym zakresie <
> Ilość wystąpień L2 - ile razy wystąpiłą liczba L2 w zadanym zakresie <
> Razem L1 i L2 - ile razy wystąpiłą para liczb L1 i L2 w zadanym zakresie <

Najczęściej pary - w ramce tej podawane są 3 najczęściej występujące w (danym zakresie) pary.
Najrzadziej pary - w ramce tej podawane są 3 najrzadziej występujące w (danym zakresie) pary.
Oczywiście można zapisać i wydrukować wyniki analizy.

UWAGA!!!
Wydruk wyników posiada 2 etapy: w pierwszym drukowana jest widoczna na ekranie tabela, natomiast w drugim (za zgodą użytkownika) drukowane są wszystkie możliwe pary liczb z odpowiadającymi im seriami pełnymi i pustymi (wydruk drugiego etapu zajmuje około 20 stron formatu A4 - 79!/(2!*(79-2)!) = 3160 par liczb).

Generator 'Chybił trafił'

Generator pozwala wygenerować zestaw (składający się z od 1 do 10 liczb) na 3 sposoby. Pierwszym z nich jest 'Generator liczb pseudo-losowych', czyli program po prostu losuje zestaw X liczb. Drugim sposobem jest generacja zestawu z wykluczeniem liczb, które zostały wylosowane w od 1 do 5 ostatnich losowaniach. Wreszcie trzecia metoda - generowanie zestawu zawierającego liczby twarde (czyli 'pewne'). Do wyboru liczb twardych służy przycisk L.T.
Oczywiście każdy wygenerowany zestaw (składający się z nie więcej niż 5 liczb) można przepisać do Zestawów własnych użytkownika w celu sprawdzenia jego 'powodzenia'

Najczęściej losowane liczby

Analiza najczęściej losowanych liczb pozwala na sprawdzenie występowania poszczególnych liczb w zadanym zakresie losowań, który wybieramy ustawiając dolny i górny zakres przeszukiwania wyników. Po naciśnięciu 'Znajdź' program przeprowadzi analizę i wyświetli wyniki w tabeli. Można posortować otrzymane wyniki (klikając na 'Liczba' lub 'Ilość' na dwa sposoby: od najczęściej występujących liczb do najrzadziej występujących lub odwrotnie oraz posortować względem liczb rosnąco i malejąco. Ponadto, kliknięcie na ilość wystąpień powoduje wyświetlenie informacji, kiedy ostatni raz została wylosowana dana liczba. Zaznaczenie 'Wszystkich losowań' spowoduje, jak można się łatwo zorientować, ustalenie zakresu poszukiwań od 1-go do ostaniego losowania znajdującego się w bazie wyników.

Analiza dni miesiąca

Okno 'Analizy dni miesiąca' wygląda podobnie do okna 'Najczęściej losowanych liczb'. Na początku należy wybrać zakres poszukiwań (lub wybrać cały ich zakres - w tym celu należy zaznaczyć opcję Wszystkie losowania). Następnie naciśniecie przycisku 'Znajdź' spowoduje wypełnie tabeli po prawej stronie.
Tabela ta przedstawia: Liczba - numer poszczególnych dni miesiąca; Liczba - liczba, która wypadała najczęściej/najrzadziej danego dnia miesiąca; Ilość - ilość wystąpień w/w liczby; Wykres ilościowy - graficzne przedstawienie ilości wystąpień liczb
Naciskając na pierwsze trzy nagłówki tabeli można posortować dane względem wybranej kolumny.
Po naciśnięciu przycisku 'Znajdź' opcje nad tabelą stają się aktywne. Umożliwiają one analizowanie zarówno liczb występujących najczęsciej jak i najrzadziej, czego dokonujemy klikając odpowiednią opcję.
Oczywiście wszystkie wyniki analizy można zapisać do pliku i wydrukować na drukarce...

Analiza dni tygodnia

Okno 'Analizy dni tygodnia' wygląda podobnie do okna 'Najczęściej losowanych liczb'. Na początku należy wybrać zakres poszukiwań (lub wybrać cały ich zakres - w tym celu należy zaznaczyć opcję Wszystkie losowania). Następnie naciśniecie przycisku 'Znajdź' spowoduje wypełnienie tabeli po prawej stronie.
Tabela ta przedstawia:
Dzień tyg. - nazwy poszczególnych dni tygodnia
Liczba - liczba, która wypadała najczęściej/najrzadziej danego dnia tygodnia
Ilość - ilość wystąpień w/w liczby
Wykres ilościowy - graficzne przedstawienie ilości wystąpień liczb
Naciskając na nagłówki tabeli można posortować dane względem wybranej kolumny.
Po naciśnięciu przycisku 'Znajdź' opcje nad tabelą stają się aktywne. Umożliwiają one analizowanie zarówno liczb występujących najczęściej jak i najrzadziej, czego dokonujemy klikając odpowiednią opcję.
Oczywiście wszystkie wyniki analizy można zapisać do pliku i wydrukować na drukarce...

Analiza przedziałów

Analiza polega na znalezieniu 'optymalnego' przedziału losowań. Aby taki przedział wyznaczyć należy na początku ustalić parametry analizy:
- Nr losowania bazowego, czyli losowanie, od którego (w dół) będą wykonywane poszukiwania,
- Analiza xx yyyy liczb, określa które i ile liczb będziemy analizować,
- Wartość skoku analizy - ilość losowań, które bierzemy do analizy w kolejnych iteracjach,
- Dolny i górny zakres poszukiwań (wartość zależna od ustawień skoku),
- Sortowanie wyników - sposób sortowania 'wyników pośrednich'.
Opis:
1. Ustalamy nr losowania bazowego, tego, w stosunku do którego będzie analizowana trafialność.
2. Ustalamy ilość liczb, na której będzie ustalana trafialność (np. pierwsze 10 liczb lub ostatnie 7 liczb) i sposób ich sortowania (rosnąco lub malejąco).
3. Ustalamy zakres losowań (od - do), w którym będzie liczona częstotliwość, a także skok (o ile przesuwać się będzie zakres losowań brany do analizy).
4. Naciskamy przycisk Start.

Najdłużej oczekiwane zestawy

Jest do prosta analiza zestawów (składających się z max. 3 liczb), która oblicza ilość losowań od ostatniego wystąpienia danego zestawu, a następnie sortuje otrzymane wyniki tak aby otrzymać najdłużej oczekiwany zestaw 1-, 2- lub 3-liczbowy.
W każdej analizie sprawdzane są wszystkie kombinacje.
Oczywiście otrzymane wyniki można wydrukować, zapisać do pliku tekstowego oraz wyeksportować (pierwsze 20 zestawów) do pliku *.zst, czyli pliku 'Zestawów własnych użytkownika'.

Analiza liczb parzyste / nieparzyste

Analiza ta umożliwia przeprowadzenie obliczeń, których wynikiem będzie podział liczb losowanych w danym losowaniu na parzyste i nieparzyste wraz z ich procentowym udziałem. Przed rozpoczęciem analizy należy wybrać jej zakres przy pomocy nr losowania, można również skorzystać z opcji 'Wszystkie losowania', która ustawia zakres poszukiwań od 1 do ostatniego losowania w bazie.
Po wykonaniu analizy wyniki zostaną wyświetlone w tabeli, gdzie można dokonać sortowania klikając na nagłowek każdej z kolumn. Wyniki można oczywiście również zapisać do plików csv, txt i html oraz wydrukować na drukarce.

Analiza serii

Analiza serii pozwala na przeprowadzenie obliczeń, dzięki którym można uzyskać informacje która liczba była najdłużej losowana w kolejnych losowaniach. Przed rozpoczęciem analizy należy wybrać jej zakres przy pomocy nr losowania, można również skorzystać z opcji 'Wszystkie losowania', która ustawia zakres poszukiwań od 1 do ostatniego losowania w bazie.
Po wykonaniu analizy wyniki zostaną wyświetlone w tabeli, gdzie można dokonać sortowania klikając na nagłowek każdej z kolumn. Wyniki można oczywiście również zapisać do plików csv, txt i html oraz wydrukować na drukarce.

Wydruk kuponów

Opcja ta (jak łatwo się domyśleć) służy do wydruku kuponów Multi Multi. Okno 'Wydruku kuponów' jest podzielone na 2 główne części: lewa część - odpowiadająca za wszystkie ustawienia oraz część prawa - podgląd wydruku.
# Ustawienia: Najwyższe pole combo (koloru zielonego) jest polem, które umożliwia wybór Profilu wydruku. Oznacza to, że po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich ustawień (np. dla danego typu drukarki), można później w bardzo prosty sposób zmieniać wszystkie inne ustawienia, ustalając jedynie odpowiedni profil wydruku. Przyciski obok tego pola służą do utworzenia nowego profilu (max. 10)* oraz zapisu aktualnych ustawień.
# Marginesy & Zoom - ustalanie lewego i górnego marginesu (w milimetrach) oraz wybór powiększenia dla Podglądu wydruku.
# Offsety - ustalanie (bardzo dokładne, bo z dokładnością do 0,01 milimetra) lewego i górnego offsetu, czyli przesunięcia całego wydruku [np. gdy drukarka nie pozwala drukować z zerowymi marginesami, należy wtedy ustawić marginesy na xx a odpowiednie offsety na -xx].
# Zaznaczenie - opcje pozwalające na zmianę 3 podstawowych parametrów zaznaczenia (czyli czarnego pola na wydruku). Możliwe jest ustalenie odstępu pomiędzy zaznaczeniami (dokł. 0,01 milimetra) oraz ich wysokości i szerokości (również z dokł. 0,01 milimetra).
# Układ kuponu - w zależności od drukarki jeden lub drugi sposób umieszczenia kuponu w podajniku jest wygodniejszy.
# Wydruk kuponu testowego - po zaznaczeniu tej opcji, można 'kalibrować' drukarkę do prawidłowego wydruku kuponów. Pozwala to na wydruk kuponu z zaznaczonymi wszystkimi możliwymi polami, dzięki czemu możemu bardzo dokładnie ustalić wszystkie parametry wydruku.
# Kolejne pole typu combo, z wszystkimi zainstalowanymi w systemie drukarkami. Tu można dokonać wyboru drukarki, na której będzie wykonany wydruk (na starcie zawsze ustawiana jest domyślna drukarka systemowa).
# Ramka Zestawy - tu należy wybrać (po uprzednim załadowaniu ich z pliku *.zst) zestawy do drukowania oraz stawkę i ilość losowań. Na dole wyświetlana jest aktualna ilość wybranych do druku zestawów oraz niezbędna do ich wydrukowania ilość kuponów.
Przycisk 'Powrót' wychodzi z opcji Wydruku kuponów, natomiast 'Drukuj' powoduje rozpoczęcie procedury wydruku kuponów, która przebiega w następujący sposób: Przed wydrukiem każdego kuponu wyświetlany jest dialog, w którym podane jest: numer aktualnie przygotowanego do druku kuponu oraz wszystkie zestawy, które zostaną na nim wydrukowane.
* Jeżeli zajdzie potrzeba usunięcia profilu, należy w tym celu wyedytować plik Kupon.cfg i: Usunąć wszystkie linie zaczynające się od --- Profil nr x (z tą linią włącznie), do linii --- Profil nr y (bez tej linii, chyba że jest to profil ostatni), a także zmienić ilość profili (1 linia) oraz ewentualnie domyślny profil (2 linia) - aby nie był większy od całkowitej ilości profili.

Dopisywanie wyników losowań

Opcja ta pozwala na aktualizację bazy wyników losowań. W ramce 'Data' widoczna jest data pierwszego, brakującego losowania (nie zaleca się zmiany tej daty, ponieważ może to spowodować późniejszy błędny odczyt danych), niemniej są przypadki, w których zmiana ta może okazać się uzasadniona.
Poniżej znajduje się pole z 80 przyciskami, odpowiadającymi liczbom w Multi Multi. Na dole, z lewej strony podany jest numer aktualnie uzupełnianego losowania, zaś z prawej strony ilość wprowadzonych w danym momencie liczb. Przycisk 'Dopisz' staje się aktywny, po wprowadzeniu 20 wylosowanych liczb.

Aktualizacja wyników z sieci

Opcja ta pozwala jednym kliknięciem myszy uaktualnić bazę wyników. Aktualne dane pobierane są z mojej strony http://www.lotto.pl i automatycznie (za zgodą użytkownika) wczytywane przez program. Podczas pobierania danych w dolnym rogu okna (patrz powyższy obrazek) pojawia się pasek postępu, który informuje o zaawansowaniu operacji. Jest to najszybsza metoda aby utrzymywać wyniki Multi Multi aktualne.

Historia wersji

Historia wersji programu MultiSys:

Wersja 4.1  (12.12.2014)
* Zmieniono procedurę aktualizacji wyników po wprowadzonych modyfikacjach na stronach www.lotto.pl
* Zmodyfikowano wygląd aplikacji

Wersja 4.0  (15.05.2013)
+ Dodano Analizę liczb parzyste / nieparzyste
+ Dodano Analizę serii
+ Uruchomiono wersję beta Wydruków kuponów
+ Dodano pasek statusu w oknie głównym
* Poprawiono błędy a Zestawach Własnych Użytkownika ][
* Poprawiono inne, drobne, zgłaszane przez użytkowników błędy

Wersja 3.9  (09.07.2012)
* Przepisano całkowicie procedurę aktualizacji wyników z internetu, po znaczących zmianach wprowadzonycvh na stronach wyników www.lotto.pl
* Poprawiono inne, zgłaszane przez użytkowników błędy

Wersja 3.9  (05.05.2012)
* Poprawiono błędy przy ręcznym dopisywaniu wyników losowań
- Usunięto rejestarcję programu przy pomocy Rejestratora
+ Dodano rejestrację programu przy pomocy pliku klucza licencyjnego
* Poprawiono przeliczanie wybranych statystyk
- Usunięto plik pomocy w starym formacie *.hlp
+ Dodano plik pomocy w formacie *.chm
* Poprawiono inne, zgłaszane przez użytkowników błędy

Wersja 3.9  (12.04.2012)
* Public beta

Wersja 3.6  (17.05.2011)
* Przepisano procedurę aktualizacji wyników z internetu, po zmianach na stronach wyników www.lotto.pl

Wersja 3.5  (11.01.2011)
* Poprawiono błędy "Access violation at address..."
* Poprawiono drobne błędy

Wersja 3.4  (20.08.2009)
* Przepisano procedurę aktualizacji wyników z internetu, po zmianach na stronach www.lotto.pl związanych ze zmianą ML na Multi Multi
* Poprawiono funkcję ręcznego dopisywania wyników losowań

Wersja 3.3  (26.05.2008)
* Poprawiono błąd w 'Zestawach Własnych Użytkownika' oraz 'ZWU ]['
* Poprawiono błędy powodujące występowanie wyjątków przy ręcznym dodawaniu wyników
* Zoptymalizowano procedury analiz w ZWU, ZWU ][ oraz AWZ
* Poprawiono błędy w wykresach w ZWU ][
* Poprawiono błąd powodujący zamykanie się programu po kilku minutach pracy
* Wyeliminowano kilka innych, drobnych błędów
* Zmieniono nieznacznie wygląd niektórych oknien i kontrolek

Wersja 3.2  (17.10.2007)
* Niewielka poprawka w instalatorze (teraz program uruchamia się już bez problemu z menu Start>Programy>MultiSys 3)

Wersja 3.2  (10.10.2007)
* Przepisano procedurę aktualizacji wyników z internetu, po zmianach na stronach www.lotto.pl
* Poprawiono drobne błędy

Wersja 3.1  (10.02.2007)
+ Dodano 'Analizę dni tygodnia'
+ Dodano możliwość wyłączenia 'dymków' w analizach
+ Dodano dodatkowe pola informacyjne w analizach
* Poprawiono błąd 'Cannot open file Wyniki.tmp'
* Poprawiono błąd w 'Zestawach własnych użytkownika ]['
* Zoptymalizowano część procedur analizujących
* Zaktualizowano tabelę wygrancyh
* Poprawiono linki do nowych stron oraz adresy e-mail
* przeniesiono stronę www.multisys.w.pl na nowy adres www.cichy.net.pl
* Poprawiono mnóstwo innych, drobnych błędów

Wersja 3  (16.08.2005)
* Poprawiono wewnętrzny błąd programu powodujący błędy w analizach oraz nieprawidłową pracę aplikacji

Wersja 3  (08.03.2005)
* Przepisano procedurę aktualizacji wyników z internetu, po zmianach na stronach www.lotto.pl
* Poprawiono drobne błędy

Wersja 3  (10.07.2004)
* Przepisano od nowa procedurę aktualizacji wyników z internetu
* Poprawiono stabilność działania programu
* Poprawiono inne, drobne błędy

Wersja 3  (26.04.2004)
+ Dodano 'Analizę przedziałów' (!!!)
+ Dodano 'Najdłużej oczekiwane zestawy' (!!!)
* Przepisany algorytm przeszukiwania w 'Analizie wszystkich zestawów' (!!!)
* Poprawiono drobne błędy w 'Systemie Z'
* Poprawiono aktualizację wyników z internetu
* Poprawiono kupę innych, drobnych błędów

Wersja 3 beta  (10.04.2004) [no public release]
+ Dodano 'Analizę przedziałów'
+ Dodano 'Najdłużej oczekiwane zestawy'
* Przepisany algorytm przeszukiwania w 'Analizie wszystkich zestawów'

Wersja 2.5  (13.10.2003)
* Poprawiono rozpis zestawów w 'Zestawach Własnych Użytkownika'
* Poprawiono rozpis zestawów w 'Zestawach Własnych Użytkownika ]['
* Poprawiono rozpis zestawów w 'Systemie 3-skreśleniowym'
* Zmieniono skrót klawiszowy do Notatnika (z Ctrl+N na Ctrl+K)
- Usunięto 'Kalkulator zysków / strat' (teraz jest to osobna aplikacja)
* Poprawiono kilka drobnych błędów

Wersja 2.5  (17.02.2003)
* Naprawiono działanie Kalkulatora zysków / strat
* Poprawiono wydruk wyników w Zestawach własnych użytkownika
* Poprawiono kilka drobnych błędów

Wersja 2.5  (07.02.2003)
+ Dodano 'Zestawy Własne Użytkownika ][' (!!!)
+ Dodano 'System Z' (!!!) - thx Audytor
+ Dodano 'Notatnik' (!!!)
+ Dodano możliwość pobrania wyników ze strony www.multisys.w.pl w przypadku problemów z aktualizacją ze strony www.lotto.pl
+ Dodano opcję kasowania wszystkich zestawów w Zestawach własnych użytkownika i ZWU ][
+ Dodano możliwość eksportu wyników Analizy Wszystkich Zestawów do pliku *.zst
+ Dodano możliwość eksportu wyników Zestawów z liczb Użytkownika do pliku *.zst
+ Dodano opcję wyboru drukarki atrament/laser
* Przeniesiono stronę www.multisys.w.pl na serwer komercyjny (!!!)
* Poprawiono drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 2.5 beta (10.12.2002) [no public release]
+ Dodano 'Zestawy Własne Użytkownika ][' beta
+ Dodano 'System Z' beta
+ Dodano opcję wyboru drukarki atrament/laser

Wersja 2.2  (25.07.2002)
+ Dodano 'Wydruk kuponów' (!!!)
+ Dodano nową kolumnę 'Max' w Zestawach własnych użytkownika (!!!)
+ Dodano możliwość usuwania dowolnych zestawów w Zestawach własnych użytkownika (!!!)
+ Dodano Najczęściej i Najrzadziej losowane pary w Analizie par liczb (!!!)
+ Dodano plik zestawów Systemu 3-skreśleniowego do analizy w ZWU: 3-skr.zst
* Poprawiono drobne błędy w Systemie końcówkowym
* Poprawiono błędy w wydruku rozpisanych zestawów na trójki
* Poprawiono błędy w zapisie konfiguracji programu do rejestru

Wersja 2.0  (5.07.2002)
+ Dodano informacje od autora w rozwijanym oknie głównym
+ Dodano 'ulubiony' zestaw Vojtas.zst :-)))
* Poprawiono WSZYSTKIE pola typu 'combo' w całym programie
* Poprawiono inne drobne błędy

Wersja 2.0  (14.02.2002)
* Znowu zmiany na www.lotto.pl :-((( mam nadzieję, że teraz już ostateczne...

Wersja 2.0  (11.02.2002)
* Z powodu zmian na stronie www.lotto.pl poprawiono 'Aktualizację wyników z sieci'
* Poprawiono drobne błędy w oknie głównym programu
- Usunięto 'Centrum SMSów' :-(((

Wersja 2.0  (01.11.2001)
+ Aktualizacja wyników odbywa się z oficjalnej strony www.lotto.pl (!!!)
+ 'Centrum SMSów' pozwala teraz na wysyłanie wiadomości o długości max 450 znaków (!!!)
* Poprawiono błędy związane z zapisywaniem ustawień
* Poprawiono błędy związane z zapisywaniem książki adresowej w 'Centrum SMSów'

Wersja 2.0  (01.10.2001)
 + Dodano 'Centrum SMSów' (!!!)
 + Dodano 'Analizę dni miesiąca' (!!!)
 + Dodano 'Zapamiętymawie ostatnio otwartych plików' w ZWU (!!!)
 + Dodano 'Zapamiętymawie ostatnio otwartych plików' w KZ/S (!!!)
 + Dodano możliwość przerwania operacji w 'Analizie wszystkich zestawów'
 + Dodano tekst informacyjny w głównym oknie programu
 * Poprawiono problemy z ustawieniami daty w 'Dopisywaniu wyników losowań'
 * Poprawiono problemy z ustawieniami daty w 'Kalkulatorze zysków / strat'
 * Poprawiono błędy związane z zapisywaniem ustawień

Wersja 1.6  (30.07.2001)
 + Poprawiono błędy w 'Analizie par liczb' (!!!)
 + Dodano Reklame
 + Dodano skróty klawiszowe do wszystkich przycisków
 * Poprawiono błędy wprowadzania i zapisu danych w 'Kalkulatorze zysków/strat'
 * Poprawiono ?chyba? błędy wyswietlania zestawów w 'Zestawach własnych użytkownika'

Wersja 1.6  (02.03.2001)
 + Dodano 'System końcówkowy' (!!!)
 + Dodano 'Zestawy z liczb użytkownika' (!!!)
 + Dodano 'Analizę par liczb' (!!!)
 + Zaprojektowano nowy wygląd strony http://multisys.silesianet.pl (!!!)
 + Dodano możliwość zapisu ustawień programu
 + Dodano możliwość wydruku wyników w 'Rozpisaniu zestawu na trójki'
 * Przyspieszono obliczanie wyników (we wszystkich opcjach)
 * Poprawiono inne, niewielkie błędy odziedziczone z wersji 1.2

Wersja 1.2  (25.12.2000)
 + Dodano 4 zestawy do 'Zestawów własnych użytkownika' [teraz jest 20] (!!!)
 + Dodano przełącznik włącz / wyłącz obliczanie średniej w 'ZWU'
 + Dodano możliwość wyświetlania komunikatów po pobraniu wyników z sieci
 * Poprawiono błąd wystepujący przy podaniu zestawu 1-liczbowego w 'ZWU'
 * Poprawiono niedociągnięcia przy zapisie wyników w 'ZWU'
 * Poprawiono wyświetlanie wyników analizy (Średniej) w 'ZWU'
 * Poprawiono wydruk wyników w 'ZWU'

Wersja 1.2  (18.12.2000)
 + Dodano 'Analizę wszystkich zestawów' (!!!)
 + Dodano funkcję drukowania wyników w 'Systemie 3-skreśleniowym' (!!!)
 + Dodano funkcję drukowania wyników w 'Zestawach własnych użytkownika' (!!!)
 + Dodano funkcję drukowania wyników w 'Analizie wszystkich zestawów' (!!!)
 + Dodano funkcję drukowania wyników w 'Najczęściej losowanych liczbach' (!!!)
 + Dodano kolumnę 'Śr.' w 'Systemie 3-skreśleniowym'
 + Dodano kolumnę 'Śr.' w 'Zestawach własnych użytkownika'
 + Dodano opcję wyboru ilości liczb z zestawu do analizy w 'Zestawach własnych użytkownika'
 + Dodano animowany napis w oknie głównym :-)
 * Zmieniono format zapisu wyników losowań
 * Poprawiono (zabezpieczono) tzw. combobox przed możliwością wpisania niewłaściwych znaków
 * Poprawiono (zmieniono) wygląd tzw. checkbox
 * Poprawiono inne, niewielkie błędy odziedziczone z wersji 1.0

Wersja 1.0  (28.09.2000)
 + Dodano sprawdzanie, czy pobrane podczas aktualizacji wyniki są nowsze niż istniejące
 * Poprawiono problemy związane ze stylem daty (yyyy-mm-dd i yy-mm-dd)

Wersja 1.0  (10.09.2000)
 + Dodano 'System Y' (!!!)
 + Dodano 'Powtarzające się liczby' (!!!)
 + Dodano 'Generator Chybił trafił' (!!!)
 + Dodano 'Aktualizację wyników z sieci' (!!!)
 + Dodano 'Pomoc' (!!!)
 + Dodano 'Zapis wyników' w Systemie 3-skreśleniowym
 + Dodano 'Zapis wyników' w Zestawach własnych użytkownika
 + Dodano 'Zapis wyników' w Najczęściej losowanych się liczbach
 + Dodano 'Zapis zestawów' w Rozpisaniu zestawu na trójki
 + Dodano kolory w tablicach, co ułatwi obserwację wyników
 + Dodano kolumnę 'Nie' w 'Zestawach własnych użytkownika'
 + Dodano opcję 'Wejdź na stronę MultiSys po aktualizacji wyników'
 + Dodano opcję 'Sygnalizuj dźwiękiem skończone operacje'
 * Poprawiono (usprawniono) otwieranie danych z pliku
 * Poprawiono błąd związany z datą w 'Dopisywaniu wyników losowań'
 * Poprawiono 'pamiętanie' ustawionego zakresu poszukiwań w poszczególnych analizach
 * Poprawiono opis przycisków w wyświetlanych komunikatach (teraz są w języku polskim)
 * Zmieniono (usprawniono) sposób sortowania w Najczęściej losowanych liczbach
 * Zmieniono format zapisu wyników losowań (domyslny plik ML.wyn)
 * Zmieniono format zapisu zestawów własnych użytkownika
 * Poprawiono inne, niewielkie błędy odziedziczone z wersji 0.0.7 beta

Wersja 0.0.7 beta  (3.05.2000)
 + Dodano Instalator/Deinstalator programu
 + Zmieniono całkowicie wygląd strony (stworzono od początku) http://multisys.silesianet.pl
 + Dodano 'Kalkulator zysków/strat' (!!!)
 + Dodano 'System X' (!!!)
 + Dodano 'Podpowiedź na dziś' przy uruchamianiu programu
 + Dodano ikony w oknie głównym, które usprawnią dostęp do poszczególnych opcji programu
 + Dodano suwak w 'Sytemie 3-skreśleniowym'
 + Dodano suwak w 'Zestawach własnych użytkownika'
 + Dodano 'Rozpis na 3' w 'Zestawach własnych użytkownika'
 + Dodano możliwość zobaczenia ostaniego wystąpienia danej liczby w 'Najczęściej losowanych liczbach'
 + Dodano wersję programu na listwie okna głównego
 * Poprawiono zapis bazy wyników w 'Dopisywaniu wyników losowań'
 * Poprawiono inne, niewielkie błędy odziedziczone z wersji 0.0.6 beta

Wersja 0.0.6 beta  (21.03.2000)
 + Dodano funkcję 'Rozpis na 3' w analizie 'Systemu 3-skreśleniowego'
 + Dodano funkcję Zapisu i Odczytu (ulubionych) zestawów w 'Zestawach własnych użytkownika'
 * Poprawiono aktualizację bazy wyników w 'Dopisywaniu wyników losowań'
 * Poprawiono wyświetlanie i przeliczanie 5 liczb w 'Zestawach własnych użytkownika'
 * Poprawiono dodawanie i usuwanie zestawów w 'Zestawach własnych użytkownika'
 * Poprawiono obliczanie ilości trafień w 'Zestawach własnych użytkownika'
 * Poprawiono zliczanie występowań poszczególnych liczb w analizie 'Najczęściej losowane liczby'
 * Poprawiono wyjście z programu (klawiszami Alt+F4) z okna głównego

Wersja 0.0.5 beta  (5.03.2000)
 * MultiSys ujrzał światło dzienne ;-)))))

Życzę przyjemniej pracy z programem MultiSys oraz wysokich wygranych...

Komentarze (9)

 • dziejek

  dziejek

  22 maj 2012 o 17:55 |
  Szukam najrzadziej występujących liczb w mini lotto w ostatnim kwartale. Jakoś nie mogę się doszukać. Wiecznie podajecie multi lotto. Dlaczego?

  odpowiedź

  • Cichy

   Cichy

   23 maj 2012 o 07:18 |
   Witam,
   Program MiniLottoSys umożliwia wyszukanie najrzadziej występującyh liczb w Mini Lotto w zadanym zakresie losowań. Wystarczy wybrać analizę 'Najczęściej losowane liczby', ustawić rządany zakres losowań a następnie posortować wyniki wegług ilości wystąpień - otrzymamy wtedy najczęściej i najrzadziej występujące liczby w zadanym zakresie.

   odpowiedź

 • pawel

  pawel

  03 czerwiec 2012 o 15:11 |
  A ja chciałbym podobne narzędzie do Keno...
  Czy może można w jakiś sposób zaadoptować ten program, żeby brał pod uwagę 70 liczb a nie 80?

  odpowiedź

  • Cichy

   Cichy

   05 czerwiec 2012 o 09:33 |
   Witam,
   Pana prośba, jest już kolejną w temacie Keno. DO tej pory nie analizowałem możliwości przystosowania MultiSys'a do gry w Keno - postaram się temu przyjżeć...
   pozdrawiam
   Cichy

   odpowiedź

 • hutmen

  hutmen

  09 grudzień 2012 o 17:57 |
  witam uruchomiłem wersje demo Multisys na monitorze 22" i mam pytanie: ponieważ okno programu zajmuje 1/10 części ekranu a i mój wzrok nie najostrzejszy czy jest możliwość zamówienia wersji o większym (lub regulowanym)oknie programu?

  odpowiedź

  • Cichy

   Cichy

   10 grudzień 2012 o 12:44 |
   Witam,
   Niestety, skalowanie zawartości okien nie jest dostępne w programie MultiSys (rozmiar elementów został dobrany "na stałe").
   pozdrawiam
   Cichy

   odpowiedź

  • Cichy

   Cichy

   10 grudzień 2012 o 12:44 |
   Witam,
   Niestety, skalowanie zawartości okien nie jest dostępne w programie MultiSys (rozmiar elementów został dobrany "na stałe").
   pozdrawiam
   Cichy

   odpowiedź

  • Cichy

   Cichy

   10 grudzień 2012 o 12:44 |
   Witam,
   Niestety, skalowanie zawartości okien nie jest dostępne w programie MultiSys (rozmiar elementów został dobrany "na stałe").
   pozdrawiam
   Cichy

   odpowiedź

 • Maciek Tomasik

  Maciek Tomasik

  04 grudzień 2013 o 13:07 |
  Witam, skalować okien jak wiemy od autora nie można. Przypuszczam że programy są opracowane na starszych wersjach programów tj. np. LOTTOX gdy nasze monitory pracowały na wiele mniejszych rozdzielczościach np. 800x600. Ja też mam duży monitor i rozdzielczość full hade a w tej rozdzielczości nie widziałem prawie nic a ostatnie rzędy liczb były niewidoczne. Dostałem tę samą odpowiedź od autora. Jest Panowie na to rada i nie trzeba być programistą, wystarczy na czas pracy zmniejszyć rozdzielczość monitora(mogą się wtedy nasze subtelnie poukładane ikony rozproszyć po całym ekranie) lub zwiększyć czytelność zawartości ekranu np. do 150% i wszystko gra. Pozdrawiam

  odpowiedź

Skomentuj

Zaloguj się aby skomentować

Ostatnio na Forum

Brak postów do publikacji.