Wypróbuj zanim subskrybujesz
Pobierz i przetestuj wersję Demo
Subskrybuj program KenoSys
Wybierz jeden z 4 planów subskrypcyjnych

KenoSys

Program KenoSys jest programem do szeroko pojętej analizy gry liczbowej Keno PL / DE.

KenoSys okno główne

Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji programu KenoSys (kliknij na nazwę analizy aby rozwinąć opis):

Charakterystyka i wymagania

Krótka charakterystyka:
KenoSys jest programem, który umożliwia przeprowadzenie szeregu analiz na historycznych wynikach losowań tej gry liczbowej. Baza wyników aplikacji jest kompletna (zawiera ponad 800 000 losowań) i może być automatycznie aktualizowana, co zapewnia, iż generowane wyniki zawsze będą aktualne. Wszystkie możliwości aplikacji KenoSys opisane są poniżej...
Wymagania:
- komputer klasy PC
- system operacyjny MS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 (w wersjach x86 i x64)
- procesor min. 1GHz (im szybszy tym krótsze czasy analiz)
- pamięć min. 512MB (im więcej tym lepiej)
- dysk min 50MB
- uprawnienia do odczytu i zapisu w katalogu gdzie zainstalowany jest program
- dostęp do internetu (w przypadku automatycznej aktualizacji wyników)
- drukarka (w przypadku chęci wydruku wyników)

Keno niemieckie (KenoDE)

Od wersji 3.0 KenoSys umożliwia również analizę niemieckiego wersji gry Keno (bez plusów).
Aby przełączyć się na anlizę niemieckich wyników Keno należy wybrać rodzaj gry z menu Plik > Keno DE. Po tej czynności program załaduje wyniki niemieckiego Keno, co zostanie zasygnalizowane zmianą flagi na niemiecką w skrajnej, prawej częsci paska statusu.
Po tej zmianie wybór automatycznej aktualizacji wyników spowoduje zaktualizowanie (i zapisanie) niemieckiej bazy wyników Keno, która aktualizowana jest z witryn niemieckich.
Powrót do polskiej wersji następuję w podobny sposób, czyli wybór rodzaju gry z menu Plik > Keno PL.
UWAGI: W związku z inną częstotliwością lososowań Keno niemieckiego (raz dziennie), niektóre analizy mogą działać nieprawidłowo.

System X

System X
System X - podobnie jak jego 'brat bliźniak' System Y, typują zestawy na podstawie analizy wystąpień poszczególnych liczb. Idea Systemu X jest bardzo prosta: W zadanym przedziale szukana jest najczęściej występująca liczba - nazwijmy ją L1. Następnie, odrzucane są wszystkie losowania, w których liczba L1 nie wystąpiła. W kolejnym kroku, ponownie szukane są najczęścej występujące liczby, z tą różnicą, że nie brane są pod uwagę odrzucone wcześniej losowania. Oczywistym jest, że po tej operacji najczęściej występującą liczbą będzie znowu L1. Dlatego też, jako kolejną liczbę do szukanego zestawu, wybieramy tę, która jest druga pod względem wystąpień - nazwijmy ją L2. Dalej, znowu odrzucamy losowania, w których nie wypadła liczba L2 itd., itp...

System Y

System Y
System Y to następny (po Systemie X) sposób typowania zestawów liczb na podstawie ich wcześniejszych wystapień.Kilka słów wyjaśnienia, na czym polega System Y. Po ustaleniu zakresu poszukiwań, należy ustalić również dwa współczynniki, które z braku lepszego pomysłu nazwałem roboczo 1 i 2. Mogą one przyjmować wartości od 0.0 do 1.0 ze skokiem co 0.05 i oczywiście suma ich zawsze równa się jedności. Współczynnik 1 odpowiada za 'wagę' (lub inaczej - ustala procent udziału) liczb najczęściej występujących w zadanym przedziale tzn., że im Współczynnik 1 jest większy, to w typowanym zestawie więcej będzie liczb, które są częściej losowane. Natomiast Współczynnik 2 odpowiada za liczby, które najdłużej nie zostały wylosowane, tzn., że im Współczynnik 2 będzie większy, tym w typowanym zestawie więcej będzie liczb, które mają najdłuższą przerwę od ostatniego wystąpienia. Na podstawie tych 2 współczynników oraz ilości wystąpień i długości przerwy, obliczany jest globalny współczynnik, którego wartość pozwala na wytypowanie zestawu liczb.

Zestawy własne użytkownika v2

Zestawy własne użytkownika v2
Opis poszczególnych części okna ZWU v2:
Na samej górze znajdują się pola, w których można ustalić zakresu poszukiwań. Poniżej znajduje się kolumna z wybranymi zestawami, obok główna tabela, w której są wyświetlane ilości trafionych liczb zestawu w danym losowaniu, którego numer znajduje się nad tabelą. Następna tabela (jasno zielona), to ilości trafień piątek, czwórek, trójek, dwójek i jedynek w zadanym przedziale losowań. Dwie kolumny po prawej stronie to odpowiednio: ilość losowań od ostatniego trafienia piątki, czwórki, trójki, dwójki, jedynki - ustala się to poniżej tej kolumny; 'Śr.' to średnia wystąpień wspomnianej wcześniej piątki, czwórki, trójki, dwójki lub jedynki.

Przyciski |<, <<, <, >, >>, >| służą do nawigacji w głównej tabeli. Pozwalają one na 'przewijanie' zawartości owej tablicy (skrajne przyciski przenoszą na początek/koniec ustalonego zakresu, << oraz >> przesuwają widok w tabeli o 20 losowań, natomiast wewnętrzne przyciski pozwalają na 'płynny' scroll co 1 losowanie).

Na górze, na lewo i prawo od nr losowań (przy strzałkach) znajduje się informacja ile losowań można jeszcze przewinąć do osiągnięcia skrajnych wartości - w lewo/na początek - ze znakiem minus i w prawo/na koniec - ze znakiem plus.

Oczywiście wszystko to, co znajduje się na ekranie można zapisać do pliku tekstowego jak również wydrukować na drukarce...

Dolny obszar okna zajmuje wykres/ilustracja graficzna trafień zestawu w poszczególnych losowaniach z wybranego zakresu. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wykresie pozwala na zmianę jego typu (liniowy/słupkowy) lub na wydruk.

Zestawy własne użytkownika v3

Zestawy własne użytkownika v3
Opis poszczególnych funkcji ZWUv3:
Na górze okna znajdują się pola, za pomocą których ustala się zakresu losowań analizy. Poniżej znajduje się główna tabela z wybranymi zestawami oraz wynikami celności w poszczególnych losowaniach. Tabela znajdująca się po prawej stronie okna wskazuje ilości trafionych "Plusów", piątek, czwórek, trójek, dwójek i jedynek w zadanym przedziale losowań. Nad tą tabelą znajduje się przycisk eksportu głównej tabeli do plików w formacie html, txt bądź csv.

W dolnej części okna znajdują się kolejno od lewej przyciski: "+" umożliwia dodanie zestawu do analizy, "Otwórz zestawy" - otwiera okno dialogowe służące do załadowania zestawów zapisanych do pliku, "Zapisz zestawy" - otwiera okno dialogowe służące do zapisania wprowadzonych do analizy zestawów do pliku, "-" służy do usuwania wybranych zestawów z analizy.

Kolejny obszar to panel informacyjny, na którym po kliknięciu na pole głównej tabeli pojawiają się szczegółowej informacje o wskazanym zestawie, numerze i dacie losowania, trafionych liczbach w zestawie oraz "Plusie". Powyżej (w dolnej części mniejszej tabeli) znajduje się analogiczny obszar związany z tą tabelą, gdzie pojawiają się informacje o przerwie w wystąpieniu wskazanej ilości liczb z zestawu.

Od wersji 3.2 aplikacji analiza ZWUv3 została rozszerzona o dolną tabelę, która umożliwia (po kliknięciu na wiersz któregoś zestawu) wygenerowanie raportu ze szczegółowym zestawieniem trafionych liczb w każdym z losowań z zadanego zakresu wraz ich reprezentacją graficzną.
Dodatkowo dolna tabela pozwala na wielokrotne sortowanie po wybranych kolumnach - możliwe jest to po kliknięciu na nagłówek kolumny wraz z wciśnietym klawiszem Ctrl. Całą szczegółową tabelę można również wyeksportowąć do pliku klikając na niej prawym przyciskiem myszy i wybierając żądany format pliku.
Uwaga: Domyślnie funkcja ta jest wyłączona (brak parafki przy checkbox 'Włączone'), gdyż przy dużej ilości analizowanych losowań znacznie opóźnia to działanie podstawowych funckji ZWUv3.

Zestawy własne użytkownika v3 - Reprezentacja graficzna zestawu

Zestawy własne użytkownika v3 - Reprezentacja graficzna zestawu
Reprezentacja graficzna zestawu jest dodatkową funkcjonalnością dostępną w ZWUv3. Umożliwia ona przegląd graficzny "skuteczności" poszczególnych zestawów analizowanych w ZWUv3. Uruchamienie tej funkcjonalności możliwe jest po kliknięciu na którykolwiek z zestawów (z pierwszej kolumny).
Po kliknięciu, pojawia się dodatkowe okno, w którym jest możiwość obejrzenia reprezetancji graficznej każdego zestawu w ustalonym w ZWUv3 zakresie.
Dodatkowo istnieje możliwość wyboru rodzaju wykresu reprezentacji graficznej między wykresem liniowym i słupkowym. Można również dokonać eksportu wykresu do pliku (mapy bitowej) lub ewentualnie wydrukowania go na drukarce.
Wszystkie te opcje są dostępne po kliknięciu prawym przyckiekm myszy w obrzarze wykresu.
W lewym górnym rogu znajdują się dwa przyciski (strzałka góra/dół), umożliwiające nawigację pomiędzy zestawami analizowanymi w ZWUv3. Okno reprezentacji graficznej można maksymalizować celem uzyskania lepszego wyglądu wykresu.

Zestawy z liczb użytkownika

Zestawy z liczb użytkownika
Zestawy z liczb użytkownika - to opcja zbliżona do Analizy wszystkich zestawów , z tą różnicą, że w AWZ w procesie poszukiwania brane są pod uwagę wszystkie liczby (od 1 do 80), natomiast w ZLU, użytkownik wybiera liczby (max. 20), z których analizowane są wszystkie kombinacje i wyświetlane są zestawy (max. 20) najczęściej występujące w zadanym zakresie poszukiwań. Oczywiście, tak jak w większości opcji, możliwy jest wydruk wyników lub ich zapis do pliku oraz przepisanie do Zestawów własnych użytkownika . ZLU są szybsze niż AWZ, jeżeli znane są liczby, z których mają być wybrane najczęściej występujące zestawy, ponieważ analizowana jest to określona (przez użytkownika) ilość liczb.

Powtarzające się liczby

Powtarzające się liczby
Powtarzające się liczby' - to opcja pozwalająca znaleźć liczby (zestawy), które powtórzyły się w kilku kolejnych losowaniach. Tu wszystko powinno być ?chyba? jasne. Wspomnę może o opcji 'Ograniczenie ilości liczb'. Wprowadziłem ją po to, aby można było znaleźć zestaw składający się z określonej ilości liczb. Trzeba jednak pamiętać, że zaznaczając tę opcję, jako wynik poszukiwań otrzymamy zestaw o wymaganej ilości liczb, co nie oznacza jednak, że w zadanych zakresie kolejnych losowań nie wystąpiły jeszcze inne powtarzające się liczby!!!

Analiza par liczb

Analiza par liczb
Okno tej opcji jest dużych rozmiarów, więc aby korzystać z tej opcji, rozdzielczość musi wynosić przynajmniej 800x600x16.
Większą część okna zajmuje tabela o wymiarach 70x70. Na skrzyżowaniu poszczególnych wierszy i kolumn wyświetlana jest ilość wystąpień poszczególnych par liczb.
Z prawej strony okna należy ustalić zakres poszukiwań jak również wybrać, czy analiza par liczb ma być przeprowadzona z użyciem kryterium czy też bez. W tym celu należy: zaznaczyć 'Bez kryterium' - aby obliczyć i wyświetlić występowanie wszystkich par liczb lub odznaczyć 'Bez kryterium' i wybrać opcję (więcej i dokładnie / mniej i dokładnie) ilości wystąpień par liczb.
Po użyciu przycisku 'Znajdź', tabela wypełni się wartościami. Kliknięcie na poszczególne pola spowoduje, że po prawej stronie (w ramce 'Wyniki analizy') pojawią się dodatkowe informacje o poszczególnych liczbach i parach. I tak kolejno:
> Liczba L1 - liczba ze wskazanej kolumny <
> Liczba L2 - liczba ze wskazanego wiersza <
> Ilość wystąpień L1 - ile razy wystąpiłą liczba L1 w zadanym zakresie <
> Ilość wystąpień L2 - ile razy wystąpiłą liczba L2 w zadanym zakresie <
> Razem L1 i L2 - ile razy wystąpiłą para liczb L1 i L2 w zadanym zakresie <

Najczęściej pary - w ramce tej podawane są 3 najczęściej występujące w (danym zakresie) pary.
Najrzadziej pary - w ramce tej podawane są 3 najrzadziej występujące w (danym zakresie) pary.
Oczywiście można zapisać i wydrukować wyniki analizy.

Generator zestawów v1

Generator zestawów v1
Generator zestawów pozwala wygenerować zestaw Keno na 5 różnych sposobów oraz z dowolnie wybraną ilością liczb w zestawie.
1. Generator liczb pseudo-losowych, czyli program po prostu losuje zestaw liczb.
2. Wykluczający liczby ze wskazanej ilości ostatnich losowań.
3. Zawierający tylko liczby ze wskazanej ilości ostatnich losowań.
4. Generowanie zestawu zawierającego wskazaną ilość liczb twardych (czyli pewnych, wybranych przez użytkownika). Do wyboru liczb twardych służy przycisk Liczby twarde.
5. Generowanie zestawu składającego sie ze wskazanej ilości liczb parzystych i/lub nieparzystych.

Generator może wygenerować jednoczesnie 10 zestawów, spełniających kryterium generowania zestawu. Generowane zestawy sa prezentowane w tabeli, którą można wyeksportować do pliku .zst (Zestawów Własnych Użytkownika) lub html, txt i csv.
Wskazanie jednego, konkretnego umożliwia zaś przepisanie go do Zestawów własnych użytkownika v3 w celu sprawdzenia jego 'powodzenia' oraz dalszych analiz.

Generator zestawów v2

Generator zestawów v2
Generator zestawów v2
Nowa, druga wersja generatora zestawów różni się od pierwowzoru możliwością wygenerowania zestawu według kryteriów dostępnych w v1 z tą różnicą, iż można wybrać ilość liczb dla każdego kryterium. Wersja v1 umożliwiała jedynie generowanie całych zestawów (wszystkich liczb) według jednego kryterium.
Aby wygenerować zestaw należy w pierwszej kolejności ustalić ilość liczb w zesatwie. Następnie należy ile z nich ma być generowanych na podstawie danego kryterium. Wybór wymaganej ilości liczb jest na bieżąco wyświetlany na dole okna konfiguracji. Gdy liczb jest za mało, ich suma jest w kolorze czerwonym, zaś wskazanie odpowiednich ich ilości powoduje zmianę koloru na czarny. W Konfiguracji generowania zestawu dostępnych jest sześć kryteriów:
1. Liczby użytkownika - można tu wybrać maksymalnie 10 liczb oraz ilość liczb losowanych do zestawu spośród tych wskazanych
2. Liczby występujące w ostatnich losowaniach - po wyborze ilości losowań "wstecz", wskazana w pierwszej kolumnie ilość liczb do zestawu będzie generowana spośród tych wylosowanych w ostatnich X losowaniach
3. Liczby nie występujące w ostatnich losowaniach - po wyborze ilości losowań "wstecz", wskazana w pierwszej kolumnie ilość liczb do zestawu będzie generowana spośród tych nie wylosowanych w ostatnich X losowaniach
4. Liczby twarde - wskazane liczby, które będą zawsze występowały w każdym generowanym zestawie
5. Liczby losowe parzyste - zestaw będzie zawierał wskazaną ilość liczb parzystych (z wyłączeniem wcześniej ustalonych kryteriów (np. jeśli wybrano 1 liczbę z liczb nie wylosowanych we wcześniejszych losowaniach, to losowana liczba parzysta z tego kryterium też musi spełniać to wybrane wcześniej)
6. Liczby losowe nieparzyste - zestaw będzie zawierał wskazaną ilość liczb nieparzystych (na warunkach jak wyżej).

Po wygenerowaniu 10 zestawów przyciskiem Generuj, zostaną one wyświetlone w tabeli po prawej stronie.
Można przepisać pojedynczy zestaw do ZWUv3 (po jego wskazaniu i użyciu przycisku Przepisz) lub przy pomocy eksportu (ikona dyskietki) zapisać wszystkie 10 zestawów do pliku *.zst., który można otworzyć w ZWUv3.

Generator zestawów v3

Generator zestawów v3
Wersja nr 3 generatora zestawów umożliwia jednorazowo wygenerowanie do 5000 zestawów oraz jednocześnie sprawdzenia ich "powodzenia" (po zaznaczeniu/włączeniu tej opcji) z wybranych przez użytkownika liczb.
Aby wygenerować zestawy należy w pierwszej kolejności ustalić:
- ilość zestawów do wygenerowania (od 10 do 5000)
- ilość liczb użytkownika, z których będą generowane zestawy (do 30)
- ilośc liczb w zestawie (od 1 do 10)
Ostatnim wymaganym krokiem jest wprowadzenie liczb, z których zestawy będą generowane. Można to wykonać na dwa sposoby:
1. Otworzyć z pliku tekstowego, klikając na ikonę folderu ze strzałką (plik txt powinien zawierać przynajmniej jeden wiersz, w którym będą liczby rozdzielone przecinkiem lub średnikiem, ich ilość musi być co najmniej taka jaka została ustalona powyżej, jeśli plik zawiera więcej liczb, wczytana zostanie wymagana ilość, pozostałe zostaną pominięte).
2. Wprowadzić liczby z klawiatury w polu tekstowym; liczby należy wprowadzać rosnąco oddzielając je przecinkiem; program zlicza ilość wprowadzonych liczb lecz nie weryfikuje ich poprawności.

Jeśli istnieje potrzeba sprawdzenia "powodzenia" wygenerowanych zestawów należy zaznaczyć / włączyć panel z zakresem losowań oraz ustalić jaki zakres losowań ma zostać sprawdzony.

Po naciśnieciu przycisku Generuj program wygeneruje losowe zestawy z wprowadzonych liczb zgodnie z zadanymi kryteriami. Uwaga: program nie sprawdza duplikatów, dlatego też przy większej ilości generowanych zestawów, mogą się one powtarzać.
Tabelę można sortować klikając w kolumny pierwszego wiersza.

Wygenerowane w tabeli zestawy można wyeksportować do plików csv, xls, txt, html, rtf celem dalszej analizy w wybranym programie.
Dodatkowo, można przepisać do 20 zestawów do Zestawów własnych użytkownika. W tym celu należy zaznaczyć myszą (z klawiszem Ctrl) wybrane zestawy i naciśnąć Przepisz. Aktualna ilość zaznaczoncyh zestawów jest wyświetlana pod tabelą. Można również użyć przycisku po tabelą, który automatycznie zaznaczy pierwsze 20 zestawów w tabeli.

Najczęściej losowane liczby

Najczęściej losowane liczby
Analiza najczęściej losowanych liczb pozwala na sprawdzenie występowania poszczególnych liczb w zadanym zakresie losowań, który wybieramy ustawiając dolny i górny zakres przeszukiwania wyników. Po naciśnięciu 'Znajdź' program przeprowadzi analizę i wyświetli wyniki w tabeli. Można posortować otrzymane wyniki (klikając na 'Liczba' lub 'Ilość' na dwa sposoby: od najczęściej występujących liczb do najrzadziej występujących lub odwrotnie oraz posortować względem liczb rosnąco i malejąco. Ponadto, kliknięcie na ilość wystąpień powoduje wyświetlenie informacji, kiedy ostatni raz została wylosowana dana liczba. Zaznaczenie 'Wszystkich losowań' spowoduje, jak można się łatwo zorientować, ustalenie zakresu poszukiwań od 1-go do ostatniego losowania znajdującego się w bazie wyników.

Analiza dni tygodnia

Analiza dni tygodnia
Okno 'Analizy dni tygodnia' wygląda podobnie do okna 'Najczęściej losowanych liczb'. Na początku należy wybrać zakres poszukiwań (lub wybrać cały ich zakres - w tym celu należy zaznaczyć opcję Wszystkie losowania). Następnie naciśniecie przycisku 'Znajdź' spowoduje wypełnienie tabeli po prawej stronie.
Tabela ta przedstawia:
Dzień tyg. - nazwy poszczególnych dni tygodnia
Liczba - liczba, która wypadała najczęściej/najrzadziej danego dnia tygodnia
Ilość - ilość wystąpień w/w liczby
Wykres ilościowy - graficzne przedstawienie ilości wystąpień liczb
Naciskając na nagłówki tabeli można posortować dane względem wybranej kolumny.
Po naciśnięciu przycisku 'Znajdź' opcje nad tabelą stają się aktywne. Umożliwiają one analizowanie zarówno liczb występujących najczęściej jak i najrzadziej, czego dokonujemy klikając odpowiednią opcję.
Oczywiście wszystkie wyniki analizy można zapisać do pliku i wydrukować na drukarce...

Analiza dni miesiąca

Analiza dni miesiąca
Okno 'Analizy dni miesiąca' wygląda podobnie do okna 'Najczęściej losowanych liczb'. Na początku należy wybrać zakres poszukiwań (lub wybrać cały ich zakres - w tym celu należy zaznaczyć opcję Wszystkie losowania). Następnie naciśniecie przycisku 'Znajdź' spowoduje wypełnienie tabeli po prawej stronie.
Tabela ta przedstawia: Liczba - numer poszczególnych dni miesiąca; Liczba - liczba, która wypadała najczęściej/najrzadziej danego dnia miesiąca; Ilość - ilość wystąpień w/w liczby; Wykres ilościowy - graficzne przedstawienie ilości wystąpień liczb
Naciskając na pierwsze trzy nagłówki tabeli można posortować dane względem wybranej kolumny.
Po naciśnięciu przycisku 'Znajdź' opcje nad tabelą stają się aktywne. Umożliwiają one analizowanie zarówno liczb występujących najczęsciej jak i najrzadziej, czego dokonujemy klikając odpowiednią opcję.
Oczywiście wszystkie wyniki analizy można zapisać do pliku i wydrukować na drukarce...

Analiza miesięcy

Analiza miesięcy
Analiza miesięcy jest raportem, który pozwala sprawdzić, jaka liczba jest najczęściej lub najrzadziej losowana w danym miesiącu. W związku z charakterystyką analizy, zaleca się, aby zakres losowań obejmował co najmniej okres 1 miesiąca.

Po wyborze zakresu losowań należy wykonać obliczenia naciskając Start. Wyniki zostaną przedstawione w tabeli, gdzie w poszczególnych kolumnach zaprezentowane są: nazwa miesiąca, losowana liczba, ilość wystąpień oraz wykres ilościowy. Ponad tabelą występują pola wyboru, przy pomocy których można wybrać czy poszukiwane są najczęściej czy najrzadziej losowane liczby.

Otrzymane wyniki analizy można zapisać do plików html, csv, txt lub wydrukować na drukarce.

Analiza wszystkich zestawów

Analiza wszystkich zestawów
Anzaliza wszystkich zestawów umożliwia przeanalizowanie WSZYSTKICH MOŻLIWYCH zestawów składających się z max. 5 liczb w zadanym zakesie losowań. W tym celu należy wybrać żądany zakres losowań oraz ilość liczb w zestawie, czyli ilo liczbowe zestawy mają być analizowane.
Po prawej stronie znajduje się tabela z wynikami analizy. Jej kolumny można sortować klikając na nagłówek.
Można również zapisać znalezione zestawy do 'Zestawów własnych użytkownika'. Aby tego dokonać należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tabeli wyników i wybrać odpowiednią opcję i zapisać plik *.zst.
Wszystkie otrzymane wyniki można naturalnie wyeksportowac do pliku html, csv lub txt a także wydrukować na drukarce.

Analiza godzin

Analiza godzin
Okno 'Analizy godzin' wygląda podobnie do okna 'Najczęściej losowanych liczb'. Na początku należy wybrać zakres poszukiwań (lub wybrać cały ich zakres - w tym celu należy zaznaczyć opcję Wszystkie losowania). Następnie naciśniecie przycisku 'Znajdź' spowoduje wypełnienie tabeli po prawej stronie.
Tabela ta przedstawia:
Godz. - zakres godzinowy (12:XX - oznacza losowania w godzinach 12:00 - 12:55)
Liczba - liczba, która wypadała najczęściej/najrzadziej w danej godzinie
Ilość - ilość wystąpień w/w liczby
Wykres ilościowy - graficzne przedstawienie ilości wystąpień liczb
Naciskając na nagłówki tabeli można posortować dane względem wybranej kolumny.
Po naciśnięciu przycisku 'Znajdź' opcje nad tabelą stają się aktywne. Umożliwiają one analizowanie zarówno liczb występujących najczęściej jak i najrzadziej, czego dokonujemy klikając odpowiednią opcję.
Oczywiście wszystkie wyniki analizy można zapisać do pliku i wydrukować na drukarce...

Najdłużej oczekiwane zestawy

Najdłużej oczekiwane zestawy
Jest do prosta analiza zestawów (składających się z max. 3 liczb), która oblicza ilość losowań od ostatniego wystąpienia danego zestawu, a następnie sortuje otrzymane wyniki tak aby otrzymać najdłużej oczekiwany zestaw 1-, 2- lub 3-liczbowy.
W każdej analizie sprawdzane są wszystkie kombinacje.
Oczywiście otrzymane wyniki można wydrukować, zapisać do pliku tekstowego oraz wyeksportować (pierwsze 20 zestawów) do pliku *.zst, czyli pliku 'Zestawów własnych użytkownika'.

Analiza serii

Analiza serii
Analiza serii pozwala na przeprowadzenie obliczeń, dzięki którym można uzyskać informacje która liczba była najdłużej losowana w kolejnych losowaniach. Przed rozpoczęciem analizy należy wybrać jej zakres przy pomocy nr losowania lub daty, można również skorzystać z opcji 'Wszystkie losowania', która ustawia zakres poszukiwań od 1 do ostatniego losowania w bazie.
Po wykonaniu analizy wyniki zostaną wyświetlone w tabeli, gdzie można dokonać sortowania klikając na nagłowek każdej z kolumn. Wyniki można oczywiście również zapisać do plików csv, txt i html oraz wydrukować na drukarce.

Proste mapy liczb

Proste mapy liczb
Proste mapy liczb są pewną modyfikacją analizy "Zaawansowane mapy liczb". Ich prostota nie jest poniekąd wadą, lecz pozwala w trochę inny sposób spojrzeć na wystąpienia poszczególnych liczb w kolejnych losowaniach.
W PML kolejne liczby są umieszczone w kolumnach, zaś losowania w wierszach. Kolejne "dzisiątki" są zaznaczone szarym tłem dla lepszej "widoczności". Trafione w danym losowaniu liczby są zaś zaznaczane wypełnieniem w kolorze, który może być ustalony przez użytkownika.
Nawigacja myszą po tabeli pozwala na zaznaczenie konkretnego pola, zakresu pól, całego wiersza lub całej kolumny.
Na dole, w tabeli sprzężonej z tabelą główną jest obliczna suma wystąpień poszczególnych liczb w zadanym zakresie losowań.
Panel informacyjny na samym dole wyświetla zbiorce informacje o zaznaczonym polu tabeli głównej.
Wyniki znajdujące się w tabeli można wydrukować lub wyeksportować do pliku HTML lub RTF.

Zaawansowane mapy liczb

Zaawansowane mapy liczb
Analiza ta pozwala na przeglądanie mapy losowań liczb Keno. Mapy mogą być prezentowane w dwóch wariantach: poziomym (domyślny) oraz pionowym. Zmiany orientacji map dokonuje się w oknie głównym aplikacji w menu Opcje. Ograniczeniem orientacji pionowej jest brak możliwości przeglądu mapy liczb otwieranej z plików zestawów własnych (1-liczbowych).

Na górze okna znajduje się panel z wyborem zakresu losowań do analizy. Po jego prawej stronie rozwijane pole, umożliwiające wybór zestawu liczb do analizy. W orientacji domyślnej można wybierać predefiniowane zestawy: Liczby 1-20, 21-40, 41-60, 61-70, parzyste 2-40, 42-70, nieparzyste 1-35, 41-69 oraz wybrać ostatnią opcję pozwalającą otworzyć dowolny plik zestawów własnych zawierających zestawy 1-liczbowe.

Po dokonaniu wyboru mapy, tabela wypełni się danymi. Jeśli liczba w danym losowaniu została wylosowana, tło oznaczone jest kolorem żółtym z daną liczbą. Pozostałe pola są uzupełniane w zależności od ustawień opcji w panelu Przerwy. Jeśli opcji 'Zliczaj przerwy' jest zaznaczona (domyślnie), program zlicza kolejne losowania, w których dana liczba nie wypadła. Dodatkowo jeśli zaznaczona jest opcja 'Koloruj od' (domyślnie 10), od 10-tego losowania, w którym dana liczba nie wypadła, kolor 'przerwy' jest zmieniany na czerwony.

Kliknięcie na pola w tabeli powoduje zmiany w dolnym panelu informacyjnym, wyświetlającym wszystkie dodatkowe informacje o liczbie i losowaniu.

Wyniki przedstawione w tabeli głównej można wyeksportować do pliku html, csv lub txt.

Zaawansowane mapy liczb - reprezentacja graficzna

Zaawansowane mapy liczb - reprezentacja graficzna
Reprezentacja graficzna dostępna w Zaawansowanych mapach liczb umożliwia przedstawienie występowania poszczególnych liczb w formie wykresu. Wywoływana jest poprzez kliknięcie na kolumnę z liczbą. Strzałki "góra" i "dół" pozwalają na zmianę liczb, które są aktualnie analizowane w oknie ZML.
Wykres posiada dwie postacie: jedna obrazuje ilości losowań, w których dana liczba nie wypadła, natomiast druga - odwrotność, czyli losowania w których liczba ta została wylosowana. Zmiany dokonuje się za pomocą rozwijanej listy lewym / górnym rogu okna.
Typ wykresu można zmieniać pomiędzy słupkowym a liniowym, klikając praqwym przyciekiem myszy na wykresie.

Analiza liczb parzyste / nieparzyste

Analiza liczb parzyste / nieparzyste
Analiza ta umożliwia przeprowadzenie obliczeń, których wynikiem będzie podział liczb losowanych w danym losowaniu na parzyste i nieparzyste wraz z ich procentowym udziałem. Przed rozpoczęciem analizy należy wybrać jej zakres przy pomocy nr losowania lub daty, można również skorzystać z opcji 'Wszystkie losowania', która ustawia zakres poszukiwań od 1 do ostatniego losowania w bazie.
Po wykonaniu analizy wyniki zostaną wyświetlone w tabeli, gdzie można dokonać sortowania klikając na nagłowek każdej z kolumn. Wyniki można oczywiście również zapisać do plików csv, txt i html oraz wydrukować na drukarce.

Analiza sum

Analiza sum
Analiza sum umożliwia wykonanie obliczeń polegających na zliczeniu sumy liczb wylosowanych w poszczególnych losowaniach. Wyboru zakresu losowań należy dokonać w przeznaczonym do tego panelu. Następnie należy uruchomić analizę używając przycisku Szukaj. Wyniki analizy zostaną przedstawione w tabeli, która składa się z kolumn, które reprezentują sumę wylosowanych liczb, ilość losowań z daną sumą oraz numery losowań z daną sumą.

Całość wyników można zapisać do plików html, csv i txt lub wydrukować na drukarce.

Analiza godzinowa pętli

Analiza godzinowa pętli

Analiza godzinowa pętli.

Analiza ta oparta jest na ciekawym, zaobserwowanym i powtarzającym się zjawisku występującym w losowaniach Keno. Polega ono na losowaniu wielu takich samych liczb w kilku kolejnych losowaniach występujących godzinę po określonym losowaniu (umownie można to nazwać częściowym „zapętleniem” losowań). Oczywiście zjawisko to nie występuje zawsze, natomiast dzięki tej analizie można znaleźć takie godziny (i minuty) kolejnych losowań, w których to zjawisko występuje.
Znając czas (godzinę i minutę), można potencjalnie ustalić, iż w kolejnej godzinie może ponownie zostać wylosowanych wiele takich samych liczb co w poprzednich godzinach.
Konfiguracja analizy sprowadza się do ustalenia kilku parametrów. Podstawowym jest data i czas losowania bazowego - to od niego program będzie poszukiwał „pętli”. Kolejnymi ustawieniami analiz są:
Ilość losowań w pętli – to parametr określający „jak długa” pętla ma być poszukiwana, czyli ile kolejnych losowań od bazowego program ma szukać występowania pętli.
Ilość godzin oraz „kierunek” analizy – parametry pozwalające określić, czy analiza ma przeszukiwać losowania wstecz czy w przód od losowania bazowego oraz ile takich przeszukań (godzin/pętli) ma być wykoywanych.
Uwagi: W zależności od ustalenia parametru/kierunku poszukiwań, należy odpowiednio ustalić datę/czas losowania bazowego. Jeśli wybrano poszukiwanie wstecz, losowanie bazowego może być jednym z ostatnich w bazie losowań. Natomiast po wybraniu poszukiwań w przód, oczywistym jest, że losowanie bazowe musi być odpowiednio „odległe”, aby analiza mogła być przeprowadzona. Program na podstawie wprowadzonych parametrów sprawdza, czy analiza może być przeprowadzona i informuje, gdyż takich możliwości nie ma.

Wyniki analizy można tradycyjnie wydrukować na drukarce lub wyeksportować do pliku w formacie html, csv lub txt.

Analiza grupowa

Analiza grupowa
Analiza grupowa
Umożliwia sprawdzenie ile i które liczby losowane są w poszczególnych grupach liczb. Grupy można tworzyć za pomocą rozwijanego pola, które definiuje z ilu liczb ma się składać grupa, czyli kolejne liczby z całego zakresu losowanych liczb.
Po wyborze ilości liczb, poniżej pola wyboru wyświetlana jest informacja ile grup wybrano oraz z ilu liczb składa się każda z grup. Jednocześnie w pierwszej kolumnie tabeli wyników wpisywane są wygenerowane w ten sposób grupy w postaci przedziałów, np. 1 … 10. Naciśnięcie przycisku Znajdź spowoduje wykonanie obliczeń i wyświetlenie ich w tabeli wyników. W drugiej kolumnie zostanie obliczona suma wylosowanych liczb z poszczególnych grup w zadanym zakresie losowań. Kolejne kolumny przedstawiają poszczególne losowania wraz ilością wylosowanych liczb w danej grupie w poszczególnych wierszach.
Wskazanie pojedynczej komórki tabeli wyników pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji o wylosowanych liczbach w pasku informacyjnym pod tabelą wyników.
Wyniki analizy można eksportować do pliku CSV, TXT i HTML oraz wydrukować na drukarce.

Analiza odstępów (przerw)

Analiza odstępów (przerw)
Anliza odstępów umożliwia wyszukanie najdłuższej przerwy w losowaniach, w których dany zestaw NIE został wylosowany.
Po wyborze zakresu losowań oraz ilości liczb w zestawie, naciśniecie Znajdź spowoduje, iż aplikacja przeanalizuje wszystkie możliwe kombinacje liczb i zwróci wtabeli wyniki z najdłuższą przerwą dla danego zestawu wraz z informacją o numerze pierwszego i ostatniego losowania w których kolejno NIE wystąpił dany zestaw.
Wyniki analizy można wydrukować lub wyeksportować do pliku TXT, CSV lub HTML.

System stabilnych ilorazów

System stabilnych ilorazów
System stabilnych ilorazów opiera się na analizie "stabilnych ilorazów", które występują w każdej grze losowej i które umożliwiają wskazanie któregoś z kolejnych losowań (Prognoza), w którym powinna zostać wylosowana dana liczba lub zestaw.
Pierwszym etapem jest wybór zakresu losowań do analizy oraz ilości liczb w zestawie. Zakres losowań jest o tyle ważny, gdyż jego zbyt mały wybór może spowodować iż analiza się nie powiedzie. Oznacza to tyle, że w danym zakresie losowań liczb/zestaw nie został wylosowany przynajmniej dwa razy. Jest to podstawowy wymóg, aby móc prognozować kolejne wystąpienia liczby/zestawu.
Należy również ustalić ilośc liczb w zestawie oraz ewentualnie ograniczyć ilość wyników poprzez ustalenie wasrtości maksymalnego stabilnego ilorazu, który zostanie ustalony w analizie. Jest to istotne przy zestawach 2 i 3 liczbowych, gdyż przy większych ilościach losowań w tabeli wyników ilość wierszy może być bardzo duża, co spowoduje jej powolne działanie.
W drugim etapie, po uruchomieniu analizy przyciskiem "Start" następuje próba obliczenia stabilnych ilorazów dla wszystkich liczb/kombinacji zestawów. W tabeli wyników w poszczególnych kolumnach znajdują się:
- zestaw: liczba lub zestaw dla którego znaleziono stabilny iloraz
- ilość trafień: ilość wystąpień liczby/zestawu w zadanych zakresie losowań
- numery losowań: numery losowań, w których wystąpiły trafienia
- stabilny iloraz: iloraz na podstawie którego wyznaczany jest potencjalny numer kolejnego losowania z wystąpieniem danej liczby/zestawu
- Prognoza: numer kolejnego losowania, w którym potencjalnie znów zostanie wylosowana dana liczba/zestaw
Wyniki analizy można eksportować do pliku html, txt, csv oraz wydrukować na drukarce.

Analiza posiada dwa warianty prognozowania:
Poniżej przedstawiona jest idea stabilnych ilorazów na hipotetycznym, uproszczonym przykładzie.
1. W bazie losowań znajduje się 1000 wyników losowań
2. W zakresie analizy (900 - 1000) dany zestaw liczb został wylosowany 4 razy w losowaniach: 900, 940, 970 i 980
3. Obliczamy średnią różnicę pomiędzy losowaniami, czyli [(940-900} + (970-940) + (980-970)] / 3 = 26,67
4. Z powyższego wynika, że zestaw powinien zostać wylosowany w losowaniu nr: 1000 + 26,67 = 1026,67, po odcięciu 1026 (zawsze należy odcinać część ułamkową a nie zaokrąglać, gdyż możemy "stracić" jedno potencjalnie celne losowanie)

Systemy skrócone gwarantowane (metoda La Jolla)

Systemy skrócone gwarantowane (metoda La Jolla)
Systemy skrócone gwarantowane
Analiza SSG do generowania systemów skróconych wykorzystuje metodą pokrycia La Jolla, więcej informacji o tej metodzie na stronach https://www.math.ccrwest.org/diffsets oraz https://www.dmgordon.org/diffset - język angielski.
Przy pomocy tej analizy możliwe jest stworzenie systemów skróconych Keno ze wskazaną gwarancją trafienia z maksymalnie 20 wybranych liczb, co ustalane jest jako pierwszy parametr w oknie, w panelu Konfiguracji systemu skróconego. Drugim parametrem jest ilość liczb w zestawie (od 5 do 10 dla zestawu Keno). Trzeci konfigurowalny parametr to ustalenie gwarancji trafienia określonej ilości liczb z zestawu. Ostatnie pole informacyjne w tym panelu to ilość zestawów które zostaną wygenerowane dla zadanych wcześniej parametrów.
Każdorazowa zmiana konfiguracji powoduje automatyczne zmiany w tabeli Zestawy systemu skróconego, które polegają na zaktualizowaniu wybranego wzorca. Jeśli kolumna Zestaw jest pusta, oznacz to że nie zostały wybrane jeszcze liczby do systemu skróconego.
Wszystkie konfigurowane wartości są ściśle powiązane z plikami "wzorców" z metody La Jolla. Pliki te zlokalizowane są w katalogu SSG (który jest podkatalogiem w folderze gdzie zainstalowany został program). Pliki te posiadają rozszerzenie .skr lecz są prostymi plikami tekstowymi, których zawartość to wiersze z liczbami wzorca zestawu oddzielone średnikiem (ew. przecinkiem lub spacją). Bardzo istotna jest nazwa każdego z tych plików, gdyż pozostaje ona w ścisłej korelacji z parametrami konfiguracji. Dokładniej, nazwa każdego pliku to X-Y-Z.skr gdzie:
X - ilość liczb wybranych do systemu skróconego
Y - ilość liczb w zestawie (od 5 do 10)
Z - ilość zestawów systemu skróconego
W związku z powyższym, wszelkie modyfikacje w w/w plikach należy wykonywać z rozwagą oraz zachowaniem wskazancyh wcześniej reguł.

Po ustaleniu parametrów konfiguracyjnych, wymagany jest drugi etap, który polega na wybraniu liczb do systemu skróconego. Operacja ta może być wykonana na trzy sposoby:
1. wprowadzone z klawiatury (ustawienie domyślne)
2. wskazane myszką
3. otwarte z pliku
Ad. 1 - gdy wybrana jest ta opcja, aktywne pozostaje pole edycyjne z podpowiedzią Liczby oddzielone przecinkami. W polu tym należy wprowadzić rosnącą liczby oddzielając je przecinkiem. Należy zwrócić uwagę na poprawność wprowadzonych wartości, gdyż program nie sprawdza np. czy liczba się nie powtarza, zlicza natomiast ich ilość.
Ad. 2 - po wybraniu tej metody aktywny staje się przycisk Wybór liczb do systemu (nieaktywne zaś pole edycji do wprowadzania z klawiatury). Jego naciśnięcie otwiera standardowe okno dodawania liczb. Za pomocą myszy należy tu wskazać zadeklarowaną wcześniej ilość liczb i zatwierdzić odpowiednim przyciskiem. Wybrane liczby pojawią się w polu edycyjnym.
Ad. 3 - liczby można również otworzyć z pliku tekstowego. W tym celu należy użyć ikony folderu po lewej stronie pola edycyjnego, co spowoduje otwarcie okna wyboru pliku. Wskazanie pliku spowoduje odczytanie jego zawartości, czyli liczb do zestawu skróconego.
Uwaga: plik tesktowy (z rozszerzeniem *.txt) musi być w odpowiednim formacie. Liczby zostaną odczytane, jeśli pierwszy wiersz pliku będzie zawierał wymaganą ilość liczb w kolejności rosnącej oddzielonych przecinkiem, średnikiem lub spacją. Liczb w wierszu może być więcej niż ilość wymagana, wtedy program odczyta tylko te wymagane, natomiast w przypadku zbyt małej ilość liczb, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
Prawidłowy wybór liczb którąkolwiek metodą spowoduje wyświetlenie wygenerowanych zestawów w tabeli (na podstawie wcześniej ustalonego wzorca systemu skróconego).

Dolny panel zatytułowany Gwarancje systemu skróconego przedstawia procentową wartość gwarancji trafienia trójki, czwórki lub piątki przy trafieniu dowolnych trzech, czterech lub pięciu liczb ze zbioru wszystkich wybranych do systemu skróconego. Oprócz wartości procentowej gwarancji, informacyjnie tabela wyświetla również wartości ilościowe wszystkich kombinacji, pokrytych oraz brakujących.

Wygenerowane zestawy systemu skróconego gwarantowanego można zapisać/wyeksportować do:
- pliku zestawów własnych *.zst celem dalszej analizy w ZWUv3 (jeśli ilość generowanych zestawów jest większa niż 20 czyli limit ZWUv3, zostanie utworzonych kilka plików o nazwach (SSG)_L1_L2...LX_Y.zst, gdzie X to ilość liczb wybranych do systemu a Y to kolejne wartości od 1 do dopełnienia ilorazu X/20.
- pliku HTML
- pliku CSV
- pliku TXT
- pliku XLSX
- pliku RTF
Ikona drukarki umożliwia wydruk tabeli zestawów na domyślnej drukarce.

Ostatnią funkcjonalnością jest możliwość przepisania wygenerowanych w tabeli zestawów do analizy ZWUv3 (max. 20). W tym celu należy wskazać/zaznaczyć (kliknąć) wskazane zestawy lub wybrać wszystkie (ew. pierwsze 20 jeśli jest ich więcej) przy pomocy przycisku. Wybieranie pojedynczych zestawów należy realizować klikając zestaw trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. Ilość aktualnie zaznaczonych zestawów jest wyświetlana pod tabelą. Po zaznaczeniu żądanych zestawów należy użyć przycisku Przepisz, co spowoduje otwarcie okna Zestawów Własnych Użytkownika z wybranymi zestawiani gotowymi do dalszej analizy.

Systemy skrócone użytkownika

Systemy skrócone użytkownika
Systemy skrócone użytkownika
Analiza SSU jest bliżniaczo podobna do Systemów Skróconych Gwarantowanych. Przy pomocy tej analizy możliwe jest wygenerwoanie systemów skróconych Keno z maksymalnie 20 wybranych liczb.
Generowanie systemów odbywa się na podstawie plików wzorca, które są umieszczone w folderze SSU znajdującym się katalogu programu i wyświetlane w panelu "Wybór systemu skróconego" w górnej częsci okna. Pliki te posiadają rozszerzenie .skr lecz są prostymi plikami tekstowymi, których zawartość to wiersze z liczbami wzorca zestawu oddzielone średnikiem (ew. przecinkiem lub spacją). Bardzo istotna jest nazwa każdego z tych plików, gdyż pozostaje ona w ścisłej korelacji z parametrami generowanego zestawu. Dokładniej, nazwa każdego pliku to X-Y-Z.skr gdzie:
X - ilość liczb systemu skróconego
Y - ilość liczb w zestawie (od 5 do 10)
Z - ilość zestawów systemu skróconego
W związku z powyższym, wszelkie modyfikacje w w/w plikach należy wykonywać z rozwagą oraz zachowaniem wskazanych wcześniej reguł.

Pierwszym krokiem jest więc wybranie wzorca systemu skróconego użytkownika z dostępnych w folderze SSU i wyświewtlanych w górnym panelu. Każdorazowa zmiana wskazania wzorca powoduje automatyczne zmiany w tabeli Zestawy systemu skróconego, które polegają na zaktualizowaniu wybranego wzorca. Jeśli kolumna Zestaw jest pusta, oznacza to że nie zostały wybrane jeszcze liczby do systemu skróconego.

Po wybraniu żądanego wzorca, wymagany jest drugi krok, który polega na wybraniu liczb do systemu skróconego. Operacja ta może być wykonana na trzy sposoby:
1. wprowadzone z klawiatury (ustawienie domyślne)
2. wskazane myszką
3. otwarte z pliku
Ad. 1 - gdy wybrana jest ta opcja, aktywne pozostaje pole edycyjne z podpowiedzią Liczby oddzielone przecinkami. W polu tym należy wprowadzić rosnącą liczby oddzielając je przecinkiem. Należy zwrócić uwagę na poprawność wprowadzonych wartości, gdyż program nie sprawdza np. czy liczba się nie powtarza, zlicza natomiast ich ilość.
Ad. 2 - po wybraniu tej metody aktywny staje się przycisk Wybór liczb do systemu (nieaktywne zaś pole edycji do wprowadzania z klawiatury). Jego naciśnięcie otwiera standardowe okno dodawania liczb. Za pomocą myszy należy tu wskazać zadeklarowaną wcześniej ilość liczb i zatwierdzić odpowiednim przyciskiem. Wybrane liczby pojawią się w polu edycyjnym.
Ad. 3 - liczby można również otworzyć z pliku tekstowego. W tym celu należy użyć ikony folderu po lewej stronie pola edycyjnego, co spowoduje otwarcie okna wyboru pliku. Wskazanie pliku spowoduje odczytanie jego zawartości, czyli liczb do zestawu skróconego.
Uwaga: plik tesktowy (z rozszerzeniem *.txt) musi być w odpowiednim formacie. Liczby zostaną odczytane, jeśli pierwszy wiersz pliku będzie zawierał wymaganą ilość liczb w kolejności rosnącej oddzielonych przecinkiem, średnikiem lub spacją. Liczb w wierszu może być więcej niż ilość wymagana, wtedy program odczyta tylko te wymagane, natomiast w przypadku zbyt małej ilość liczb, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Prawidłowy wybór liczb którąkolwiek metodą spowoduje wyświetlenie wygenerowanych zestawów w tabeli (na podstawie wcześniej ustalonego wzorca systemu skróconego).
Ostatni krok jest opcjonalny. Polega on na zmianie poszczególnych zestawów wybranego wzorca systemu skróconego. Można tego dokonać klikając na wybranej liczbie wzorca w tabeli po prawej stronie. Po takim kliknięciu rozwinie się pole wyboru zmiany liczby wzorca. Program weryfikuje dokonywane zmiany, w związku z tym w rozwijanym polu będą dostępne wyłącznie liczby, których nie ma jeszcze w zestawie. Po takiej każdorazowej modyfikacji zestawu wzorca dany zestaw jest automatycznie gerenowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami (jeśli liczby zostały wcześniej wskazane przez użytkownika). Dodatkowo przeliczne są gwarancje w dolnej tabeli. Symbol dyskietki umiejscowiony pod tabelą zestawów staje się aktywny, jeśli zostaną wprowadzone zmiany we wzorcu zestawu i umożliwia zapisanie zmodyfikowanego właśnie wzorca.

W przypadku chęci utworzenia wielu wersji plików wzporca o takich samych parametrach ilosci liczb i ilości zestaów, należy dodawać na końcu w nazwie pliku wyróżniki w formie _v1 _v2 lub innych. Np. plik wzorca dla zestawów skróconych składających się z 10 liczb i zawierających 10 zestawów ma postać 10-5-10.skr. Jeśli chcemy utworzyć kolejny plik o tych samych parametrach ale innej strukturze zestawów nalezy nadać mu nazwę 10-5-10_v2.skr.

Dolny panel zatytułowany Gwarancje systemu skróconego przedstawia procentową wartość gwarancji trafienia trójki, czwórki lub piątki przy trafieniu dowolnych trzech, czterech lub pięciu liczb ze zbioru wszystkich wybranych do systemu skróconego. Oprócz wartości procentowej gwarancji, informacyjnie tabela wyświetla również wartości ilościowe wszystkich kombinacji, pokrytych oraz brakujących.

Wygenerowane zestawy systemu skróconego użytkownika można zapisać/wyeksportować do:
- pliku zestawów własnych *.zst celem dalszej analizy w ZWUv3 (jeśli ilość generowanych zestawów jest większa niż 20 czyli limit ZWUv3, zostanie utworzonych kilka plików o nazwach (SSG)_L1_L2...LX_Y.zst, gdzie X to ilość liczb wybranych do systemu a Y to kolejne wartości od 1 do dopełnienia ilorazu X/20.
- pliku HTML
- pliku CSV
- pliku TXT
- pliku XLSX
- pliku RTF

Ikona drukarki umożliwia wydruk tabeli zestawów na domyślnej drukarce.

Ostatnią funkcjonalnością jest możliwość przepisania wygenerowanych w tabeli zestawów do analizy ZWUv3 (max. 20). W tym celu należy wskazać/zaznaczyć (kliknąć) wskazane zestawy lub wybrać wszystkie (ew. pierwsze 20 jeśli jest ich więcej) przy pomocy przycisku. Wybieranie pojedynczych zestawów należy realizować klikając zestaw trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. Ilość aktualnie zaznaczonych zestawów jest wyświetlana pod tabelą. Po zaznaczeniu żądanych zestawów należy użyć przycisku Przepisz, co spowoduje otwarcie okna Zestawów Własnych Użytkownika z wybranymi zestawiani gotowymi do dalszej analizy.

Liczby następne

Liczby następne
Liczby następne - analiza umożliwiająca określenie liczb najczęściej losowanych w kolejnym losowaniu po danej liczbie z losowania bazowego.
Analiza wymaga ustalenia dwóch parametrów: losowania bazowego oraz ilości wystąpień liczb z losowania bazowego. Po ich ustaleniu i uruchomieniu analizy, aplikacja znajdzie zadaną ilość wystąpień każdej liczby z losowania bazowego przeszukując kolejne losowania wstecz („w dół”). Po znalezieniu określonej ilości losowań z wystąpieniem każdej liczby, kolejnym etapem jest sprawdzenie/policzenie, które liczby występują najczęściej w kolejnych, znalezionych wcześniej losowaniach po danej liczbie losowania bazowego. Tylko te najczęściej losowane liczby zostaną zaprezentowane w tabeli po lewej stronie. Natomiast tabela po prawej stronie pozwala na sprawdzenie wszystkich (nie tylko najczęściej występujących) liczb po danej liczbie z losowania bazowego.

Wszystkie w wyniki można zapisać w plikach CSV, TXT lub HTML oraz wydrukować na drukarce.

Centrum powiadomień

Centrum powiadomień

Centrum powiadomień jest funkcjonalnością, w której można skonfigurować wysyłanie wiadomości e-mail po tym, jak w wybranej ilości losowań wstecz od ostatniego, zostały trafione wskazanie liczby bądź zestawy.
Powiadomienie jest wysyłane zawsze po wykonanej aktualizacji wyników. Dlatego też zaleca się włączenie auto-aktualizacji wyników z wybranym interwałem czasowym.
Okno Centrum powiadomień składa się z dwóch cześci konfiguracyjnych: jednej dotyczącej wyboru liczb lub zestawów oraz drugiej dotyczącej ustawień serwera pocztowego, który będzie wykorzystywane do wysyłania powiadomień.
Przykładowe konfiguracje dla konta 'zwykłego' i konta gmail przedstawione zostały poniżej (aby obejrzeć rozmiar oryginalny, kliknij w link).
Konfiguracja serwera SMTP   |    Konfiguracja serwera SMTP gmail

Konfigurowanie powiadomień należy rozpocząć od wprowadzenia odpowiednich, prawidłowych parametrów wykorzystywanego serwera pocztowego, wykonania testu wysłania wiadomości i zapisaniu konfiguracji po zweryfikowaniu otrzymania wiadomości testowej.
UWAGA: W związku z mechanizmami bezpieczeństwa Google, do prawidłowego działania wysyłki e-maili konieczna jest zmiana parametru na swoim koncie gmail. Chodzi o ustawienie 'Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji' > 'Zezwalaj na mniej bezpiecznie aplikacje: WŁĄCZONE'. Link do tego ustawienia na koncie Google to: https://myaccount.google.com/lesssecureapps

Ważna informacja: funkcjonalność powiadomień nie będzie dziłać, przy włączonej dwuetapowej metodzie uwierzytelniania się na witrynach google.

Opis poszczególnych pól cześci konfiguracyjnej serwera SMTP:
- Adres serwera, adres w postaci URL lub adresu IP użytkowanego serwera SMTP (przy wprowadzaniu serwera gmail, aplikacja automatycznie zmieni pozostałe parametry port, wersję SSL i metodę TLS)
- Port (SSL/TLS), port na którym pracuje serwer SMTP (dla gmail - 587, dla innych najczęściej 465)
- Wersja (SSL/TLS), w zależności od konfiguracji serwera pocztowego należy wybrać osbługę wersji TLSv1, SSLv2, SSLv2, lub obie SSLv23
- Metoda TLS, w zależności od konfiguracji serwera pocztowego należy wybrać ImplicitTLS lub ExplicitTLS
- Nazwa konta, login do serwera pocztowego
- Hasło, hasło do konta
- Odniorca powiadomień, adres emmail, na który będzie wysyłane powiadomienie
- Temat wiadmości, temat z jakim będzie wysyłane powiadomienie (można ustalić do ew. filtrowania)

Po poprawnym ustaleniu parametrów serwera, przeprowadzonym teście zakończonym dostarczeniem wiadomości na wskazany adres email oraz zapisaniu ustawień, można przejść do ustalenia zakresu jaki ma być sprawdzany i wysyłany w powiadomieniu. Do wyboru są dwie możliwości: wprowadzenie pojedynczych liczb (do 40 szt.) lub wczytanie swoich zestawów z pliku zestawów własnych *zst (użytkowanych w analizie ZWU, czyli Zestawy Własne Użytkownika).
Poprawne wprowadzenie liczb bądź zestawów, jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem na samym dole okna. Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, komunikat jest w kolorze niebieskim, jeśli nie, w czerwonym.
Ostatnim parametrem, który może być ustalony jest ilość losowań wstecz od ostatniego losowania, które mają być sprawdzane i któych wyniki mają być wysłane w powiadomieniu e-mail (domyślnie 1 - ostatnie losowanie, max. 15 - losowania z ostatniej godziny).

Po zamknięciu okna Centrum powiadomień, ikona na pasku statusu (dzwonek) sygnalizuje czy powiadomienia są skonfigurowane poprawnie i aktywne. Ikona zielona - powiadomienia są włączone, ikona wyszarzona - powiadomienia są wyłączone.

Każdorazowo, przy włączonych powiadomieniach i wysłaniu wiadomości e-mail, na pasku statusu pojawi się przez 10 sekund informacja 'Wysłano powiadomienie e-mail'.

Przykładowe wiadomości email wyglądają następująco (po lewej - dla wybranych liczb, po prawej - dla wybranych zestawów):

Dopisywanie wyników

Dopisywanie wyników
Dopisywanie wyników pozwala na ręczne dodawanie wyników losowań Keno do bazy wyników programu.
Po wybraniu tej opcji w oknie dopisywania data ustawia się automatycznie na datę pierwszego brakującego losowania, co umożliwia wprowadzenie poszczególnych, kolejnych losowań.
Po zaznaczeniu 20 wylosowanych liczb należy należy je zatwierdzić przyciskiem 'Dopisz'. Po tej operacji program jest gotowy do wprowadzania kolejnego losowania.

Aktualizacja wyników

Opcja ta pozwala jednym kliknięciem myszy uaktualnić bazę wyników.
Istnieje możliwość pobierania aktualnych wyników losowań z kilku serwerów. W przypadku braku możliwości pobrania wyników z któregoś serwera należy skorzystać z kolejnego.
Można dokonać wyboru domyślnego serwera, z którego będą się aktualizacować wyniki po naciśnieciu niebieskiej ikony. W tym celu należy w oknie głównym wejść w Opcje > Domyślny serwer aktualuzacji i dokonać wyboru. Następnie należy zapisać ustawienia klikając Opcje > Zapisz ustawienia.
Podczas pobierania danych głowna tabela na bierząco jest uzupełniania pobranymi wynikami. Wyniki Keno PL są zapisywane do pliku KenoSys.wyn zaś wyniki Keno DE do pliku KenoSysDE.wyn

Aktualizacja ze strony cichy.net.pl (opcjonalne)

Aktualzaicja ze strony cichy.net.pl jest dostępna spod rozwinięcia przycisku aktualizacji lub z menu 'Opcje' i służy do próby aktualizacji bazy wyników Keno, gdy ich brak jest znaczny (kilka dni, tygodni i więcej).
Po wybraniu tej opcji program łączy się z witryną www.cichy.net.pl i jeśli znajdzie na niej bardziej aktualny plik wyników niż znajdujący się lokalnie, pobierze go w całości i zastąpi nim obecny/lokalny plik.
Metoda ta jest bardzo szybka, gdyż pobiera od razu cały plik wyników, bez konieczności oczekiwania na pobranie kolejno każdego z brakujących losowań. Oczywiście plik pobrany ze strony cichy.net.pl na pewno nie będzie aktualny na daną godzinę/minutę, więc po takiej operacji zalecane jest wykonanie standardowej aktualizacji z któregoś serwera.
Ta forma aktualizacji zalecana jest do wykonanaia między innymi po zainstalowaniu aplikacji po raz pierwszy.

Auto aktualizacja

Auto aktualizacja
Od wersji 6.2 KenoSys umożliwia ustalenie interwału czasowego dla automatycznej aktulizacji wyników. Funkcjonalność ta jest dostępna pod przyciskiem Aktualizacji > Auto - aktualizacja. Do wyboru jest sześć różnych interwałów czasowych, według których KenoSys będzie się aktualizował samoczynnie (z serwera nr 1). Status Automatycznej Aktualizacji jest sygnalizowany w pasku statusu okna głównego wraz z czasem pozostałym do następnej aktualizacji wyników.
Po ustaleniu żądanego interwału i wybraniu z menu Opcje > Zapisz ustawienia, aplikacja będzie zawsze uruchamiała się ze zdefiniowanym wcześniej interwałem.
Informacja: Auto - aktualizacja działa wyłącznie przy widocznym oknie głównym aplikacji (zatrzymywana jest na czas wykonywania analiz, gdyż aktualizacja zmienia dostępny zakres losowań)

[Opcja] Konfiguracja domyślnego serwera aktualizacji wyników

Od wersji 6.3 dodano możliwość skofigurowania domyślnego serwera, z którego będą pobierane wyniki po naciśnieciu ikony aktualizacji oraz podczas auto-aktualizacji.
Dostęp do tej funkcjonalności możliwy jest z okna głównego poprzez menu Opcje > Doyślny serwer aktualizacji wyników. Aby zapamiętać swój wybór należy zapisać ustawienia.
Szybkość pobierania wyników może być różna i jest zależna od wybranego serwera aktualizacji.

Ręczna edycja wyników

Ręczna edycja wyników
Ręczna edycja wyników umożliwia manualną edycję każdej danej w bazie losowań. Aby włączyć edycję należy z menu Opcje wybrać > 'Ręczna edycja wyników'. Aplikacja wyświetli komunikat informacyjno - ostrzegawczy, który informuje, iż opcji tej należy używać ostrożnie, wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdyż nie są weryfikowane wszystkie wprowadzane dane.

Po wykonaniu wszystkich modyfikacji należy wyłączyć ręczną edycję wyników w menu Opcje oraz zapisać zmienioną bazę do pliku korzystając z 'Zapisz plik wyników' z menu Plik.

Eksport wyników do pliku CSV

Funkcjonalność ta umożliwia zapisanie aktualnej bazy wyników (Keno PL lub DE) do pliku w formacie CSV, który może być później źródłem danych do dalszej obróbki w arkuszu kalkulacyjnym. Dostępna z menu Plik > Eksport do pliku CSV.

Historia wersji

Historia programu KenoSys:

Wersja 7.0 (03.06.2021)
+ Dodano nowe :Centrum powiadomień"
* Poprawiono pobieranie wyników Keno DE
* Poprawiono obliczenia w ZWUv3
* Poprawiono inne, drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 6.6 (03.01.2021)
+ Dodano nowy "Generator zestawów v3"
* Poprawiono inne, drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 6.2 (10.08.2020)
Wersja 6.3 (18.10.2020)
+ Dodano funkcjonalność konfiguracji domyślnego serwera aktualizacji wyników
+ Dodano nowy serwer aktualizacji wyników
* Poprawiono inne, drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 6.2 (10.08.2020)
+ Dodano funkcjonalność Auto - aktualizacji wyników losowań
Wersja 6.1 (03.04.2020)
* Zwiększono zabezpieczenia związane z weryfikacją subskrypcji
Wersja 6.0 (17.03.2020)
+ Dodano nowy "Generator zestawów v2"
+ Dodano nową analizę "Systemy skrócone gwarantowane"
+ Dodano nową analizę "Systemy skrócone użytkownika"
+ Dodano nową analizę "Liczby następne"
+ Nowe, uproszczone logo aplikacji
* Znacznie skrócono czas uruchamiania aplikacji
* Znacznie przyspieszono pobieranie wyników z serwerów nr 1 i 2
* Poprawiono inne, drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 5.6 (11.09.2019)
+ Dodano nową analizę „Proste mapy liczb”
+ Dodano nową analizę „System stabilnych ilorazów”
+ Dodano nową „Analizę odstępów”
+ Dodano więcej kolumn do ZWUv3 oraz możliwość robienia notatek dla poszczególnych zestawów
* Poprawiono aktualizację opcjonalną ze strony cichy.net.pl
* Poprawiono inne, drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 5.0 (14.01.2019)
+ Nowa "Analiza grupowa"
+ Dodano alternatywne serwery do pobierania wyników losowań
+ Dodano kolumnę „0” w ZWUv3 dla zeststawów 8,9,10-liczbowych, dla których są wygrane za 0 trafień + Dodano obsługę schowka w tabelach wyników (ustawiane w Opcjach)
+ Dodano zapamiętywanie gry PL/DE po zapisaniu ustawień (w Opcjach)
+ Dodano możliwość „dopisywania” kolejnych wyników do tego samego pliku przy eksporcie do CSV
+ Dodano możliwość skalowania (2-krotnego powiększania) okien wszystkich analiz/raportów
+ Dodano Wybór folderu domyślnego do eksportu plików wyników (w Opcjach)
* Zmieniono separator eksportu wyników do CSV z przecinka na średnik
* Poprawiono zapis wyników do pliku po aktualizacji ręcznej
* Poprawiono parametryzację ustawień Analizy godzinowej pętli
* Poprawiono inne, drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 4.5 (09.06.2018)
+ Nowa „Analiza godzinowa pętli”
+ Nowy (zmieniony) „Generator zestawów”
* Poprawiono błąd obliczeń w ZWUv3
* Poprawiono inne, drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 4.1 (20.01.2018)
* Poprawiono procedurę aktualizacji wyników po zmianach na stronach lotto.pl

Wersja 4.0 [13.03.2017]
+ Dodano nowy mechanizm przechowywania wyników w pamięci RAM – relacyjna baza danych
- Zrezygnowano z przechowywania wyników losowań w tzw. "tekstowych plikach płaskich"
* Zmodyfikowano przycisk Aktualizacji – dodano możliwość wyboru lokalizacji źródła wyników
* Przepisano kod źródłowy wszystkich analiz
* Zwiększono wielokrotnie szybkość analiz dzięki wykorzystaniu wielowątkowości
* Zmniejszono 6-krotnie zapotrzebowanie aplikacji na pamięć RAM
+ Dodano nowe (większe) przyciski wyboru analiz / raportów
* Poprawiono wygląd panelu "Zakres losowań" we wszystkich analizach + Dodano model subskrypcyjny (zamiast rejestracji)
+ Dodano informację o czasie wykonywania obliczeń w analizach
* Zmodyfikowano wygląd okna dopisywania / wyboru liczb (powiększono przyciski)
* Poprawiono wykresy w "Zaawansowanych mapach liczb" – dostępne po kliknięciu w zestaw
* Poprawiono wiele drobnych błędów zgłaszanych przez użytkowników
+ Dodano możliwość eksportu wyników losowań do pliku CSV (menu Plik > Eksport do CSV)
Wersja 3.2 [07.06.2016]
* Poprawiono procedurę aktualizacji wyników po zmianach na stronach lotto.pl
+ Dodano tabelę ze szczegółami trafień zestawu w ZWUv3 z eksportem do pliku
* Poprawiono inne, drobne błędy

Wersja 3.0 [01.05.2016]
+ Nowość: Obsługa niemieckiego Keno (Keno DE)
+ Automatyczna aktualizacja wyników Keno DE
+ Nowe wykresy graficzne liczb w ZML (w poziomej orientacji map)
* Dostosowano program do zmiany częstotliwości losowania liczb co 4 minuty
* Poprawiono inne, drobne błędy

Wersja 2.3 [21.02.2016]
+ Nowa 'Analiza wszystkich zestawów'
+ Nowe wykresy graficzne zestawów dostępne w ZWUv3
+ Dodano możliwość typowania zestawów 10-liczbowych w Systemie Y
* Poprawiono zgłaszane błędy powtarzających się liczb w Systemie X
* Poprawiono inne, drobne błędy

Wersja 2.0 [12.10.2015]
+ Nowa analiza 'Zestawy własne użytkownika v3'
+ Nowy 'Generator chybił / trafił' z dodatkowymi opcjami
+ Nowa 'Analiza sum'
+ Nowa 'Analiza miesięcy'
+ Nowe 'Zaawansowane mapy liczb' (z możliwością zmiany orientacji położenia liczb)
+ Dodano możliwość ręcznej edycji wyników
+ Dodano opcję pobrania pliku wyników z alternatywnego źródła (opcjonalnie)
* Zmodyfikowano / unowocześniono 'Analizę par liczb'
* Zmieniono nazewnictwo 'Zestawów własnych użytkownika' wprowadzając wersjonowanie
* Poprawiono wiele drobnych błędów zgłaszanych przez użytkowników
- Zakończono wsparcie dla analizy 'Zestawy własne użytkownika v2' (w zamian ZWU v3)

Wersja 1.6 [11.12.2014]
+ Zmiana sposobu aktualizacji wyników w związku ze zmianami wprowadzonymi na stronach www.lotto.pl

Wersja 1.5 [04.02.2014]
+ Dodano nową Analizę serii
+ Dodano nową Analizę liczb parzyste / nieparzyste
* Poprawiono wygląd belki tytułowej wszystkich okien programu
* Poprawiono analizę Najdłużej oczekiwane zestawy
* Poprawiono wyniki Analizy dni miesiąca
* Poprawiono skalowanie elementów w całej aplikacji
* Poprawiono kilka innych, drobnych błędów zgłaszanych przez użytkowników

Wersja 1.1 [26.03.2013]
+ Dodano opcję ręcznego Dopisywania wyników losowań
+ Dodano możliwość wyboru, czy po zaktualizowaniu wyników ma nastąpić zapis do pliku czy nie
* Poprawiono analizę Generator chybił-trafił
* Zmieniono funkcjonowanie opcji auto-zapisu pliku wyników (uruchamiany jest teraz tylko jeśli w bazie brakuje wyników > niż z 1 dnia)
* Poprawiono kilka innych drobnych błędów

Wersja 1.0 [20.03.2013]
+ Premiera programu KenoSys :-)))

Zapraszamy do działu Download i pobrania wersji Demo...

Życzę przyjemniej pracy z programem KenoSys oraz wysokich wygranych...

Najnowsze pliki

Pozostań w kontakcie