Wypróbuj zanim subskrybujesz
Pobierz i przetestuj wersję Demo
Subskrybuj program KenoSys
Wybierz jeden z 4 planów subskrypcyjnych

KenoSys

Program KenoSys jest programem do szeroko pojętej analizy gry liczbowej Keno PL / DE.

KenoSys okno główne

Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji programu KenoSys (kliknij na nazwę analizy aby rozwinąć opis):

Charakterystyka i wymagania

Krótka charakterystyka:
KenoSys jest programem, który umożliwia przeprowadzenie szeregu analiz na historycznych wynikach losowań tej gry liczbowej. Baza wyników aplikacji jest kompletna (zawiera ponad 800 000 losowań) i może być automatycznie aktualizowana, co zapewnia, iż generowane wyniki zawsze będą aktualne. Wszystkie możliwości aplikacji KenoSys opisane są poniżej...
Wymagania:
- komputer klasy PC
- system operacyjny MS Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, 2008, 8, 2012, 8.1, 10 (w wersjach x86 i x64)
- procesor min. 1GHz (im szybszy tym krótsze czasy analiz)
- pamięć min. 512MB (im więcej tym lepiej)
- dysk min 50MB
- dostęp do internetu (w przypadku automatycznej aktualizacji wyników)
- drukarka (w przypadku chęci wydruku wyników)

Keno niemieckie (KenoDE)

Od wersji 3.0 KenoSys umożliwia również analizę niemieckiego wersji gry Keno (bez plusów).
Aby przełączyć się na anlizę niemieckich wyników Keno należy wybrać rodzaj gry z menu Plik > Keno DE. Po tej czynności program załaduje wyniki niemieckiego Keno, co zostanie zasygnalizowane zmianą flagi na niemiecką w skrajnej, prawej częsci paska statusu.
Po tej zmianie wybór automatycznej aktualizacji wyników spowoduje zaktualizowanie (i zapisanie) niemieckiej bazy wyników Keno, która aktualizowana jest z witryn niemieckich.
Powrót do polskiej wersji następuję w podobny sposób, czyli wybór rodzaju gry z menu Plik > Keno PL.
UWAGI: W związku z inną częstotliwością lososowań Keno niemieckiego (raz dziennie), niektóre analizy mogą działać nieprawidłowo.

System X

System X
System X - podobnie jak jego 'brat bliźniak' System Y, typują zestawy na podstawie analizy wystąpień poszczególnych liczb. Idea Systemu X jest bardzo prosta: W zadanym przedziale szukana jest najczęściej występująca liczba - nazwijmy ją L1. Następnie, odrzucane są wszystkie losowania, w których liczba L1 nie wystąpiła. W kolejnym kroku, ponownie szukane są najczęścej występujące liczby, z tą różnicą, że nie brane są pod uwagę odrzucone wcześniej losowania. Oczywistym jest, że po tej operacji najczęściej występującą liczbą będzie znowu L1. Dlatego też, jako kolejną liczbę do szukanego zestawu, wybieramy tę, która jest druga pod względem wystąpień - nazwijmy ją L2. Dalej, znowu odrzucamy losowania, w których nie wypadła liczba L2 itd., itp...

System Y

System Y
System Y to następny (po Systemie X) sposób typowania zestawów liczb na podstawie ich wcześniejszych wystapień.Kilka słów wyjaśnienia, na czym polega System Y. Po ustaleniu zakresu poszukiwań, należy ustalić również dwa współczynniki, które z braku lepszego pomysłu nazwałem roboczo 1 i 2. Mogą one przyjmować wartości od 0.0 do 1.0 ze skokiem co 0.05 i oczywiście suma ich zawsze równa się jedności. Współczynnik 1 odpowiada za 'wagę' (lub inaczej - ustala procent udziału) liczb najczęściej występujących w zadanym przedziale tzn., że im Współczynnik 1 jest większy, to w typowanym zestawie więcej będzie liczb, które są częściej losowane. Natomiast Współczynnik 2 odpowiada za liczby, które najdłużej nie zostały wylosowane, tzn., że im Współczynnik 2 będzie większy, tym w typowanym zestawie więcej będzie liczb, które mają najdłuższą przerwę od ostatniego wystąpienia. Na podstawie tych 2 współczynników oraz ilości wystąpień i długości przerwy, obliczany jest globalny współczynnik, którego wartość pozwala na wytypowanie zestawu liczb.

Zestawy własne użytkownika v2

Zestawy własne użytkownika v2
Opis poszczególnych części okna ZWU v2:
Na samej górze znajdują się pola, w których można ustalić zakresu poszukiwań. Poniżej znajduje się kolumna z wybranymi zestawami, obok główna tabela, w której są wyświetlane ilości trafionych liczb zestawu w danym losowaniu, którego numer znajduje się nad tabelą. Następna tabela (jasno zielona), to ilości trafień piątek, czwórek, trójek, dwójek i jedynek w zadanym przedziale losowań. Dwie kolumny po prawej stronie to odpowiednio: ilość losowań od ostatniego trafienia piątki, czwórki, trójki, dwójki, jedynki - ustala się to poniżej tej kolumny; 'Śr.' to średnia wystąpień wspomnianej wcześniej piątki, czwórki, trójki, dwójki lub jedynki.

Przyciski |<, <<, <, >, >>, >| służą do nawigacji w głównej tabeli. Pozwalają one na 'przewijanie' zawartości owej tablicy (skrajne przyciski przenoszą na początek/koniec ustalonego zakresu, << oraz >> przesuwają widok w tabeli o 20 losowań, natomiast wewnętrzne przyciski pozwalają na 'płynny' scroll co 1 losowanie).

Na górze, na lewo i prawo od nr losowań (przy strzałkach) znajduje się informacja ile losowań można jeszcze przewinąć do osiągnięcia skrajnych wartości - w lewo/na początek - ze znakiem minus i w prawo/na koniec - ze znakiem plus.

Oczywiście wszystko to, co znajduje się na ekranie można zapisać do pliku tekstowego jak również wydrukować na drukarce...

Dolny obszar okna zajmuje wykres/ilustracja graficzna trafień zestawu w poszczególnych losowaniach z wybranego zakresu. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wykresie pozwala na zmianę jego typu (liniowy/słupkowy) lub na wydruk.

Zestawy własne użytkownika v3

Zestawy własne użytkownika v3
Opis poszczególnych funkcji ZWUv3:
Na górze okna znajdują się pola, za pomocą których ustala się zakresu losowań analizy. Poniżej znajduje się główna tabela z wybranymi zestawami oraz wynikami celności w poszczególnych losowaniach. Tabela znajdująca się po prawej stronie okna wskazuje ilości trafionych "Plusów", piątek, czwórek, trójek, dwójek i jedynek w zadanym przedziale losowań. Nad tą tabelą znajduje się przycisk eksportu głównej tabeli do plików w formacie html, txt bądź csv.

W dolnej części okna znajdują się kolejno od lewej przyciski: "+" umożliwia dodanie zestawu do analizy, "Otwórz zestawy" - otwiera okno dialogowe służące do załadowania zestawów zapisanych do pliku, "Zapisz zestawy" - otwiera okno dialogowe służące do zapisania wprowadzonych do analizy zestawów do pliku, "-" służy do usuwania wybranych zestawów z analizy.

Kolejny obszar to panel informacyjny, na którym po kliknięciu na pole głównej tabeli pojawiają się szczegółowej informacje o wskazanym zestawie, numerze i dacie losowania, trafionych liczbach w zestawie oraz "Plusie". Powyżej (w dolnej części mniejszej tabeli) znajduje się analogiczny obszar związany z tą tabelą, gdzie pojawiają się informacje o przerwie w wystąpieniu wskazanej ilości liczb z zestawu.

Od wersji 3.2 aplikacji analiza ZWUv3 została rozszerzona o dolną tabelę, która umożliwia (po kliknięciu na wiersz któregoś zestawu) wygenerowanie raportu ze szczegółowym zestawieniem trafionych liczb w każdym z losowań z zadanego zakresu wraz ich reprezentacją graficzną.
Dodatkowo dolna tabela pozwala na wielokrotne sortowanie po wybranych kolumnach - możliwe jest to po kliknięciu na nagłówek kolumny wraz z wciśnietym klawiszem Ctrl. Całą szczegółową tabelę można również wyeksportowąć do pliku klikając na niej prawym przyciskiem myszy i wybierając żądany format pliku.
Uwaga: Domyślnie funkcja ta jest wyłączona (brak parafki przy checkbox 'Włączone'), gdyż przy dużej ilości analizowanych losowań znacznie opóźnia to działanie podstawowych funckji ZWUv3.

Zestawy własne użytkownika v3 - Reprezentacja graficzna zestawu

Zestawy własne użytkownika v3 - Reprezentacja graficzna zestawu
Reprezentacja graficzna zestawu jest dodatkową funkcjonalnością dostępną w ZWUv3. Umożliwia ona przegląd graficzny "skuteczności" poszczególnych zestawów analizowanych w ZWUv3. Uruchamienie tej funkcjonalności możliwe jest po kliknięciu na którykolwiek z zestawów (z pierwszej kolumny).
Po kliknięciu, pojawia się dodatkowe okno, w którym jest możiwość obejrzenia reprezetancji graficznej każdego zestawu w ustalonym w ZWUv3 zakresie.
Dodatkowo istnieje możliwość wyboru rodzaju wykresu reprezentacji graficznej między wykresem liniowym i słupkowym. Można również dokonać eksportu wykresu do pliku (mapy bitowej) lub ewentualnie wydrukowania go na drukarce.
Wszystkie te opcje są dostępne po kliknięciu prawym przyckiekm myszy w obrzarze wykresu.
W lewym górnym rogu znajdują się dwa przyciski (strzałka góra/dół), umożliwiające nawigację pomiędzy zestawami analizowanymi w ZWUv3. Okno reprezentacji graficznej można maksymalizować celem uzyskania lepszego wyglądu wykresu.

Zestawy z liczb użytkownika

Zestawy z liczb użytkownika
Zestawy z liczb użytkownika - to opcja zbliżona do Analizy wszystkich zestawów , z tą różnicą, że w AWZ w procesie poszukiwania brane są pod uwagę wszystkie liczby (od 1 do 80), natomiast w ZLU, użytkownik wybiera liczby (max. 20), z których analizowane są wszystkie kombinacje i wyświetlane są zestawy (max. 20) najczęściej występujące w zadanym zakresie poszukiwań. Oczywiście, tak jak w większości opcji, możliwy jest wydruk wyników lub ich zapis do pliku oraz przepisanie do Zestawów własnych użytkownika . ZLU są szybsze niż AWZ, jeżeli znane są liczby, z których mają być wybrane najczęściej występujące zestawy, ponieważ analizowana jest to określona (przez użytkownika) ilość liczb.

Powtarzające się liczby

Powtarzające się liczby
Powtarzające się liczby' - to opcja pozwalająca znaleźć liczby (zestawy), które powtórzyły się w kilku kolejnych losowaniach. Tu wszystko powinno być ?chyba? jasne. Wspomnę może o opcji 'Ograniczenie ilości liczb'. Wprowadziłem ją po to, aby można było znaleźć zestaw składający się z określonej ilości liczb. Trzeba jednak pamiętać, że zaznaczając tę opcję, jako wynik poszukiwań otrzymamy zestaw o wymaganej ilości liczb, co nie oznacza jednak, że w zadanych zakresie kolejnych losowań nie wystąpiły jeszcze inne powtarzające się liczby!!!

Analiza par liczb

Analiza par liczb
Okno tej opcji jest dużych rozmiarów, więc aby korzystać z tej opcji, rozdzielczość musi wynosić przynajmniej 800x600x16.
Większą część okna zajmuje tabela o wymiarach 70x70. Na skrzyżowaniu poszczególnych wierszy i kolumn wyświetlana jest ilość wystąpień poszczególnych par liczb.
Z prawej strony okna należy ustalić zakres poszukiwań jak również wybrać, czy analiza par liczb ma być przeprowadzona z użyciem kryterium czy też bez. W tym celu należy: zaznaczyć 'Bez kryterium' - aby obliczyć i wyświetlić występowanie wszystkich par liczb lub odznaczyć 'Bez kryterium' i wybrać opcję (więcej i dokładnie / mniej i dokładnie) ilości wystąpień par liczb.
Po użyciu przycisku 'Znajdź', tabela wypełni się wartościami. Kliknięcie na poszczególne pola spowoduje, że po prawej stronie (w ramce 'Wyniki analizy') pojawią się dodatkowe informacje o poszczególnych liczbach i parach. I tak kolejno:
> Liczba L1 - liczba ze wskazanej kolumny <
> Liczba L2 - liczba ze wskazanego wiersza <
> Ilość wystąpień L1 - ile razy wystąpiłą liczba L1 w zadanym zakresie <
> Ilość wystąpień L2 - ile razy wystąpiłą liczba L2 w zadanym zakresie <
> Razem L1 i L2 - ile razy wystąpiłą para liczb L1 i L2 w zadanym zakresie <

Najczęściej pary - w ramce tej podawane są 3 najczęściej występujące w (danym zakresie) pary.
Najrzadziej pary - w ramce tej podawane są 3 najrzadziej występujące w (danym zakresie) pary.
Oczywiście można zapisać i wydrukować wyniki analizy.

Generator zestawów

Generator zestawów
Generator zestawów pozwala wygenerować zestaw Keno na 5 różnych sposobów oraz z dowolnie wybraną ilością liczb w zestawie.
1. Generator liczb pseudo-losowych, czyli program po prostu losuje zestaw liczb.
2. Wykluczający liczby ze wskazanej ilości ostatnich losowań.
3. Zawierający tylko liczby ze wskazanej ilości ostatnich losowań.
4. Generowanie zestawu zawierającego wskazaną ilość liczb twardych (czyli pewnych, wybranych przez użytkownika). Do wyboru liczb twardych służy przycisk Liczby twarde.
5. Generowanie zestawu składającego sie ze wskazanej ilości liczb parzystych i/lub nieparzystych.

Generator może wygenerować jednoczesnie 10 zestawów, spełniających kryterium generowania zestawu. Generowane zestawy sa prezentowane w tabeli, którą można wyeksportować do pliku .zst (Zestawów Własnych Użytkownika) lub html, txt i csv.
Wskazanie jednego, konkretnego umożliwia zaś przepisanie go do Zestawów własnych użytkownika v3 w celu sprawdzenia jego 'powodzenia' oraz dalszych analiz.

Najczęściej losowane liczby

Najczęściej losowane liczby
Analiza najczęściej losowanych liczb pozwala na sprawdzenie występowania poszczególnych liczb w zadanym zakresie losowań, który wybieramy ustawiając dolny i górny zakres przeszukiwania wyników. Po naciśnięciu 'Znajdź' program przeprowadzi analizę i wyświetli wyniki w tabeli. Można posortować otrzymane wyniki (klikając na 'Liczba' lub 'Ilość' na dwa sposoby: od najczęściej występujących liczb do najrzadziej występujących lub odwrotnie oraz posortować względem liczb rosnąco i malejąco. Ponadto, kliknięcie na ilość wystąpień powoduje wyświetlenie informacji, kiedy ostatni raz została wylosowana dana liczba. Zaznaczenie 'Wszystkich losowań' spowoduje, jak można się łatwo zorientować, ustalenie zakresu poszukiwań od 1-go do ostatniego losowania znajdującego się w bazie wyników.

Analiza dni tygodnia

Analiza dni tygodnia
Okno 'Analizy dni tygodnia' wygląda podobnie do okna 'Najczęściej losowanych liczb'. Na początku należy wybrać zakres poszukiwań (lub wybrać cały ich zakres - w tym celu należy zaznaczyć opcję Wszystkie losowania). Następnie naciśniecie przycisku 'Znajdź' spowoduje wypełnienie tabeli po prawej stronie.
Tabela ta przedstawia:
Dzień tyg. - nazwy poszczególnych dni tygodnia
Liczba - liczba, która wypadała najczęściej/najrzadziej danego dnia tygodnia
Ilość - ilość wystąpień w/w liczby
Wykres ilościowy - graficzne przedstawienie ilości wystąpień liczb
Naciskając na nagłówki tabeli można posortować dane względem wybranej kolumny.
Po naciśnięciu przycisku 'Znajdź' opcje nad tabelą stają się aktywne. Umożliwiają one analizowanie zarówno liczb występujących najczęściej jak i najrzadziej, czego dokonujemy klikając odpowiednią opcję.
Oczywiście wszystkie wyniki analizy można zapisać do pliku i wydrukować na drukarce...

Analiza dni miesiąca

Analiza dni miesiąca
Okno 'Analizy dni miesiąca' wygląda podobnie do okna 'Najczęściej losowanych liczb'. Na początku należy wybrać zakres poszukiwań (lub wybrać cały ich zakres - w tym celu należy zaznaczyć opcję Wszystkie losowania). Następnie naciśniecie przycisku 'Znajdź' spowoduje wypełnienie tabeli po prawej stronie.
Tabela ta przedstawia: Liczba - numer poszczególnych dni miesiąca; Liczba - liczba, która wypadała najczęściej/najrzadziej danego dnia miesiąca; Ilość - ilość wystąpień w/w liczby; Wykres ilościowy - graficzne przedstawienie ilości wystąpień liczb
Naciskając na pierwsze trzy nagłówki tabeli można posortować dane względem wybranej kolumny.
Po naciśnięciu przycisku 'Znajdź' opcje nad tabelą stają się aktywne. Umożliwiają one analizowanie zarówno liczb występujących najczęsciej jak i najrzadziej, czego dokonujemy klikając odpowiednią opcję.
Oczywiście wszystkie wyniki analizy można zapisać do pliku i wydrukować na drukarce...

Analiza miesięcy

Analiza miesięcy
Analiza miesięcy jest raportem, który pozwala sprawdzić, jaka liczba jest najczęściej lub najrzadziej losowana w danym miesiącu. W związku z charakterystyką analizy, zaleca się, aby zakres losowań obejmował co najmniej okres 1 miesiąca.

Po wyborze zakresu losowań należy wykonać obliczenia naciskając Start. Wyniki zostaną przedstawione w tabeli, gdzie w poszczególnych kolumnach zaprezentowane są: nazwa miesiąca, losowana liczba, ilość wystąpień oraz wykres ilościowy. Ponad tabelą występują pola wyboru, przy pomocy których można wybrać czy poszukiwane są najczęściej czy najrzadziej losowane liczby.

Otrzymane wyniki analizy można zapisać do plików html, csv, txt lub wydrukować na drukarce.

Analiza wszystkich zestawów

Analiza wszystkich zestawów
Anzaliza wszystkich zestawów umożliwia przeanalizowanie WSZYSTKICH MOŻLIWYCH zestawów składających się z max. 5 liczb w zadanym zakesie losowań. W tym celu należy wybrać żądany zakres losowań oraz ilość liczb w zestawie, czyli ilo liczbowe zestawy mają być analizowane.
Po prawej stronie znajduje się tabela z wynikami analizy. Jej kolumny można sortować klikając na nagłówek.
Można również zapisać znalezione zestawy do 'Zestawów własnych użytkownika'. Aby tego dokonać należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tabeli wyników i wybrać odpowiednią opcję i zapisać plik *.zst.
Wszystkie otrzymane wyniki można naturalnie wyeksportowac do pliku html, csv lub txt a także wydrukować na drukarce.

Analiza godzin

Analiza godzin
Okno 'Analizy godzin' wygląda podobnie do okna 'Najczęściej losowanych liczb'. Na początku należy wybrać zakres poszukiwań (lub wybrać cały ich zakres - w tym celu należy zaznaczyć opcję Wszystkie losowania). Następnie naciśniecie przycisku 'Znajdź' spowoduje wypełnienie tabeli po prawej stronie.
Tabela ta przedstawia:
Godz. - zakres godzinowy (12:XX - oznacza losowania w godzinach 12:00 - 12:55)
Liczba - liczba, która wypadała najczęściej/najrzadziej w danej godzinie
Ilość - ilość wystąpień w/w liczby
Wykres ilościowy - graficzne przedstawienie ilości wystąpień liczb
Naciskając na nagłówki tabeli można posortować dane względem wybranej kolumny.
Po naciśnięciu przycisku 'Znajdź' opcje nad tabelą stają się aktywne. Umożliwiają one analizowanie zarówno liczb występujących najczęściej jak i najrzadziej, czego dokonujemy klikając odpowiednią opcję.
Oczywiście wszystkie wyniki analizy można zapisać do pliku i wydrukować na drukarce...

Najdłużej oczekiwane zestawy

Najdłużej oczekiwane zestawy
Jest do prosta analiza zestawów (składających się z max. 3 liczb), która oblicza ilość losowań od ostatniego wystąpienia danego zestawu, a następnie sortuje otrzymane wyniki tak aby otrzymać najdłużej oczekiwany zestaw 1-, 2- lub 3-liczbowy.
W każdej analizie sprawdzane są wszystkie kombinacje.
Oczywiście otrzymane wyniki można wydrukować, zapisać do pliku tekstowego oraz wyeksportować (pierwsze 20 zestawów) do pliku *.zst, czyli pliku 'Zestawów własnych użytkownika'.

Analiza serii

Analiza serii
Analiza serii pozwala na przeprowadzenie obliczeń, dzięki którym można uzyskać informacje która liczba była najdłużej losowana w kolejnych losowaniach. Przed rozpoczęciem analizy należy wybrać jej zakres przy pomocy nr losowania lub daty, można również skorzystać z opcji 'Wszystkie losowania', która ustawia zakres poszukiwań od 1 do ostatniego losowania w bazie.
Po wykonaniu analizy wyniki zostaną wyświetlone w tabeli, gdzie można dokonać sortowania klikając na nagłowek każdej z kolumn. Wyniki można oczywiście również zapisać do plików csv, txt i html oraz wydrukować na drukarce.

Analiza liczb parzyste / nieparzyste

Analiza liczb parzyste / nieparzyste
Analiza ta umożliwia przeprowadzenie obliczeń, których wynikiem będzie podział liczb losowanych w danym losowaniu na parzyste i nieparzyste wraz z ich procentowym udziałem. Przed rozpoczęciem analizy należy wybrać jej zakres przy pomocy nr losowania lub daty, można również skorzystać z opcji 'Wszystkie losowania', która ustawia zakres poszukiwań od 1 do ostatniego losowania w bazie.
Po wykonaniu analizy wyniki zostaną wyświetlone w tabeli, gdzie można dokonać sortowania klikając na nagłowek każdej z kolumn. Wyniki można oczywiście również zapisać do plików csv, txt i html oraz wydrukować na drukarce.

Proste mapy liczb

Proste mapy liczb
Proste mapy liczb są pewną modyfikacją analizy "Zaawansowane mapy liczb". Ich prostota nie jest poniekąd wadą, lecz pozwala w trochę inny sposób spojrzeć na wystąpienia poszczególnych liczb w kolejnych losowaniach.
W PML kolejne liczby są umieszczone w kolumnach, zaś losowania w wierszach. Kolejne "dzisiątki" są zaznaczone szarym tłem dla lepszej "widoczności". Trafione w danym losowaniu liczby są zaś zaznaczane wypełnieniem w kolorze, który może być ustalony przez użytkownika.
Nawigacja myszą po tabeli pozwala na zaznaczenie konkretnego pola, zakresu pól, całego wiersza lub całej kolumny.
Na dole, w tabeli sprzężonej z tabelą główną jest obliczna suma wystąpień poszczególnych liczb w zadanym zakresie losowań.
Panel informacyjny na samym dole wyświetla zbiorce informacje o zaznaczonym polu tabeli głównej.
Wyniki znajdujące się w tabeli można wydrukować lub wyeksportować do pliku HTML lub RTF.

Zaawansowane mapy liczb

Zaawansowane mapy liczb
Analiza ta pozwala na przeglądanie mapy losowań liczb Keno. Mapy mogą być prezentowane w dwóch wariantach: poziomym (domyślny) oraz pionowym. Zmiany orientacji map dokonuje się w oknie głównym aplikacji w menu Opcje. Ograniczeniem orientacji pionowej jest brak możliwości przeglądu mapy liczb otwieranej z plików zestawów własnych (1-liczbowych).

Na górze okna znajduje się panel z wyborem zakresu losowań do analizy. Po jego prawej stronie rozwijane pole, umożliwiające wybór zestawu liczb do analizy. W orientacji domyślnej można wybierać predefiniowane zestawy: Liczby 1-20, 21-40, 41-60, 61-70, parzyste 2-40, 42-70, nieparzyste 1-35, 41-69 oraz wybrać ostatnią opcję pozwalającą otworzyć dowolny plik zestawów własnych zawierających zestawy 1-liczbowe.

Po dokonaniu wyboru mapy, tabela wypełni się danymi. Jeśli liczba w danym losowaniu została wylosowana, tło oznaczone jest kolorem żółtym z daną liczbą. Pozostałe pola są uzupełniane w zależności od ustawień opcji w panelu Przerwy. Jeśli opcji 'Zliczaj przerwy' jest zaznaczona (domyślnie), program zlicza kolejne losowania, w których dana liczba nie wypadła. Dodatkowo jeśli zaznaczona jest opcja 'Koloruj od' (domyślnie 10), od 10-tego losowania, w którym dana liczba nie wypadła, kolor 'przerwy' jest zmieniany na czerwony.

Kliknięcie na pola w tabeli powoduje zmiany w dolnym panelu informacyjnym, wyświetlającym wszystkie dodatkowe informacje o liczbie i losowaniu.

Wyniki przedstawione w tabeli głównej można wyeksportować do pliku html, csv lub txt.

Zaawansowane mapy liczb - reprezentacja graficzna

Zaawansowane mapy liczb - reprezentacja graficzna
Reprezentacja graficzna dostępna w Zaawansowanych mapach liczb umożliwia przedstawienie występowania poszczególnych liczb w formie wykresu. Wywoływana jest poprzez kliknięcie na kolumnę z liczbą. Strzałki "góra" i "dół" pozwalają na zmianę liczb, które są aktualnie analizowane w oknie ZML.
Wykres posiada dwie postacie: jedna obrazuje ilości losowań, w których dana liczba nie wypadła, natomiast druga - odwrotność, czyli losowania w których liczba ta została wylosowana. Zmiany dokonuje się za pomocą rozwijanej listy lewym / górnym rogu okna.
Typ wykresu można zmieniać pomiędzy słupkowym a liniowym, klikając praqwym przyciekiem myszy na wykresie.

Analiza sum

Analiza sum
Analiza sum umożliwia wykonanie obliczeń polegających na zliczeniu sumy liczb wylosowanych w poszczególnych losowaniach. Wyboru zakresu losowań należy dokonać w przeznaczonym do tego panelu. Następnie należy uruchomić analizę używając przycisku Szukaj. Wyniki analizy zostaną przedstawione w tabeli, która składa się z kolumn, które reprezentują sumę wylosowanych liczb, ilość losowań z daną sumą oraz numery losowań z daną sumą.

Całość wyników można zapisać do plików html, csv i txt lub wydrukować na drukarce.

Analiza godzinowa pętli

Analiza godzinowa pętli

Analiza godzinowa pętli.

Analiza ta oparta jest na ciekawym, zaobserwowanym i powtarzającym się zjawisku występującym w losowaniach Keno. Polega ono na losowaniu wielu takich samych liczb w kilku kolejnych losowaniach występujących godzinę po określonym losowaniu (umownie można to nazwać częściowym „zapętleniem” losowań). Oczywiście zjawisko to nie występuje zawsze, natomiast dzięki tej analizie można znaleźć takie godziny (i minuty) kolejnych losowań, w których to zjawisko występuje.
Znając czas (godzinę i minutę), można potencjalnie ustalić, iż w kolejnej godzinie może ponownie zostać wylosowanych wiele takich samych liczb co w poprzednich godzinach.
Konfiguracja analizy sprowadza się do ustalenia kilku parametrów. Podstawowym jest data i czas losowania bazowego - to od niego program będzie poszukiwał „pętli”. Kolejnymi ustawieniami analiz są:
Ilość losowań w pętli – to parametr określający „jak długa” pętla ma być poszukiwana, czyli ile kolejnych losowań od bazowego program ma szukać występowania pętli.
Ilość godzin oraz „kierunek” analizy – parametry pozwalające określić, czy analiza ma przeszukiwać losowania wstecz czy w przód od losowania bazowego oraz ile takich przeszukań (godzin/pętli) ma być wykoywanych.
Uwagi: W zależności od ustalenia parametru/kierunku poszukiwań, należy odpowiednio ustalić datę/czas losowania bazowego. Jeśli wybrano poszukiwanie wstecz, losowanie bazowego może być jednym z ostatnich w bazie losowań. Natomiast po wybraniu poszukiwań w przód, oczywistym jest, że losowanie bazowe musi być odpowiednio „odległe”, aby analiza mogła być przeprowadzona. Program na podstawie wprowadzonych parametrów sprawdza, czy analiza może być przeprowadzona i informuje, gdyż takich możliwości nie ma.

Wyniki analizy można tradycyjnie wydrukować na drukarce lub wyeksportować do pliku w formacie html, csv lub txt.

Analiza grupowa

Analiza grupowa
Analiza grupowa
Umożliwia sprawdzenie ile i które liczby losowane są w poszczególnych grupach liczb. Grupy można tworzyć za pomocą rozwijanego pola, które definiuje z ilu liczb ma się składać grupa, czyli kolejne liczby z całego zakresu losowanych liczb.
Po wyborze ilości liczb, poniżej pola wyboru wyświetlana jest informacja ile grup wybrano oraz z ilu liczb składa się każda z grup. Jednocześnie w pierwszej kolumnie tabeli wyników wpisywane są wygenerowane w ten sposób grupy w postaci przedziałów, np. 1 … 10. Naciśnięcie przycisku Znajdź spowoduje wykonanie obliczeń i wyświetlenie ich w tabeli wyników. W drugiej kolumnie zostanie obliczona suma wylosowanych liczb z poszczególnych grup w zadanym zakresie losowań. Kolejne kolumny przedstawiają poszczególne losowania wraz ilością wylosowanych liczb w danej grupie w poszczególnych wierszach.
Wskazanie pojedynczej komórki tabeli wyników pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji o wylosowanych liczbach w pasku informacyjnym pod tabelą wyników.
Wyniki analizy można eksportować do pliku CSV, TXT i HTML oraz wydrukować na drukarce.

Analiza odstępów (przerw)

Analiza odstępów (przerw)
Anliza odstępów umożliwia wyszukanie najdłuższej przerwy w losowaniach, w których dany zestaw NIE został wylosowany.
Po wyborze zakresu losowań oraz ilości liczb w zestawie, naciśniecie Znajdź spowoduje, iż aplikacja przeanalizuje wszystkie możliwe kombinacje liczb i zwróci wtabeli wyniki z najdłuższą przerwą dla danego zestawu wraz z informacją o numerze pierwszego i ostatniego losowania w których kolejno NIE wystąpił dany zestaw.
Wyniki analizy można wydrukować lub wyeksportować do pliku TXT, CSV lub HTML.

System stabilnych ilorazów

System stabilnych ilorazów
System stabilnych ilorazów opiera się na analizie "stabilnych ilorazów", które występują w każdej grze losowej i które umożliwiają wskazanie któregoś z kolejnych losowań (Prognoza), w którym powinna zostać wylosowana dana liczba lub zestaw.
Pierwszym etapem jest wybór zakresu losowań do analizy oraz ilości liczb w zestawie. Zakres losowań jest o tyle ważny, gdyż jego zbyt mały wybór może spowodować iż analiza się nie powiedzie. Oznacza to tyle, że w danym zakresie losowań liczb/zestaw nie został wylosowany przynajmniej dwa razy. Jest to podstawowy wymóg, aby móc prognozować kolejne wystąpienia liczby/zestawu.
W drugim etapie, po uruchomieniu analizy przyciskiem "Szukaj" następuje próba obliczenia stabilnych ilorazów dla wszystkich liczb/kombinacji zestawów. W tabeli wyników w poszczególnych kolumnach znajdują się:
- zestaw: liczba lub zestaw dla którego znaleziono stabilny iloraz
- ilość trafień: ilość wystąpień liczby/zestawu w zadanych zakresie losowań
- numery losowań: numery losowań, w których wystąpiły trafienia
- stabilny iloraz: iloraz na podstawie którego wyznaczany jest potencjalny numer kolejnego losowania z wystąpieniem danej liczby/zestawu
- Prognoza: numer kolejnego losowania, w którym potencjalnie znów zostanie wylosowana dana liczba/zestaw
Wyniki analizy można eksportować do pliku html, txt, csv oraz wydrukować na drukarce.

Analiza posiada dwa warianty prognozowania:
Prognoza nr 1 (zakres): analizowany jest wyłącznie zakres wskazany przez użytkownika – opisany powyżej
Prognoza nr 2 (całość): analizowany jest cały zakres od wskazanego przez użytkownika górnego zakresu do losowania nr 1, powoduje to dłuższe obliczenia, ale też danych do analizy jest więcej, więc wyniki mogą dać lepsze rezultaty.

Poniżej przedstawiona jest idea stabilnych ilorazów na hipotetycznym, uproszczonym przykładzie.
1. W bazie losowań znajduje się 1000 wyników losowań
2. W zakresie analizy (900 - 1000) dany zestaw liczb został wylosowany 4 razy w losowaniach: 900, 940, 970 i 980
3. Obliczamy średnią różnicę pomiędzy losowaniami, czyli [(940-900} + (970-940) + (980-970)] / 3 = 26,67
4. Z powyższego wynika, że zestaw powinien zostać wylosowany w losowaniu nr: 970 + 26,67 = 996,67, po odcięciu 996 (zawsze należy odcinać część ułamkową a nie zaokrąglać, gdyż możemy "stracić" jedno potencjalnie celne losowanie)
5. Jak widać z powyższego, losowanie 996 już się odbyło (w bazie mamy 1000), więc aby prognozowanie miało sens, stabilny iloraz należy dodawać do ogólnej ilości losowań, zatem: 1000 + 26,67 = 1026,67, po odcięciu 1026. Z obliczeń wynika zatem, że potencjalne wystąpienie zestawu powinno nastąpić w losowaniu nr 1026.

Dopisywanie wyników

Dopisywanie wyników
Dopisywanie wyników pozwala na ręczne dodawanie wyników losowań Keno do bazy wyników programu.
Po wybraniu tej opcji w oknie dopisywania data ustawia się automatycznie na datę pierwszego brakującego losowania, co umożliwia wprowadzenie poszczególnych, kolejnych losowań.
Po zaznaczeniu 20 wylosowanych liczb należy należy je zatwierdzić przyciskiem 'Dopisz'. Po tej operacji program jest gotowy do wprowadzania kolejnego losowania.

Aktualizacja wyników

Opcja ta pozwala jednym kliknięciem myszy uaktualnić bazę wyników.
Istnieje możliwość pobierania aktualnych wyników losowań z dwóch serwerów (nr 1 i nr 2). W przypadku braku możliwości pobrania wyników z serwera nr 1 należy skorzystać z serwera nr 2.
Podczas pobierania danych głowna tabela na bierząco jest uzupełniania pobranymi wynikami. Wyniki Keno PL są zapisywane do pliku KenoSys.wyn zaś wyniki Keno DE do pliku KenoSysDE.wyn

Aktualizacja ze strony cichy.net.pl (opcjonalne)

Aktualzaicja ze strony cichy.net.pl jest dostępna spod rozwinięcia przycisku aktualizacji lub z menu 'Opcje' i służy do próby aktualizacji bazy wyników Keno, gdy ich brak jest znaczny (kilka dni, tygodni i więcej).
Po wybraniu tej opcji program łączy się z witryną www.cichy.net.pl i jeśli znajdzie na niej bardziej aktualny plik wyników niż znajdujący się lokalnie, pobierze go w całości i zastąpi nim obecny/lokalny plik.
Metoda ta jest bardzo szybka, gdyż pobiera od razu cały plik wyników, bez konieczności oczekiwania na pobranie kolejno każdego z brakujących losowań. Oczywiście plik pobrany ze strony cichy.net.pl na pewno nie będzie aktualny na daną godzinę/minutę, więc po takiej operacji zalecane jest wykonanie standardowej aktualizacji z serwera 1 lub 2.

Ręczna edycja wyników

Ręczna edycja wyników
Ręczna edycja wyników umożliwia manualną edycję każdej danej w bazie losowań. Aby włączyć edycję należy z menu Opcje wybrać > 'Ręczna edycja wyników'. Aplikacja wyświetli komunikat informacyjno - ostrzegawczy, który informuje, iż opcji tej należy używać ostrożnie, wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdyż nie są weryfikowane wszystkie wprowadzane dane.

Po wykonaniu wszystkich modyfikacji należy wyłączyć ręczną edycję wyników w menu Opcje oraz zapisać zmienioną bazę do pliku korzystając z 'Zapisz plik wyników' z menu Plik.

Eksport wyników do pliku CSV

Funkcjonalność ta umożliwia zapisanie aktualnej bazy wyników (Keno PL lub DE) do pliku w formacie CSV, który może być później źródłem danych do dalszej obróbki w arkuszu kalkulacyjnym. Dostępna z menu Plik > Eksport do pliku CSV.

Historia wersji

Historia programu KenoSys:

Wersja 5.6 (11.09.2019)
+ Dodano nową analizę „Proste mapy liczb”
+ Dodano nową analizę „System stabilnych ilorazów”
+ Dodano nową „Analizę odstępów”
+ Dodano więcej kolumn do ZWUv3 oraz możliwość robienia notatek dla poszczególnych zestawów
* Poprawiono aktualizację opcjonalną ze strony cichy.net.pl
* Poprawiono inne, drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 5.0 (14.01.2019)
+ Nowa "Analiza grupowa"
+ Dodano alternatywne serwery do pobierania wyników losowań
+ Dodano kolumnę „0” w ZWUv3 dla zeststawów 8,9,10-liczbowych, dla których są wygrane za 0 trafień + Dodano obsługę schowka w tabelach wyników (ustawiane w Opcjach)
+ Dodano zapamiętywanie gry PL/DE po zapisaniu ustawień (w Opcjach)
+ Dodano możliwość „dopisywania” kolejnych wyników do tego samego pliku przy eksporcie do CSV
+ Dodano możliwość skalowania (2-krotnego powiększania) okien wszystkich analiz/raportów
+ Dodano Wybór folderu domyślnego do eksportu plików wyników (w Opcjach)
* Zmieniono separator eksportu wyników do CSV z przecinka na średnik
* Poprawiono zapis wyników do pliku po aktualizacji ręcznej
* Poprawiono parametryzację ustawień Analizy godzinowej pętli
* Poprawiono inne, drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 4.5 (09.06.2018)
+ Nowa „Analiza godzinowa pętli”
+ Nowy (zmieniony) „Generator zestawów”
* Poprawiono błąd obliczeń w ZWUv3
* Poprawiono inne, drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 4.1 (20.01.2018)
* Poprawiono procedurę aktualizacji wyników po zmianach na stronach lotto.pl

Wersja 4.0 [13.03.2017]
+ Dodano nowy mechanizm przechowywania wyników w pamięci RAM – relacyjna baza danych
- Zrezygnowano z przechowywania wyników losowań w tzw. "tekstowych plikach płaskich"
* Zmodyfikowano przycisk Aktualizacji – dodano możliwość wyboru lokalizacji źródła wyników
* Przepisano kod źródłowy wszystkich analiz
* Zwiększono wielokrotnie szybkość analiz dzięki wykorzystaniu wielowątkowości
* Zmniejszono 6-krotnie zapotrzebowanie aplikacji na pamięć RAM
+ Dodano nowe (większe) przyciski wyboru analiz / raportów
* Poprawiono wygląd panelu "Zakres losowań" we wszystkich analizach + Dodano model subskrypcyjny (zamiast rejestracji)
+ Dodano informację o czasie wykonywania obliczeń w analizach
* Zmodyfikowano wygląd okna dopisywania / wyboru liczb (powiększono przyciski)
* Poprawiono wykresy w "Zaawansowanych mapach liczb" – dostępne po kliknięciu w zestaw
* Poprawiono wiele drobnych błędów zgłaszanych przez użytkowników
+ Dodano możliwość eksportu wyników losowań do pliku CSV (menu Plik > Eksport do CSV)
Wersja 3.2 [07.06.2016]
* Poprawiono procedurę aktualizacji wyników po zmianach na stronach lotto.pl
+ Dodano tabelę ze szczegółami trafień zestawu w ZWUv3 z eksportem do pliku
* Poprawiono inne, drobne błędy

Wersja 3.0 [01.05.2016]
+ Nowość: Obsługa niemieckiego Keno (Keno DE)
+ Automatyczna aktualizacja wyników Keno DE
+ Nowe wykresy graficzne liczb w ZML (w poziomej orientacji map)
* Dostosowano program do zmiany częstotliwości losowania liczb co 4 minuty
* Poprawiono inne, drobne błędy

Wersja 2.3 [21.02.2016]
+ Nowa 'Analiza wszystkich zestawów'
+ Nowe wykresy graficzne zestawów dostępne w ZWUv3
+ Dodano możliwość typowania zestawów 10-liczbowych w Systemie Y
* Poprawiono zgłaszane błędy powtarzających się liczb w Systemie X
* Poprawiono inne, drobne błędy

Wersja 2.0 [12.10.2015]
+ Nowa analiza 'Zestawy własne użytkownika v3'
+ Nowy 'Generator chybił / trafił' z dodatkowymi opcjami
+ Nowa 'Analiza sum'
+ Nowa 'Analiza miesięcy'
+ Nowe 'Zaawansowane mapy liczb' (z możliwością zmiany orientacji położenia liczb)
+ Dodano możliwość ręcznej edycji wyników
+ Dodano opcję pobrania pliku wyników z alternatywnego źródła (opcjonalnie)
* Zmodyfikowano / unowocześniono 'Analizę par liczb'
* Zmieniono nazewnictwo 'Zestawów własnych użytkownika' wprowadzając wersjonowanie
* Poprawiono wiele drobnych błędów zgłaszanych przez użytkowników
- Zakończono wsparcie dla analizy 'Zestawy własne użytkownika v2' (w zamian ZWU v3)

Wersja 1.6 [11.12.2014]
+ Zmiana sposobu aktualizacji wyników w związku ze zmianami wprowadzonymi na stronach www.lotto.pl

Wersja 1.5 [04.02.2014]
+ Dodano nową Analizę serii
+ Dodano nową Analizę liczb parzyste / nieparzyste
* Poprawiono wygląd belki tytułowej wszystkich okien programu
* Poprawiono analizę Najdłużej oczekiwane zestawy
* Poprawiono wyniki Analizy dni miesiąca
* Poprawiono skalowanie elementów w całej aplikacji
* Poprawiono kilka innych, drobnych błędów zgłaszanych przez użytkowników

Wersja 1.1 [26.03.2013]
+ Dodano opcję ręcznego Dopisywania wyników losowań
+ Dodano możliwość wyboru, czy po zaktualizowaniu wyników ma nastąpić zapis do pliku czy nie
* Poprawiono analizę Generator chybił-trafił
* Zmieniono funkcjonowanie opcji auto-zapisu pliku wyników (uruchamiany jest teraz tylko jeśli w bazie brakuje wyników > niż z 1 dnia)
* Poprawiono kilka innych drobnych błędów

Wersja 1.0 [20.03.2013]
+ Premiera programu KenoSys :-)))

Zapraszamy do działu Download i pobrania wersji Demo...

Życzę przyjemniej pracy z programem KenoSys oraz wysokich wygranych...

Najnowsze pliki

Pozostań w kontakcie