Wypróbuj zanim subskrybujesz
Pobierz i przetestuj wersję Demo
Subskrybuj program JackPotSys
Wybierz jeden z 4 planów subskrypcyjnych

JackPotSys

Program JackPotSys jest zaawansowaną aplikacją do analizy międzynarodowej loterii EuroJackPot.

JackPotSys okno główne

Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji programu JackPotSys (kliknij na nazwę analizy aby rozwinąć opis):

Charakterystyka i wymagania

Charakterystyka i wymagania

Krótka charakterystyka:
JackPotSys to aplikacja, przeznaczona do analizy międzynarodowej gry liczbowej EuroJackPot. Baza wyników aplikacji jest kompletna i może być automatycznie aktualizowana, co zapewnia, iż generowane wyniki analiz i raportów zawsze będą aktualne. Wszystkie możliwości aplikacji JackPotSys opisane są poniżej...
Wymagania:
- komputer klasy PC
- system operacyjny MS Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, 2008, 8, 2012, 8.1, 10 (w wersjach x86 i x64)
- procesor min. 1GHz (im szybszy tym krótsze czasy analiz)
- pamięć min. 512MB (im więcej tym lepiej)
- dysk min 50MB
- dostęp do internetu (w przypadku automatycznej aktualizacji wyników)
- drukarka (w przypadku chęci wydruku wyników)

Najczęściej losowane liczby

Najczęściej losowane liczby

Najczęściej losowane liczby

Analiza Najczęściej losowanych liczb umożliwia sprawdzenie występowania poszczególnych liczb (1 - 50) oraz Euro Numerów (1 - 10) w zadanym zakresie losowań, który wybieramy ustawiając dolny i górny zakres przeszukiwania wyników.
Po naciśnięciu 'Szukaj' program przeprowadzi analizę i wyświetli wyniki w odpowiednich tabelach wraz ze średnią wystąpień. Można sortować otrzymane wyniki klikając na nagłówki poszczególnych kolumn. Ponadto, kliknięcie na ilość wystąpień powoduje wyświetlenie informacji, kiedy ostatni raz została wylosowana dana liczba. Zaznaczenie 'Wszystkich losowań' spowoduje ustalenie zakresu poszukiwań od 1-go do ostatniego losowania znajdującego się w bazie wyników.

System X

System X

System X

System X typuje zestawy na podstawie analizy wystąpień poszczególnych liczb. Idea Systemu X jest bardzo prosta: W zadanym przedziale szukana jest najczęściej występująca liczba - nazwijmy ją L1. Następnie, odrzucane są wszystkie losowania, w których liczba L1 nie wystąpiła. W kolejnym kroku, ponownie szukane są najczęścej występujące liczby, z tą różnicą, że nie brane są pod uwagę odrzucone wcześniej losowania. Oczywistym jest, że po tej operacji najczęściej występującą liczbą będzie znowu L1. Dlatego też, jako kolejną liczbę do szukanego zestawu, wybieramy tę, która jest druga pod względem wystąpień - nazwijmy ją L2. Dalej, znowu odrzucamy losowania, w których nie wypadła liczba L2 itd., itp...
Do tak wytypowanego zestawu, dopisywane są Euro Numery, które można wygenerować losowo (Zaznaczone pole "Losuj Euro Numery") lub wskazać je namulanie poprzez wybranie z dwóch rozwijanych pól.

System Y

System Y

System Y

System Y to następny (po Systemie X) sposób typowania zestawów liczb na podstawie ich wcześniejszych wystapień.
Idea systemu: Po ustaleniu zakresu poszukiwań, należy ustalić również dwa współczynniki, W1 i W2. Mogą one przyjmować wartości od 0.0 do 1.0 ze skokiem co 0.05 i oczywiście suma ich zawsze równa się jedności. Współczynnik 1 odpowiada za 'wagę' (lub inaczej - ustala procent udziału) liczb najczęściej występujących w zadanym przedziale tzn., że im Współczynnik 1 jest większy, to w typowanym zestawie więcej będzie liczb, które są częściej losowane. Natomiast Współczynnik 2 odpowiada za liczby, które najdłużej nie zostały wylosowane, tzn., że im Współczynnik 2 będzie większy, tym w typowanym zestawie więcej będzie liczb, które mają najdłuższą przerwę od ostatniego wystąpienia. Na podstawie tych 2 współczynników oraz ilości wystąpień i długości przerwy, obliczany jest globalny współczynnik, którego wartość pozwala na wytypowanie zestawu liczb.
Do tak wytypowanego zestawu, dopisywane są Euro Numery, które można wygenerować losowo (Zaznaczone pole "Losuj Euro Numery") lub wskazać je namulanie poprzez wybranie z dwóch rozwijanych pól.

System Z

System Z

System Z

Zasada działania Systemu Z przedstawia się następująco:
Po ustaleniu zakresu losowań, sortowane są wszystkie liczby od najczęściej do najrzadziej występującej. Otrzymany w ten sposób szereg liczb dzielony jest na grupy.
System pozwala na wybór 3 różnych ilości grup:
20 grup 4-liczbowych
27 grup 3-liczbowych
40 grup 2-liczbowych
(oczywiście w drugim przypadku ostatnia grupa jest 2-liczbowa). Do dalszej analizy brane są wszystkie kombinacje 2-, 3- lub 4-grupowe:
20 grup 4-liczbowych > komb. 2 grup > 190 kombinacji [zestawy 8-liczbowe]
20 grup 4-liczbowych > komb. 3 grup > 1140 kombinacji [zestawy 12-liczbowe]
20 grup 4-liczbowych > komb. 4 grup > 4845 kombinacji [zestawy 16-liczbowe]

27 grup 3-liczbowych > komb. 2 grup > 351 kombinacji [zestawy 6-liczbowe]
27 grup 3-liczbowych > komb. 3 grup > 2925 kombinacji [zestawy 9-liczbowe]
27 grup 3-liczbowych > komb. 4 grup > 17550 kombinacji [zestawy 12-liczbowe]
40 grup 2-liczbowych > komb. 2 grup > 780 kombinacji [zestawy 4-liczbowe]
40 grup 2-liczbowych > komb. 3 grup > 9880 kombinacji [zestawy 6-liczbowe]
40 grup 2-liczbowych > komb. 4 grup > 91390 kombinacji [zestawy 8-liczbowe]

Grupy liczb są wyświetlane zawsze w tabeli poniżej ustawień.
Po wybraniu żądanych ustawień i naciśnieciu 'Szukaj', po chwili, w tabeli po prawej stronie pojawią się wyniki analizy. Tabela składa się z czterech kolumn, które przedstawiają kolejno:
1 - [Grupy] poszczególne kombinacje grup,
2 - [Liczby] otrzymane z kombinacji zestawy liczb,
3 - [Traf] suma ilości trafionych liczb z zestawu w zadanych przedziale
4 - [Ostatnie xx losowań] ilości trafionych liczb z zestawu w ostatnich xx losowaniach

Tak otrzymane wyniki można filtrować ze względu na 3 ostatnie losowania. Po zaznaczeniu opcji Filtr - można ustawić jego parametry, a są to ilości trafionych liczb w 3 ostatnich losowaniach z wybranego zakresu. Można ustalić, czy w danych losowaniu ilość trafionych liczb ma być mniejsza-równa bądź większa-równa od wybranej wartości. Przycisk 'Zastosuj filtr' przefiltruje wyniki.

Trendy, to graficzna ilustracja ilości trafień poszczególnych zestawów w kolejnych losowaniach zadanego zakresu. Wykres zmienia się o kliknięciu na dany wiersz w tabeli wyników analizy.
Przyciski z ikonami dyskietki i drukarki pozwalają zapisać i wydrukować wyniki analizy.

UWAGI:
- klikając prawym przyciskiem myszy na wykresie trendów można zmienić ich typ (liniowy/słupkowy) oraz wydrukować wykres na drukarce.

Liczby najczęśćiej z Euro Numerem

Liczby najczęśćiej z Euro Numerem

Liczby najczęśćiej z Euro Numerem

Liczby najczęściej z Euro Numerem umożliwia wykonanie analizy dotyczącej obliczenia, z którymi liczbami Euro Numery występują naczjczęsciej
Po ustaleniu zakresu losowań oraz wykonaniu analizy, w tabeli po prawej stronie wyświetlane są wyniki. Poszczególne kolumny określają:
1 - kolejne Euro Numery
2, 4, 6 - liczby najczęściej występujące z danym Euro Numerem
3, 5, 7 - ilość wystąpień poszczególnych w/w liczb

Wyniki z tabeli można zapisać do pliku (w formacie HTML, CSV, TXT) lub wydrukować na drukarce.

Zestawy własne użytkownika v3

Zestawy własne użytkownika v3

Zestawy własne użytkownika v3

Zestawy własne użytkownika v3 jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających sprawdzanie skuteczności typowanych zestawów EuroJackPot.
Na górze okna znajduje się panel, gdzie ustala się zakres losowań analizy. Poniżej znajdują się główne tabele z wybranymi zestawami oraz wynikami celności w poszczególnych losowaniach. Tabela znajdująca się po prawej stronie okna wskazuje ilości trafionych Euro Numerów, piątek, czwórek, trójek, dwójek i jedynek w zadanym przedziale losowań. Dodatkowo w tabeli głównej oprócz ilości trafionych liczb zestawu, za pomocą kolorów oznaczone są trafienia Euro Numerów. Oznaczenia kolorów:
- zółty: trafiony Euro Numer 1
- pomarańczowy: trafiony Euro Numer 2
- zielony: trafione oba Euro Numery

Obie tabele są interaktywne, co oznacza, że po kliknięciu na poszczególne pola uzyskuje się dodatkoe informacje o wskazanych wynikach.
I tak, kliknięcie na polu głównej tabeli powoduje, że na dolnym pasku statusu pojawiają się dodatkowe informacje o zestawie.
Dodatkowo kliknięcie na pierwszą kolumnę z zestawem otwiera dodatkowe okno reprezentacji graficznej zestawu w zadanym przedziale losowań.
Kliknięcie na polu w tabeli po prawej stronie powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji o trafionych liczbach w panleu poniżej oraz jednocześnie przenosi kursor głównej tabeli na ostatnie trafienie wskazanej liczby lub Euro Numeru.

Nad prawą tabelą znajduje się przycisk eksportu głównej tabeli do plików w formacie html, txt bądź csv.

W dolnej części okna znajdują się kolejno od lewej przyciski:
+ umożliwia dodanie zestawu do analizy
Otwórz zestawy - otwiera okno dialogowe służące do wczytania zestawów zapisanych wcześniej do pliku
Zapisz zestawy - otwiera okno dialogowe służące do zapisania wprowadzonych do analizy zestawów do pliku
- służy do usuwania wybranych zestawów z analizy

Kolejny obszar to dolny panel informacyjny, na którym po kliknięciu na pole głównej tabeli pojawiają się szczegółowej informacje o wskazanym zestawie, numerze i dacie losowania, trafionych liczbach w zestawie oraz trafionych Euro Numerach.
Pod prawą tabelą znajduje się analogiczny obszar informacyjny związany z tą tabelą, gdzie pojawiają się informacje o przerwie w wystąpieniu wskazanej piątki, czwórki, trójki, dwójki, jedynki i Euro Numerów.

Zestawy własne użytkownika v3 - Reprezentacja graficzna zestawu

Zestawy własne użytkownika v3 - Reprezentacja graficzna zestawu

Zestawy własne użytkownika v3 - Reprezentacja graficzna zestawu

Reprezentacja graficzna zestawu jest dodatkową funkcjonalnością dostępną z poziomu analizy ZWUv3. Umożliwia ona przegląd graficzny "skuteczności" poszczególnych zestawów analizowanych w ZWUv3. Uruchamienie tej funkcjonalności możliwe jest po kliknięciu na którykolwiek z zestawów (z pierwszej kolumny).
Po kliknięciu, pojawia się dodatkowe okno, w którym jest możiwość obejrzenia reprezetancji graficznej każdego zestawu w ustalonym w ZWUv3 zakresie. Kolorowe kropki symbolizują (podobnie jak w ZWUv3) trafienie w danym losowaniu Euro Numeru 1 (kolor żółty), Euro Numeru 2 (kolor pomarańczowy) oraz oby Euro Numerów (kolor zielony).
Dodatkowo istnieje możliwość wyboru rodzaju wykresu reprezentacji graficznej między wykresem liniowym i słupkowym. Można również dokonać eksportu wykresu do pliku (mapy bitowej) lub ewentualnie wydrukowania go na drukarce.
Wszystkie te opcje są dostępne po kliknięciu prawym przyckiekm myszy w obrzarze wykresu.
W lewym górnym rogu znajdują się dwa przyciski (strzałka góra/dół), umożliwiające nawigację pomiędzy zestawami analizowanymi w ZWUv3. Okno reprezentacji graficznej można maksymalizować celem uzyskania lepszego wyglądu wykresu.

Generator zestawów

Generator zestawów

Generator zestawów

Generator zestawów pozwala wygenerować zestaw EuroJackPot na 6 różnych sposobów.
1. Generator liczb pseudo-losowych, czyli program po prostu losuje zestaw liczb.
2. Wykluczający liczby ze wskazanej ilości ostatnich losowań.
3. Zawierający tylko liczby ze wskazanej ilości ostatnich losowań.
4. Generowanie zestawu zawierającego wskazaną ilość liczb twardych (czyli pewnych, wybranych przez użytkownika). Do wyboru liczb twardych służy przycisk Liczby twarde.
5. Generowanie zestawu składającego sie ze wskazanej ilości liczb parzystych i/lub nieparzystych.
6. Składającego się ze wskazanych przez użytkownika liczb (od 6 do 25)
Euro Numery mogą być dodawane do generowanego zestawu na dwa sposoby:
- Losowo (domyślnie)
- Jako wybrane/wskazane przez użytkownika

Generator może wygenerować jednoczesnie 10 zestawów, spełniających kryterium generowania zestawu. Generowane zestawy sa prezentowane w tabeli, którą można wyeksportować do pliku .zst (Zestawów Własnych Użytkownika) lub html, txt i csv.
Wskazanie jednego, konkretnego umożliwia zaś przepisanie go do Zestawów własnych użytkownika v3 w celu sprawdzenia jego 'powodzenia' oraz dalszych analiz.

Analiza par liczb

Analiza par liczb

Analiza par liczb

Analiza par liczb - Większą część okna zajmuje tabela o wymiarach 50x50. Na skrzyżowaniu poszczególnych wierszy i kolumn wyświetlana jest ilość wystąpień poszczególnych par liczb.
Z prawej strony okna należy ustalić zakres losowań jak również wybrać, czy analiza par liczb ma być przeprowadzona z użyciem kryterium czy też bez. W tym celu należy: zaznaczyć 'Bez kryterium' - aby obliczyć i wyświetlić występowanie wszystkich par liczb lub odznaczyć 'Bez kryterium' i wybrać opcję (więcej i dokładnie / mniej i dokładnie) ilości wystąpień par liczb.
Po użyciu przycisku 'Szukaj', tabela wypełni się wartościami. Kliknięcie na poszczególne pola spowoduje, że po prawej stronie (w ramce 'Wyniki analizy') pojawią się dodatkowe informacje o poszczególnych liczbach i parach:
Liczba L1 - liczba ze wskazanej kolumny
Liczba L2 - liczba ze wskazanego wiersza
Ilość wystąpień L1 - ile razy wystąpiłą liczba L1 w zadanym zakresie
Ilość wystąpień L2 - ile razy wystąpiłą liczba L2 w zadanym zakresie
Razem L1 i L2 - ile razy wystąpiła para liczb L1 i L2 w zadanym zakresie
Śr. - średnia występowania wskazanej pary luczb w zadanym zakresie

Najczęściej pary - w ramce tej podawane są 3 najczęściej występujące w (danym zakresie) pary.
Najrzadziej pary - w ramce tej podawane są 3 najrzadziej występujące w (danym zakresie) pary.

Analiza wszystkich zestawów

Analiza wszystkich zestawów

Analiza wszystkich zestawów

Za pomocą Analiy wszystkich zestawów można przenalizować WSZYSTKIE MOŻLIWE kombinacje zestawów. W tym celu należy wybrać zakres losowań, a także ilość liczb w zestawie, czyli ilo-liczbowe mają być analizowane zestawy. Naciśnięcie Szukaj spowoduje uruchomienie analizy. Po jej ukończeniu wyniki zostaną zaprezentowane w tabeli po prawej stronie.
Wyniki analizy można wyeksportować do pliku (html, csv, txt) lub wydrukować na drukarce.

Analiza dni miesiąca

Analiza dni miesiąca

Analiza dni miesiąca

Analiza dni miesiąca umożliwia obliczenie jaka liczba i jaki Euro Numer występują najczęściej lub najrzadziej w danym dniu miesiąca.
Po wyborze zakresu losowań należy wykonać obliczenia naciskając Szukaj. Wyniki zostaną przedstawione w tabeli, gdzie w poszczególnych kolumnach zaprezentowane są: dzień miesiąca, losowana liczba, ilość wystapień liczby, Euro Numer, ilość wystąpień Euro Numeru.
Ponad tabelą występują pola wyboru, przy pomocy których można wybrać czy poszukiwane są naczęściej czy najrzadziej losowane liczby.
Otrzymane wyniki analizy można zapisać do plików html, csv, txt lub wydrukować na drukarce.

Analiza dni tygodnia

Analiza dni tygodnia

Analiza dni tygodnia

Analiza dni miesiąca umożliwia obliczenie jaka liczba i jaki Euro Numer występują najczęściej lub najrzadziej w danym dniu tygodnia.
Po wyborze zakresu losowań należy wykonać obliczenia naciskając Szukaj. Wyniki zostaną przedstawione w tabeli, gdzie w poszczególnych kolumnach zaprezentowane są: dzień tygodnia, losowana liczba, ilość wystapień liczby, Euro Numer, ilość wystąpień Euro Numeru.
Ponad tabelą występują pola wyboru, przy pomocy których można wybrać czy poszukiwane są naczęściej czy najrzadziej losowane liczby.
Otrzymane wyniki analizy można zapisać do plików html, csv, txt lub wydrukować na drukarce.

Analiza miesięcy

Analiza miesięcy

Analiza miesięcy

Analiza miesięcy umożliwia obliczenie jaka liczba i jaki Euro Numer występują najczęściej lub najrzadziej w danym miesiącu.
Po wyborze zakresu losowań należy wykonać obliczenia naciskając Szukaj. Wyniki zostaną przedstawione w tabeli, gdzie w poszczególnych kolumnach zaprezentowane są: nazwa miesiąca, losowana liczba, ilość wystapień liczby, Euro Numer, ilość wystąpień Euro Numeru.
Ponad tabelą występują pola wyboru, przy pomocy których można wybrać czy poszukiwane są naczęściej czy najrzadziej losowane liczby.
Otrzymane wyniki analizy można zapisać do plików html, csv, txt lub wydrukować na drukarce.

Najdłużej oczekiwane zestawy

Najdłużej oczekiwane zestawy

Najdłużej oczekiwane zestawy

Ta prosta analiza najdłużej oczekiwanych zestawów (składających się z max. 3 liczb), pozwala obliczyć ilość losowań od ostaniego wystąpienia danego zestawu, a następnie sortuje otrzymane wyniki tak aby otrzymać najdłużej oczekiwany zestaw 1-, 2- lub 3-liczbowy.
W każdej analizie sprawdzane są wszystkie kombinacje.
Oczywiście otrzymane wyniki można wydrukować, zapisać do pliku html, csv, txt oraz wydrukować na drukarce.

Analiza liczb parzyste / nieparzyste

Analiza liczb parzyste / nieparzyste

Analiza liczb parzyste / nieparzyste

Analiza liczb parzyste / nieparzyste umożliwia przeprowadzenie obliczeń, których wynikiem będzie podział liczb losowanych w danym losowaniu na parzyste i nieparzyste wraz z ich procentowym udziałem. Przed rozpoczęciem analizy należy wybrać jej zakres przy pomocy nr losowania, można również skorzystać z opcji 'Wszystkie losowania', która ustawia zakres poszukiwań od 1 do ostatniego losowania w bazie.
Po wykonaniu analizy wyniki zostaną wyświetlone w tabeli, gdzie można dokonać sortowania klikając na nagłowek każdej z kolumn. Wyniki można oczywiście również zapisać do plików csv, txt i html oraz wydrukować na drukarce.

Analiza serii

Analiza serii

Analiza serii

Analiza serii pozwala na przeprowadzenie obliczeń, dzięki którym można uzyskać informacje która liczba była najdłużej losowana w kolejnych losowaniach. Przed rozpoczęciem analizy należy wybrać jej zakres przy pomocy nr losowania, można również skorzystać z opcji 'Wszystkie losowania', która ustawia zakres poszukiwań od 1 do ostatniego losowania w bazie.
Po wykonaniu analizy wyniki zostaną wyświetlone w tabeli, gdzie można dokonać sortowania klikając na nagłowek każdej z kolumn. Wyniki można oczywiście również zapisać do plików csv, txt i html oraz wydrukować na drukarce.

Analiza sum

Analiza sum

Analiza sum

Analiza sum umożliwia wykonanie obliczeń polegających na zliczeniu sumy liczb wylosowanych w poszczególnych losowaniach.

Wyboru zakresu losowań należy dokonać w przeznaczonym do tego panelu. Następnie należy uruchomić analizę używając przycisku Szukaj. Wyniki analizy zostaną przedstawione w tabeli, która składa się z kolumn, które reprezentują sumę wylosowanych liczb, ilość losowań z daną sumą oraz numery losowań z daną sumą.

Całość wyników można zapisać do plików html, csv i txt lub wydrukować na drukarce.

Zaawansowane mapy liczb

Zaawansowane mapy liczb

Zaawansowane mapy liczb

Zaawansowane mapy liczb pozwalają na przeglądanie mapy losowań liczb losowanych w EuroJackPot.
Na górze okna znajduje się panel z wyborem zakresu losowań do analizy. Po jego prawej stronie rozwijane pole, umożliwiające wybór liczb do mapy. Można wybierać predefiniowane zestawy:
Liczby 1-20
Liczby 21-40
Liczby 41-50
Liczby parzyste 2-40
Liczby parzyste 42-50
Liczby nieparzyste 1-39
Liczby nieparzyste 41-49.

Po dokonaniu wyboruliczb do mapy, tabela wypełni się danymi. Jeśli liczba w danym losowaniu została wylosowana, tło oznaczone jest kolorem żółtym z daną liczbą. Pozostałe pola są uzupełniane w zależności od ustawień opcji w panelu Przerwy. Jeśli opcji 'Zliczaj przerwy' jest zaznaczona (domyślnie), program zlicza kolejne losowania, w których dana liczba nie została wylosowana. Dodatkowo jeśli zaznaczona jest opcja 'Koloruj od' (domyślnie 10), od 10-tego losowania, w którym dana liczba nie wypadła, kolor 'przerwy' jest zmieniany na czerwony.

Kliknięcie na pola w tabeli powoduje zmiany w dolnym panelu informacyjnym, wyświetlającym wszystkie dodatkowe informacje o liczbie i losowaniu.

Wyniki przedstawione w tabeli głównej można wyeksportować do pliku html, csv lub txt.

Zaawansowane mapy liczb - reprezentacja graficzna

Zaawansowane mapy liczb - reprezentacja graficzna

Zaawansowane mapy liczb - reprezentacja graficzna

Reprezentacja graficzna dostępna w Zaawansowanych mapach liczb umożliwia przedstawienie występowania poszczególnych liczb w formie wykresu. Wywoływana jest poprzez kliknięcie na kolumnę z liczbą. Strzałki "góra" i "dół" pozwalają na zmianę liczb, które są aktualnie analizowane w oknie ZML.
Wykres posiada dwie formy: jedna obrazuje ilości losowań, w których dana liczba nie wypadła, natomiast druga - odwrotność, czyli losowania w których liczba ta została wylosowana. Zmiany dokonuje się za pomocą rozwijanej listy lewym / górnym rogu okna.
Typ wykresu można zmieniać pomiędzy słupkowym a liniowym, klikając praqwym przyciekiem myszy na wykresie.

Analiza grupowa

Analiza grupowa

Analiza grupowa

Analiza grupowa
Umożliwia sprawdzenie ile i które liczby losowane są w poszczególnych grupach liczb. Grupy można tworzyć za pomocą rozwijanego pola, które definiuje z ilu liczb ma się składać grupa, czyli kolejne liczby z całego zakresu losowanych liczb.
Po wyborze ilości liczb, poniżej pola wyboru wyświetlana jest informacja ile grup wybrano oraz z ilu liczb składa się każda z grup. Jednocześnie w pierwszej kolumnie tabeli wyników wpisywane są wygenerowane w ten sposób grupy w postaci przedziałów, np. 1 … 10. Naciśnięcie przycisku Znajdź spowoduje wykonanie obliczeń i wyświetlenie ich w tabeli wyników. W drugiej kolumnie zostanie obliczona suma wylosowanych liczb z poszczególnych grup w zadanym zakresie losowań. Kolejne kolumny przedstawiają poszczególne losowania wraz ilością wylosowanych liczb w danej grupie w poszczególnych wierszach.
Wskazanie pojedynczej komórki tabeli wyników pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji o wylosowanych liczbach w pasku informacyjnym pod tabelą wyników.
Wyniki analizy można eksportować do pliku CSV, TXT i HTML oraz wydrukować na drukarce.

Dopisywanie wyników losowań

Dopisywanie wyników losowań

Dopisywanie wyników losowań

Funkcjonalność ta pozwala na aktualizację bazy wyników losowań. W ramce 'Data' widoczna jest data pierwszego, brakującego losowania (nie zaleca się zmiany tej daty, ponieważ może to spowodować późniejszy błędny odczyt danych), niemniej są przypadki, w których zmiana ta może okazać się uzasadniona.
Poniżej znajduje się pole z 50 oraz 10 przyciskami, odpowiadającymi 50 liczbom oraz 10 Euro Numerom losowanym w EuroJackPot. Na dole, z lewej strony podany jest numer aktualnie uzupełnianego losowania, zaś z prawej strony ilość wprowadzonych w danym momencie liczb. Przycisk 'Dopisz' staje się aktywny, po wprowadzeniu 5 wylosowanych liczb i 2 Euro Numerów.
Można również użyć automatycznej aktualizacji dostępnej w oknie głównym, wtedy wyniki EuroJackPot pobierane są z oficjalnej strony www.eurojackpot.org.

Subskrypcja

Subskrypcja

Subskrypcja

Subskrypcja pozwala na wykonanie weryfikacji wykupionej subskrypcji.
Operację tę należy wykonać po otrzymaniu wiadomości e-mail zatytułowanej 'Subskrypcja programu JackPotSys'
W polu edycji należy wprowadzić adres e-mail użyty podczas dokonywania transakcji a następnie nacisnąć przycisk 'Weryfikuj subskrypcję'. Po prawidłowej weryfikacji konieczne jest ponowne uruchomienie programu.
Wideo-instrukcję subskrypcji programów można znaleźć na kanale YouTube, pod tym adresem.

Ręczna edycja wyników

Ręczna edycja wyników

Ręczna edycja wyników

Ręczna edycja wyników umożliwia manualną edycję każdej danej w bazie losowań. Aby włączyć edycję należy z menu Opcje wybrać 'Ręczna edycja wyników'. Aplikacja wyświetli komunikat informacyjno - ostrzegawczy, który informuje, iż opcji tej należy używać ostrożnie, wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdyż nie są weryfikowane wszystkie wprowadzane dane.
Po wykonaniu wszystkich modyfikacji należy wyłączyć ręczną edycję wyników w menu Opcje oraz zapisać zmienioną bazę do pliku korzystając z 'Zapisz wyniki' z menu Plik.

Aktualizacje

Aktualizacje

Aktualizacje

Od wersji 2.0 został wprowadzony nowy, zaawansowany, zautomatyzowany mechanizm powiadaminia o aktualizacji aplikacji.
Polega on na tym, iż w po ukazaniu się nowej wersji, podczas operacji aktualizacji wyników, program wyświetli okno informacyjne, informujące o dostępności nowej wersji. Okno posiada trzy przyciski, których naciśnięcie powoduje poniższe zachowanie aplikacji:
Tak - otworzy w oknie domyślnej przeglądarki stronę umożliwiającą pobranie instalatora nowej wersji (zalecane)
Nie teraz - zakmnie komunikat, lecz pojawi się on ponownie podczas kolejnej aktualizacji wyników
Ignoruj wersję - zakmnie komunikat, który nie pojawi się już więcej, dopóki nie będzie aktualizacji kolejnej wersji (nie zalecane, może powodować błędne działanie aplikacji)

Historia wersji

Historia wersji

Wersja 2.0 (01.03.2019)
+ Nowa ‚Analiza grupowa’
+ Dodano nową opcję w Generatorze zestawów
+ Dodano obsługę dwóch serwerów w aktualizacji wyników
+ Dodano funkcję Eksportu wyników do pliku CSV
+ Dodano zaawansowaną funkcję informującą o aktualizacjach
* Poprawiono drobne, zgłaszane przez użytkowników błędy

Wersja 1.5 (24.05.2018)
* Zmodyfikowano znacznie Generator zestawów
* Poprawiono błąd aktualizacji wyników związany z dodaniem domeny eurojackpot.org na listę domen blokowanych przez Min. Fin.
* Poprawiono drobne, zgłaszane przez użytkowników błędy

Wersja 1.2 (20.01.2018)
* Poprawiono błąd aktualizacji wyników

Wersja 1.1 [17.01.2018]
* Poprawiono błąd podczas wprowadzania zestawów w ZWUv3

Wersja 1.0 [25.09.2017]
+ Premiera wersji 1.0

Zapraszamy do działu Download i pobrania wersji Demo...

Życzymy przyjemniej pracy z programem JackPotSys oraz wysokich wygranych...

Najnowsze pliki

Pozostań w kontakcie