Wypróbuj zanim subskrybujesz
Pobierz i przetestuj wersję Demo
Subskrybuj program JackPotSys
Wybierz jeden z 4 planów subskrypcyjnych

JackPotSys

Program JackPotSys jest zaawansowaną aplikacją do analizy międzynarodowej loterii EuroJackPot.

JackPotSys okno główne

Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji programu JackPotSys (kliknij na nazwę analizy aby rozwinąć opis):

Charakterystyka i wymagania

Charakterystyka i wymagania

Krótka charakterystyka:
JackPotSys to aplikacja, przeznaczona do analizy międzynarodowej gry liczbowej EuroJackPot. Baza wyników aplikacji jest kompletna i może być automatycznie aktualizowana, co zapewnia, iż generowane wyniki analiz i raportów zawsze będą aktualne. Wszystkie możliwości aplikacji JackPotSys opisane są poniżej...
Wymagania:
- komputer klasy PC
- system operacyjny Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 (w wersjach x86 i x64)
- procesor min. 1GHz (im szybszy tym krótsze czasy analiz)
- pamięć min. 512MB (im więcej tym lepiej)
- uprawnienia do odczytu i zapisu w katalogu gdzie zainstalowany jest program
- dysk min 10MB
- 200MB przestrzeni dyskowej
- dodatkowe 400MB na komponent Microsoft WebView2 (jedna instancja dla wszystkich aplikacji Cichy Software)
- dostęp do internetu (w przypadku automatycznej aktualizacji wyników)
- drukarka (w przypadku chęci wydruku wyników)

Najczęściej losowane liczby

Najczęściej losowane liczby

Najczęściej losowane liczby

Analiza Najczęściej losowanych liczb umożliwia sprawdzenie występowania poszczególnych liczb (1 - 50) oraz Euro Numerów (1 - 10) w zadanym zakresie losowań, który wybieramy ustawiając dolny i górny zakres przeszukiwania wyników.
Po naciśnięciu 'Start' program przeprowadzi analizę i wyświetli wyniki w odpowiednich tabelach wraz ze średnią wystąpień. Można sortować otrzymane wyniki klikając na nagłówki poszczególnych kolumn. Ponadto, kliknięcie na ilość wystąpień powoduje wyświetlenie informacji, kiedy ostatni raz została wylosowana dana liczba. Zaznaczenie 'Wszystkich losowań' spowoduje ustalenie zakresu poszukiwań od 1-go do ostatniego losowania znajdującego się w bazie wyników.

System X

System X

System X

System X typuje zestawy na podstawie analizy wystąpień poszczególnych liczb. Idea Systemu X jest bardzo prosta: W zadanym przedziale szukana jest najczęściej występująca liczba - nazwijmy ją L1. Następnie, odrzucane są wszystkie losowania, w których liczba L1 nie wystąpiła. W kolejnym kroku, ponownie szukane są najczęścej występujące liczby, z tą różnicą, że nie brane są pod uwagę odrzucone wcześniej losowania. Oczywistym jest, że po tej operacji najczęściej występującą liczbą będzie znowu L1. Dlatego też, jako kolejną liczbę do szukanego zestawu, wybieramy tę, która jest druga pod względem wystąpień - nazwijmy ją L2. Dalej, znowu odrzucamy losowania, w których nie wypadła liczba L2 itd., itp...
Można ustalić ile liczb na być wyznaczonych tą metodą. Gdy wybrana jest ilość 5 (zestaw EuroJackPot), możlie jest przepisanie wyniku analizy do ZWUv3. Jeśli wybierze się więcej liczb, przepis nie będzie możliwy, jednak można wówczas skopiować wygenerowane liczb z pola wyniku i wkleić/wykorzystać w innej analizie.
Do tak wytypowanego zestawu, dopisywane są Euro Numery, które można wygenerować losowo (Zaznaczone pole "Losuj Euro Numery") lub wskazać je namulanie poprzez wybranie z dwóch rozwijanych pól.

System Y

System Y

System Y

System Y to następny (po Systemie X) sposób typowania zestawów liczb na podstawie ich wcześniejszych wystapień.
Idea systemu: Po ustaleniu zakresu poszukiwań, należy ustalić również dwa współczynniki, W1 i W2. Mogą one przyjmować wartości od 0.0 do 1.0 ze skokiem co 0.05 i oczywiście suma ich zawsze równa się jedności. Współczynnik 1 odpowiada za 'wagę' (lub inaczej - ustala procent udziału) liczb najczęściej występujących w zadanym przedziale tzn., że im Współczynnik 1 jest większy, to w typowanym zestawie więcej będzie liczb, które są częściej losowane. Natomiast Współczynnik 2 odpowiada za liczby, które najdłużej nie zostały wylosowane, tzn., że im Współczynnik 2 będzie większy, tym w typowanym zestawie więcej będzie liczb, które mają najdłuższą przerwę od ostatniego wystąpienia. Na podstawie tych 2 współczynników oraz ilości wystąpień i długości przerwy, obliczany jest globalny współczynnik, którego wartość pozwala na wytypowanie zestawu liczb.
Do tak wytypowanego zestawu, dopisywane są Euro Numery, które można wygenerować losowo (Zaznaczone pole "Losuj Euro Numery") lub wskazać je namulanie poprzez wybranie z dwóch rozwijanych pól.

System Z

System Z

System Z

Zasada działania Systemu Z przedstawia się następująco:
Po ustaleniu zakresu losowań, sortowane są wszystkie liczby od najczęściej do najrzadziej występującej. Otrzymany w ten sposób szereg liczb dzielony jest na grupy.
System pozwala na wybór 3 różnych ilości grup:
20 grup 4-liczbowych
27 grup 3-liczbowych
40 grup 2-liczbowych
(oczywiście w drugim przypadku ostatnia grupa jest 2-liczbowa). Do dalszej analizy brane są wszystkie kombinacje 2-, 3- lub 4-grupowe:
20 grup 4-liczbowych > komb. 2 grup > 190 kombinacji [zestawy 8-liczbowe]
20 grup 4-liczbowych > komb. 3 grup > 1140 kombinacji [zestawy 12-liczbowe]
20 grup 4-liczbowych > komb. 4 grup > 4845 kombinacji [zestawy 16-liczbowe]

27 grup 3-liczbowych > komb. 2 grup > 351 kombinacji [zestawy 6-liczbowe]
27 grup 3-liczbowych > komb. 3 grup > 2925 kombinacji [zestawy 9-liczbowe]
27 grup 3-liczbowych > komb. 4 grup > 17550 kombinacji [zestawy 12-liczbowe]
40 grup 2-liczbowych > komb. 2 grup > 780 kombinacji [zestawy 4-liczbowe]
40 grup 2-liczbowych > komb. 3 grup > 9880 kombinacji [zestawy 6-liczbowe]
40 grup 2-liczbowych > komb. 4 grup > 91390 kombinacji [zestawy 8-liczbowe]

Grupy liczb są wyświetlane zawsze w tabeli poniżej ustawień.
Po wybraniu żądanych ustawień i naciśnieciu 'Szukaj', po chwili, w tabeli po prawej stronie pojawią się wyniki analizy. Tabela składa się z czterech kolumn, które przedstawiają kolejno:
1 - [Grupy] poszczególne kombinacje grup,
2 - [Liczby] otrzymane z kombinacji zestawy liczb,
3 - [Traf] suma ilości trafionych liczb z zestawu w zadanych przedziale
4 - [Ostatnie xx losowań] ilości trafionych liczb z zestawu w ostatnich xx losowaniach

Tak otrzymane wyniki można filtrować ze względu na 3 ostatnie losowania. Po zaznaczeniu opcji Filtr - można ustawić jego parametry, a są to ilości trafionych liczb w 3 ostatnich losowaniach z wybranego zakresu. Można ustalić, czy w danych losowaniu ilość trafionych liczb ma być mniejsza-równa bądź większa-równa od wybranej wartości. Przycisk 'Zastosuj filtr' przefiltruje wyniki.

Trendy, to graficzna ilustracja ilości trafień poszczególnych zestawów w kolejnych losowaniach zadanego zakresu. Wykres zmienia się o kliknięciu na dany wiersz w tabeli wyników analizy.
Przyciski z ikonami dyskietki i drukarki pozwalają zapisać i wydrukować wyniki analizy.

UWAGI:
- klikając prawym przyciskiem myszy na wykresie trendów można zmienić ich typ (liniowy/słupkowy) oraz wydrukować wykres na drukarce.

Liczby najczęśćiej z Euro Numerem

Liczby najczęśćiej z Euro Numerem

Liczby najczęśćiej z Euro Numerem

Liczby najczęściej z Euro Numerem umożliwia wykonanie analizy dotyczącej obliczenia, z którymi liczbami Euro Numery występują naczjczęsciej
Po ustaleniu zakresu losowań oraz wykonaniu analizy, w tabeli po prawej stronie wyświetlane są wyniki. Poszczególne kolumny określają:
1 - kolejne Euro Numery
2, 4, 6 - liczby najczęściej występujące z danym Euro Numerem
3, 5, 7 - ilość wystąpień poszczególnych w/w liczb

Wyniki z tabeli można zapisać do pliku (w formacie HTML, CSV, TXT) lub wydrukować na drukarce.

Zestawy własne użytkownika v3

Zestawy własne użytkownika v3

Zestawy własne użytkownika v3

Zestawy własne użytkownika v3 jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających sprawdzanie skuteczności typowanych zestawów EuroJackPot.
Na górze okna znajduje się panel, gdzie ustala się zakres losowań analizy. Poniżej znajdują się główne tabele z wybranymi zestawami oraz wynikami celności w poszczególnych losowaniach. Tabela znajdująca się po prawej stronie okna wskazuje ilości trafionych Euro Numerów, piątek, czwórek, trójek, dwójek i jedynek w zadanym przedziale losowań. Dodatkowo w tabeli głównej oprócz ilości trafionych liczb zestawu, za pomocą kolorów oznaczone są trafienia Euro Numerów. Oznaczenia kolorów:
- zółty: trafiony Euro Numer 1
- pomarańczowy: trafiony Euro Numer 2
- zielony: trafione oba Euro Numery

Obie tabele są interaktywne, co oznacza, że po kliknięciu na poszczególne pola uzyskuje się dodatkoe informacje o wskazanych wynikach.
I tak, kliknięcie na polu głównej tabeli powoduje, że na dolnym pasku statusu pojawiają się dodatkowe informacje o zestawie.
Dodatkowo kliknięcie na pierwszą kolumnę z zestawem otwiera dodatkowe okno reprezentacji graficznej zestawu w zadanym przedziale losowań.
Kliknięcie na polu w tabeli po prawej stronie powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji o trafionych liczbach w panleu poniżej oraz jednocześnie przenosi kursor głównej tabeli na ostatnie trafienie wskazanej liczby lub Euro Numeru.

Nad prawą tabelą znajduje się przycisk eksportu głównej tabeli do plików w formacie html, txt bądź csv.

W dolnej części okna znajdują się kolejno od lewej przyciski:
+ umożliwia dodanie zestawu do analizy
Otwórz zestawy - otwiera okno dialogowe służące do wczytania zestawów zapisanych wcześniej do pliku
Zapisz zestawy - otwiera okno dialogowe służące do zapisania wprowadzonych do analizy zestawów do pliku
- służy do usuwania wybranych zestawów z analizy

Kolejny obszar to dolny panel informacyjny, na którym po kliknięciu na pole głównej tabeli pojawiają się szczegółowej informacje o wskazanym zestawie, numerze i dacie losowania, trafionych liczbach w zestawie oraz trafionych Euro Numerach.
Pod prawą tabelą znajduje się analogiczny obszar informacyjny związany z tą tabelą, gdzie pojawiają się informacje o przerwie w wystąpieniu wskazanej piątki, czwórki, trójki, dwójki, jedynki i Euro Numerów.
Od wersji 3.5 dodano możliwość kolorowania trafionych liczb i Euro Numerów w pierwszej kolumnie. Opcja ta jest włączana poprzez zaznaczenie odpowieniego pola w prawym, górnym obszarze okna. Po jej włączeniu trafione we wskazanym losowaniu liczby będą się pojaiwaiały w kolorze czerwonym.

Zestawy własne użytkownika v3 - Reprezentacja graficzna zestawu

Zestawy własne użytkownika v3 - Reprezentacja graficzna zestawu

Zestawy własne użytkownika v3 - Reprezentacja graficzna zestawu

Reprezentacja graficzna zestawu jest dodatkową funkcjonalnością dostępną z poziomu analizy ZWUv3. Umożliwia ona przegląd graficzny "skuteczności" poszczególnych zestawów analizowanych w ZWUv3. Uruchamienie tej funkcjonalności możliwe jest po kliknięciu na którykolwiek z zestawów (z pierwszej kolumny).
Po kliknięciu, pojawia się dodatkowe okno, w którym jest możiwość obejrzenia reprezetancji graficznej każdego zestawu w ustalonym w ZWUv3 zakresie. Kolorowe kropki symbolizują (podobnie jak w ZWUv3) trafienie w danym losowaniu Euro Numeru 1 (kolor żółty), Euro Numeru 2 (kolor pomarańczowy) oraz oby Euro Numerów (kolor zielony).
Dodatkowo istnieje możliwość wyboru rodzaju wykresu reprezentacji graficznej między wykresem liniowym i słupkowym. Można również dokonać eksportu wykresu do pliku (mapy bitowej) lub ewentualnie wydrukowania go na drukarce.
Wszystkie te opcje są dostępne po kliknięciu prawym przyckiekm myszy w obrzarze wykresu.
W lewym górnym rogu znajdują się dwa przyciski (strzałka góra/dół), umożliwiające nawigację pomiędzy zestawami analizowanymi w ZWUv3. Okno reprezentacji graficznej można maksymalizować celem uzyskania lepszego wyglądu wykresu.

Analiza par liczb v1

Analiza par liczb v1

Analiza par liczb v1

Analiza par liczb - Większą część okna zajmuje tabela o wymiarach 50x50. Na skrzyżowaniu poszczególnych wierszy i kolumn wyświetlana jest ilość wystąpień poszczególnych par liczb.
Z prawej strony okna należy ustalić zakres losowań jak również wybrać, czy analiza par liczb ma być przeprowadzona z użyciem kryterium czy też bez. W tym celu należy: zaznaczyć 'Bez kryterium' - aby obliczyć i wyświetlić występowanie wszystkich par liczb lub odznaczyć 'Bez kryterium' i wybrać opcję (więcej i dokładnie / mniej i dokładnie) ilości wystąpień par liczb.
Po użyciu przycisku 'Szukaj', tabela wypełni się wartościami. Kliknięcie na poszczególne pola spowoduje, że po prawej stronie (w ramce 'Wyniki analizy') pojawią się dodatkowe informacje o poszczególnych liczbach i parach:
Liczba L1 - liczba ze wskazanej kolumny
Liczba L2 - liczba ze wskazanego wiersza
Ilość wystąpień L1 - ile razy wystąpiłą liczba L1 w zadanym zakresie
Ilość wystąpień L2 - ile razy wystąpiłą liczba L2 w zadanym zakresie
Razem L1 i L2 - ile razy wystąpiła para liczb L1 i L2 w zadanym zakresie
Śr. - średnia występowania wskazanej pary luczb w zadanym zakresie

Najczęściej pary - w ramce tej podawane są 3 najczęściej występujące w (danym zakresie) pary.
Najrzadziej pary - w ramce tej podawane są 3 najrzadziej występujące w (danym zakresie) pary.

Analiza par liczb v2

Analiza par liczb v2

Analiza par liczb v2

Analiza par liczb v2 jest zaawansowaną wersją wcześniejszej analizy, która pozwala na analizę par liczb wraz z dodatkowaymi informacjami zarówno o liczbach tworzących pary jak i samych parach.
Po ustaleniu zakresu losowań do analizy, należy nacisnąć Start, celem wykonania niezbędnych obliczeń, czego wynikiem będzie uzupełnie dwóch tabel.
Pierwsza z nich zatutułowana "Wystąpienia L1 = ?" reprezentuje ilość wystąpień poszczególncyh liczb z zadanego zakresu wraz z przerwą (oczekiwaniem) od ostatniego losowania. Wskazanie poszczególnych liczb powoduje wypełnienie się drugiej tabeli zatutułowanej "Analiza wystąpień par - liczby L1 z pozostałymi liczbami". Tabela ta pozwala zapoznać się z szeregiem statystyk dostyczących wystąpienia wskazanej z tabeli pierwszej liczby (L1) ze wszystkimi pozostały liczbami z zakresu 1-50. W poszczególnych kolumnach dostępne są następujące informacje:
L2 - "druga" liczba z pary
Ilośc L2 - ilość wystapień "drugiej" liczby z pary w zadanym zakresie losowań
Przerwa L2 - ilość losowań (oczekiwanie) od ostatniego trafienia liczby L2
Ilość par - ilość wylosowanych/trafionych par, czyli obu liczb L1 i L2 w jednym losowaniu
Przerwa pary - ilość losowań (oczekiwanie) od ostatniego trafienia pary liczb L1 i L2
Losowania par - numeru losowań, w których została trafiona para liczb L1 i L2
Klikając na nagłówki kolumn w tabelach można posortować wyniki. Dodatkowo w prawej tabeli możliwe jest sortowanie wielokrotne (po kilku kolumnach), co uzyskuje się klikając na nagłówki kolumn z przytrzyanym klawiszem Ctrl, w takim przypadku na nagłówkach pojawiają się żółte strzałki z kierunkiem oraz numerem kolejności sortowania danej kolumny.

Wyniki analizy można zapisać/wyeksportować do plików CSV, HTML, TXT, DOC, XLSX, RTF oraz wydrukować na drukarce.

Analiza par Euro Numerów v1

Analiza par Euro Numerów v1

Analiza par Euro Numerów v1

Analiza par Euro Numerów - Większą część okna zajmuje tabela o wymiarach 12x12. Na skrzyżowaniu poszczególnych wierszy i kolumn wyświetlana jest ilość wystąpień poszczególnych par Euro Numerów.
Z prawej strony okna należy ustalić zakres losowań jak również wybrać, czy analiza par Euro Numerów ma być przeprowadzona z użyciem kryterium czy też bez. W tym celu należy: zaznaczyć 'Bez kryterium' - aby obliczyć i wyświetlić występowanie wszystkich par Euro Numerów lub odznaczyć 'Bez kryterium' i wybrać opcję (więcej i dokładnie / mniej i dokładnie) ilości wystąpień par Euro Numerów.
Po użyciu przycisku 'Szukaj', tabela wypełni się wartościami. Kliknięcie na poszczególne pola spowoduje, że po prawej stronie (w ramce 'Wyniki analizy') pojawią się dodatkowe informacje o poszczególnych liczbach i parach:
Liczba L1 - liczba ze wskazanej kolumny
Liczba L2 - liczba ze wskazanego wiersza
Ilość wystąpień L1 - ile razy wystąpił Euro Numer L1 w zadanym zakresie
Ilość wystąpień L2 - ile razy wystąpił Euro Numer L2 w zadanym zakresie
Razem L1 i L2 - ile razy wystąpiła para Euro Numerów L1 i L2 w zadanym zakresie
Śr. - średnia występowania wskazanej pary Euro Numerów w zadanym zakresie

Najczęściej pary - w ramce tej podawane są 3 najczęściej występujące w (danym zakresie) pary.
Najrzadziej pary - w ramce tej podawane są 3 najrzadziej występujące w (danym zakresie) pary.

Analiza par Euro Numerów v2

Analiza par Euro Numerów v2

Analiza par Euro Numerów v2

Analiza par Euro Numerów v2 jest zaawansowaną wersją wcześniejszej analizy, która pozwala na analizę par Euro Numerów wraz z dodatkowaymi informacjami zarówno o liczbach tworzących pary jak i samych parach.
Po ustaleniu zakresu losowań do analizy, należy nacisnąć Start, celem wykonania niezbędnych obliczeń, czego wynikiem będzie uzupełnie dwóch tabel.
Pierwsza z nich zatutułowana "Wystąpienia L1 = ?" reprezentuje ilość wystąpień poszczególncyh Euro Numerów z zadanego zakresu wraz z przerwą (oczekiwaniem) od ostatniego losowania. Wskazanie poszczególnych Euro Numerów powoduje wypełnienie się drugiej tabeli zatutułowanej "Analiza wystąpień par - liczby L1 z pozostałymi Euro Numerami". Tabela ta pozwala zapoznać się z szeregiem statystyk dostyczących wystąpienia wskazanej z tabeli pierwszego Euro Numeru (L1) ze wszystkimi pozostały Euro Numerami z zakresu 1-12. W poszczególnych kolumnach dostępne są następujące informacje:
L2 - "drugi" Euro Numer z pary
Ilośc L2 - ilość wystapień "drugiego" Euro Numeru z pary w zadanym zakresie losowań
Przerwa L2 - ilość losowań (oczekiwanie) od ostatniego trafienia Euro Numeru L2
Ilość par - ilość wylosowanych/trafionych par, czyli obu Euro Numerów L1 i L2 w jednym losowaniu
Przerwa pary - ilość losowań (oczekiwanie) od ostatniego trafienia pary Euro Numerów L1 i L2
Losowania par - numeru losowań, w których została trafiona para Euro Numerów L1 i L2
Klikając na nagłówki kolumn w tabelach można posortować wyniki. Dodatkowo w prawej tabeli możliwe jest sortowanie wielokrotne (po kilku kolumnach), co uzyskuje się klikając na nagłówki kolumn z przytrzyanym klawiszem Ctrl, w takim przypadku na nagłówkach pojawiają się żółte strzałki z kierunkiem oraz numerem kolejności sortowania danej kolumny.

Wyniki analizy można zapisać/wyeksportować do plików CSV, HTML, TXT, DOC, XLSX, RTF oraz wydrukować na drukarce.

Generator zestawów v1

Generator zestawów v1

Generator zestawów v1

Generator zestawów pozwala wygenerować zestaw EuroJackPot na 6 różnych sposobów.
1. Generator liczb pseudo-losowych, czyli program po prostu losuje zestaw liczb.
2. Wykluczający liczby ze wskazanej ilości ostatnich losowań.
3. Zawierający tylko liczby ze wskazanej ilości ostatnich losowań.
4. Generowanie zestawu zawierającego wskazaną ilość liczb twardych (czyli pewnych, wybranych przez użytkownika). Do wyboru liczb twardych służy przycisk Liczby twarde.
5. Generowanie zestawu składającego sie ze wskazanej ilości liczb parzystych i/lub nieparzystych.
6. Składającego się ze wskazanych przez użytkownika liczb (od 6 do 25)
Euro Numery mogą być dodawane do generowanego zestawu na dwa sposoby:
- Losowo (domyślnie)
- Jako wybrane/wskazane przez użytkownika

Generator może wygenerować jednoczesnie 10 zestawów, spełniających kryterium generowania zestawu. Generowane zestawy sa prezentowane w tabeli, którą można wyeksportować do pliku .zst (Zestawów Własnych Użytkownika) lub html, txt i csv.
Wskazanie jednego, konkretnego umożliwia zaś przepisanie go do Zestawów własnych użytkownika v3 w celu sprawdzenia jego 'powodzenia' oraz dalszych analiz.

Generator zestawów v2

Generator zestawów v2

Generator zestawów v2

Generator zestawów v2
Nowa, druga wersja generatora zestawów różni się od pierwowzoru możliwością wygenerowania zestawu według kryteriów dostępnych w v1 z tą różnicą, iż można wybrać ilość liczb dla każdego kryterium. Wersja v1 umożliwiała jedynie generowanie całych zestawów (wszystkich liczb) według jednego kryterium.
Aby wygenerować zestaw należy w pierwszej kolejności ustalić 5 liczb (zestaw Euro Jack Pot), wybierając ile z nich ma być generowanych na podstawie danego kryterium. Wybór wymaganej ilości liczb jest na bieżąco wyświetlany na dole okna konfiguracji. Gdy liczb jest za mało, ich suma jest w kolorze czerwonym, zaś wskazanie odpowiednich ich ilości powoduje zmianę koloru na czarny. W Konfiguracji generowania zestawu dostępnych jest sześć kryteriów:
1. Liczby użytkownika - można tu wybrać maksymalnie 10 liczb oraz ilość liczb losowanych do zestawu spośród tych wskazanych
2. Liczby występujące w ostatnich losowaniach - po wyborze ilości losowań "wstecz", wskazana w pierwszej kolumnie ilość liczb do zestawu będzie generowana spośród tych wylosowanych w ostatnich X losowaniach
3. Liczby nie występujące w ostatnich losowaniach - po wyborze ilości losowań "wstecz", wskazana w pierwszej kolumnie ilość liczb do zestawu będzie generowana spośród tych nie wylosowanych w ostatnich X losowaniach
4. Liczby twarde - wskazane liczby, które będą zawsze występowały w każdym generowanym zestawie
5. Liczby losowe parzyste - zestaw będzie zawierał wskazaną ilość liczb parzystych (z wyłączeniem wcześniej ustalonych kryteriów (np. jeśli wybrano 1 liczbę z liczb nie wylosowanych we wcześniejszych losowaniach, to losowana liczba parzysta z tego kryterium też musi spełniać to wybrane wcześniej)
6. Liczby losowe nieparzyste - zestaw będzie zawierał wskazaną ilość liczb nieparzystych (na warunkach jak wyżej).
Euro Numery mogą być dodawane do generowanego zestawu na dwa sposoby:
- Losowo (domyślnie)
- Jako wybrane/wskazane przez użytkownika

Po wygenerowaniu 10 zestawów przyciskiem Generuj, zostaną one wyświetlone w tabeli po prawej stronie.
Można przepisać pojedynczy zestaw do ZWUv3 (po jego wskazaniu i użyciu przycisku Przepisz) lub przy pomocy eksportu (ikona dyskietki) zapisać wszystkie 10 zestawów do pliku *.zst., który można otworzyć w ZWUv3.

Generator zestawów v3

Generator zestawów v3

Generator zestawów v3

Wersja nr 3 generatora zestawów umożliwia jednorazowo wygenerowanie do 5000 zestawów oraz jednocześnie sprawdzenia ich "powodzenia" (po zaznaczeniu/włączeniu tej opcji) z wybranych przez użytkownika liczb.
Aby wygenerować zestawy należy w pierwszej kolejności ustalić:
- ilość zestawów do wygenerowania (od 10 do 5000)
- ilość liczb użytkownika, z których będą generowane zestawy (do 50)
- ilość liczb w zestawie (od 1 do 5)
- sposób wyboru Euro Numerów (generowany losowo lub ustalony ręcznie)
Ostatnim wymaganym krokiem jest wprowadzenie liczb, z których zestawy będą generowane. Można to wykonać na dwa sposoby:
1. Otworzyć z pliku tekstowego, klikając na ikonę folderu ze strzałką (plik txt powinien zawierać przynajmniej jeden wiersz, w którym będą liczby rozdzielone przecinkiem lub średnikiem, ich ilość musi być co najmniej taka jaka została ustalona powyżej, jeśli plik zawiera więcej liczb, wczytana zostanie wymagana ilość, pozostałe zostaną pominięte).
2. Wprowadzić liczby z klawiatury w polu tekstowym; liczby należy wprowadzać rosnąco oddzielając je przecinkiem; program zlicza ilość wprowadzonych liczb lecz nie weryfikuje ich poprawności.

Jeśli istnieje potrzeba sprawdzenia "powodzenia" wygenerowanych zestawów należy zaznaczyć / włączyć panel z zakresem losowań oraz ustalić jaki zakres losowań ma zostać sprawdzony.

Po naciśnieciu przycisku Generuj program wygeneruje losowe zestawy z wprowadzonych liczb zgodnie z zadanymi kryteriami. Uwaga: program nie sprawdza duplikatów, dlatego też przy większej ilości generowanych zestawów, mogą się one powtarzać.
Tabelę można sortować klikając w kolumny pierwszego wiersza.

Wygenerowane w tabeli zestawy można wyeksportować do plików csv, xls, txt, html, rtf celem dalszej analizy w wybranym programie.
Dodatkowo, można przepisać do 20 zestawów do Zestawów własnych użytkownika v3 przy ilości liczb w zestawie wynoszącej 5. W tym celu należy zaznaczyć myszą (z klawiszem Ctrl) wybrane zestawy i naciśnąć Przepisz. Aktualna ilość zaznaczoncyh zestawów jest wyświetlana pod tabelą. Można również użyć przycisku po tabelą, który automatycznie zaznaczy pierwsze 20 zestawów w tabeli.

Analiza wszystkich zestawów

Analiza wszystkich zestawów

Analiza wszystkich zestawów

Za pomocą Analiy wszystkich zestawów można przenalizować WSZYSTKIE MOŻLIWE kombinacje zestawów. W tym celu należy wybrać zakres losowań, a także ilość liczb w zestawie, czyli ilo-liczbowe mają być analizowane zestawy. Naciśnięcie Szukaj spowoduje uruchomienie analizy. Po jej ukończeniu wyniki zostaną zaprezentowane w tabeli po prawej stronie.
Wyniki analizy można wyeksportować do pliku (html, csv, txt) lub wydrukować na drukarce.

Analiza dni miesiąca

Analiza dni miesiąca

Analiza dni miesiąca

Analiza dni miesiąca umożliwia obliczenie jakie liczby (pierwsze 10) i jaki Euro Numer występują najczęściej lub najrzadziej w danym dniu miesiąca.
Po wyborze zakresu losowań należy wykonać obliczenia naciskając Start. Wyniki zostaną przedstawione w tabeli, gdzie w poszczególnych kolumnach zaprezentowane są: dzień miesiąca, 10 liczb, 10 ilości wystapień liczb, Euro Numer, ilość wystąpień Euro Numeru. Oczywiście powyższe dane prezentują najeczęstsze lub najrzadsze wystąpienia, w zależności od wyboru użytkownika.
Ponad tabelą występują pola wyboru, przy pomocy których można wybrać czy poszukiwane są naczęściej czy najrzadziej losowane liczby.
Otrzymane wyniki analizy można zapisać do plików html, csv, txt lub wydrukować na drukarce.

Analiza dni tygodnia

Analiza dni tygodnia

Analiza dni tygodnia

Analiza dni miesiąca umożliwia obliczenie jakie liczby (pierwsze 10) i jaki Euro Numer występują najczęściej w danym dniu wygodnia.
Po wyborze zakresu losowań należy wykonać obliczenia naciskając Start. Wyniki zostaną przedstawione w tabeli, gdzie w poszczególnych kolumnach zaprezentowane są: dzień miesiąca, 10 liczb, 10 ilości wystapień liczb, Euro Numer, ilość wystąpień Euro Numeru.
Otrzymane wyniki analizy można zapisać do plików html, csv, txt lub wydrukować na drukarce.

Analiza miesięcy

Analiza miesięcy

Analiza miesięcy

Analiza miesięcy umożliwia obliczenie jakie liczby (pierwsze 10) i jaki Euro Numer występują najczęściej lub najrzadziej w danym miesiącu.
Po wyborze zakresu losowań należy wykonać obliczenia naciskając Start. Wyniki zostaną przedstawione w tabeli, gdzie w poszczególnych kolumnach zaprezentowane są: dzień miesiąca, 10 liczb, 10 ilości wystapień liczb, Euro Numer, ilość wystąpień Euro Numeru. Oczywiście powyższe dane prezentują najeczęstsze lub najrzadsze wystąpienia, w zależności od wyboru użytkownika.
Ponad tabelą występują pola wyboru, przy pomocy których można wybrać czy poszukiwane są naczęściej czy najrzadziej losowane liczby.
Otrzymane wyniki analizy można zapisać do plików html, csv, txt lub wydrukować na drukarce.

Najdłużej oczekiwane zestawy

Najdłużej oczekiwane zestawy

Najdłużej oczekiwane zestawy

Ta prosta analiza najdłużej oczekiwanych zestawów (składających się z max. 3 liczb), pozwala obliczyć ilość losowań od ostaniego wystąpienia danego zestawu, a następnie sortuje otrzymane wyniki tak aby otrzymać najdłużej oczekiwany zestaw 1-, 2- lub 3-liczbowy.
W każdej analizie sprawdzane są wszystkie kombinacje.
Oczywiście otrzymane wyniki można wydrukować, zapisać do pliku html, csv, txt oraz wydrukować na drukarce.

Analiza liczb parzyste / nieparzyste

Analiza liczb parzyste / nieparzyste

Analiza liczb parzyste / nieparzyste

Analiza liczb parzyste / nieparzyste umożliwia przeprowadzenie obliczeń, których wynikiem będzie podział liczb losowanych w danym losowaniu na parzyste i nieparzyste wraz z ich procentowym udziałem. Przed rozpoczęciem analizy należy wybrać jej zakres przy pomocy nr losowania, można również skorzystać z opcji 'Wszystkie losowania', która ustawia zakres poszukiwań od 1 do ostatniego losowania w bazie.
Po wykonaniu analizy wyniki zostaną wyświetlone w tabeli, gdzie można dokonać sortowania klikając na nagłowek każdej z kolumn. Wyniki można oczywiście również zapisać do plików csv, txt i html oraz wydrukować na drukarce.

Analiza serii

Analiza serii

Analiza serii

Analiza serii pozwala na przeprowadzenie obliczeń, dzięki którym można uzyskać informacje która liczba była najdłużej losowana w kolejnych losowaniach. Przed rozpoczęciem analizy należy wybrać jej zakres przy pomocy nr losowania, można również skorzystać z opcji 'Wszystkie losowania', która ustawia zakres poszukiwań od 1 do ostatniego losowania w bazie.
Po wykonaniu analizy wyniki zostaną wyświetlone w tabeli, gdzie można dokonać sortowania klikając na nagłowek każdej z kolumn. Wyniki można oczywiście również zapisać do plików csv, txt i html oraz wydrukować na drukarce.

Analiza sum

Analiza sum

Analiza sum

Analiza sum umożliwia wykonanie obliczeń polegających na zliczeniu sumy liczb wylosowanych w poszczególnych losowaniach.

Wyboru zakresu losowań należy dokonać w przeznaczonym do tego panelu. Następnie należy uruchomić analizę używając przycisku Szukaj. Wyniki analizy zostaną przedstawione w tabeli, która składa się z kolumn, które reprezentują sumę wylosowanych liczb, ilość losowań z daną sumą oraz numery losowań z daną sumą.

Całość wyników można zapisać do plików html, csv i txt lub wydrukować na drukarce.

Proste mapy liczb

Proste mapy liczb

Proste mapy liczb

Analiza ta, podobnie jak Zaawansowane mapy liczb pozwala na przeglądanie mapy losowań liczb Mini Lotto. Mapy są prezentowane w prostej tabeli, w której kolumny są kolejnymi liczbami od 1 do 50, zaś wiersze odwzorowują kolejne losowania z zaadanego zakresu wraz z oznaczeniem, czy dana liczba została wylosowana bądź nie. W analizie tej nie maożliwości ustalenia dodatkowych kryteriów. Dla uzyskania lepszej czytelności kolumny "dziesiątek" są wyszczególnione ciemniejszym kolorem tła.

Na górze okna znajduje się panel z wyborem zakresu losowań do analizy. Wybór zakresu dokonywany jest poprzez ustalenie dolnego i górnego zakresu za pomocą pól typu spinedit lub z uzyciem funkcjonalności wstecz, która pozwala na szybkie ustalenie dolnego zakresu poprzez wybór ilości losowań wstecz z pola combo.

Po prawej stronie znajduje się pole gdzie można skonfigurować kolor podświetlenia wskazujący czy dana liczba została wylosowan czy nie. Dodatkowo można tu wydrukować całą wyświetlaną tabelę lub dodatkowo 5, 10 i 15 pustych wierszy do późniejszej samodzielnej dalszej analizy w kolejnych losowaniach.

Główna tabela posiada szereg funkcjonalności pozwalających dowolnie "obrabiać" uzyskane wyniki. Kliknięcie na kolumnie lub wierszu zaznacza całą kolumnę lub wiersz, zaznaczenie pojedynczej komórki powoduje wyświetlenie podsumowania w dolnym obszarze okna. Możliwe jest również zaznaczenie dowolnego obszaru liczb celem "wizualnej" analizy. Poniżej głównej tabeli znajduje się "sprzężony", dodatkowy wiersz, który przedstawia sumę wystąpień każdej z liczb w zadanym zakresie losowań.

Wyniki przedstawione w tabeli głównej można wyeksportować do pliku html, csv, txt, xlsx oraz rtf.

Zaawansowane mapy liczb

Zaawansowane mapy liczb

Zaawansowane mapy liczb

Zaawansowane mapy liczb pozwalają na przeglądanie mapy losowań liczb losowanych w EuroJackPot.
Na górze okna znajduje się panel z wyborem zakresu losowań do analizy. Po jego prawej stronie rozwijane pole, umożliwiające wybór liczb do mapy. Można wybierać predefiniowane zestawy:
Liczby 1-20
Liczby 21-40
Liczby 41-50
Liczby parzyste 2-40
Liczby parzyste 42-50
Liczby nieparzyste 1-39
Liczby nieparzyste 41-49.

Po dokonaniu wyboruliczb do mapy, tabela wypełni się danymi. Jeśli liczba w danym losowaniu została wylosowana, tło oznaczone jest kolorem żółtym z daną liczbą. Pozostałe pola są uzupełniane w zależności od ustawień opcji w panelu Przerwy. Jeśli opcji 'Zliczaj przerwy' jest zaznaczona (domyślnie), program zlicza kolejne losowania, w których dana liczba nie została wylosowana. Dodatkowo jeśli zaznaczona jest opcja 'Koloruj od' (domyślnie 10), od 10-tego losowania, w którym dana liczba nie wypadła, kolor 'przerwy' jest zmieniany na czerwony.

Kliknięcie na pola w tabeli powoduje zmiany w dolnym panelu informacyjnym, wyświetlającym wszystkie dodatkowe informacje o liczbie i losowaniu.

Wyniki przedstawione w tabeli głównej można wyeksportować do pliku html, csv lub txt.

Zaawansowane mapy liczb - reprezentacja graficzna

Zaawansowane mapy liczb - reprezentacja graficzna

Zaawansowane mapy liczb - reprezentacja graficzna

Reprezentacja graficzna dostępna w Zaawansowanych mapach liczb umożliwia przedstawienie występowania poszczególnych liczb w formie wykresu. Wywoływana jest poprzez kliknięcie na kolumnę z liczbą. Strzałki "góra" i "dół" pozwalają na zmianę liczb, które są aktualnie analizowane w oknie ZML.
Wykres posiada dwie formy: jedna obrazuje ilości losowań, w których dana liczba nie wypadła, natomiast druga - odwrotność, czyli losowania w których liczba ta została wylosowana. Zmiany dokonuje się za pomocą rozwijanej listy lewym / górnym rogu okna.
Typ wykresu można zmieniać pomiędzy słupkowym a liniowym, klikając praqwym przyciekiem myszy na wykresie.

Analiza grupowa

Analiza grupowa

Analiza grupowa

Analiza grupowa
Umożliwia sprawdzenie ile i które liczby losowane są w poszczególnych grupach liczb. Grupy można tworzyć za pomocą rozwijanego pola, które definiuje z ilu liczb ma się składać grupa, czyli kolejne liczby z całego zakresu losowanych liczb.
Po wyborze ilości liczb, poniżej pola wyboru wyświetlana jest informacja ile grup wybrano oraz z ilu liczb składa się każda z grup. Jednocześnie w pierwszej kolumnie tabeli wyników wpisywane są wygenerowane w ten sposób grupy w postaci przedziałów, np. 1 … 10. Naciśnięcie przycisku Znajdź spowoduje wykonanie obliczeń i wyświetlenie ich w tabeli wyników. W drugiej kolumnie zostanie obliczona suma wylosowanych liczb z poszczególnych grup w zadanym zakresie losowań. Kolejne kolumny przedstawiają poszczególne losowania wraz ilością wylosowanych liczb w danej grupie w poszczególnych wierszach.
Wskazanie pojedynczej komórki tabeli wyników pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji o wylosowanych liczbach w pasku informacyjnym pod tabelą wyników.
Wyniki analizy można eksportować do pliku CSV, TXT i HTML oraz wydrukować na drukarce.

System stabilnych ilorazów

System stabilnych ilorazów

System stabilnych ilorazów

System stabilnych ilorazów opiera się na analizie "stabilnych ilorazów", które występują w każdej grze losowej i które umożliwiają wskazanie któregoś z kolejnych losowań (Prognoza), w którym powinna zostać wylosowana dana liczba lub zestaw.
Pierwszym etapem jest wybór zakresu losowań do analizy oraz ilości liczb w zestawie. Zakres losowań jest o tyle ważny, gdyż jego zbyt mały wybór może spowodować iż analiza się nie powiedzie. Oznacza to tyle, że w danym zakresie losowań liczb/zestaw nie został wylosowany przynajmniej dwa razy. Jest to podstawowy wymóg, aby móc prognozować kolejne wystąpienia liczby/zestawu.
W drugim etapie, po uruchomieniu analizy przyciskiem "Szukaj" następuje próba obliczenia stabilnych ilorazów dla wszystkich liczb/kombinacji zestawów. W tabeli wyników w poszczególnych kolumnach znajdują się:
- zestaw: liczba lub zestaw dla którego znaleziono stabilny iloraz
- ilość trafień: ilość wystąpień liczby/zestawu w zadanych zakresie losowań
- numery losowań: numery losowań, w których wystąpiły trafienia
- stabilny iloraz: iloraz na podstawie którego wyznaczany jest potencjalny numer kolejnego losowania z wystąpieniem danej liczby/zestawu
- Prognoza: numer kolejnego losowania, w którym potencjalnie znów zostanie wylosowana dana liczba/zestaw
Wyniki analizy można eksportować do pliku html, txt, csv oraz wydrukować na drukarce.

Analiza posiada dwa warianty prognozowania:
Prognoza nr 1 (zakres): analizowany jest wyłącznie zakres wskazany przez użytkownika – opisany powyżej
Prognoza nr 2 (całość): analizowany jest cały zakres od wskazanego przez użytkownika górnego zakresu do losowania nr 1, powoduje to dłuższe obliczenia, ale też danych do analizy jest więcej, więc wyniki mogą dać lepsze rezultaty.

Poniżej przedstawiona jest idea stabilnych ilorazów na hipotetycznym, uproszczonym przykładzie.
1. W bazie losowań znajduje się 1000 wyników losowań
2. W zakresie analizy (900 - 1000) dany zestaw liczb został wylosowany 4 razy w losowaniach: 900, 940, 970 i 980
3. Obliczamy średnią różnicę pomiędzy losowaniami, czyli [(940-900} + (970-940) + (980-970)] / 3 = 26,67
4. Z powyższego wynika, że zestaw powinien zostać wylosowany w losowaniu nr: 1000 + 26,67 = 1026,67, po odcięciu 1026 (zawsze należy odcinać część ułamkową a nie zaokrąglać, gdyż możemy "stracić" jedno potencjalnie celne losowanie)

Liczby następne

Liczby następne

Liczby następne

Liczby następne - analiza umożliwiająca określenie liczb najczęściej losowanych w kolejnym losowaniu po danej liczbie z losowania bazowego.
Analiza wymaga ustalenia dwóch parametrów: losowania bazowego oraz ilości wystąpień liczb z losowania bazowego. Po ich ustaleniu i uruchomieniu analizy, aplikacja znajdzie zadaną ilość wystąpień każdej liczby z losowania bazowego przeszukując kolejne losowania wstecz („w dół”). Po znalezieniu określonej ilości losowań z wystąpieniem każdej liczby, kolejnym etapem jest sprawdzenie/policzenie, które liczby występują najczęściej w kolejnych, znalezionych wcześniej losowaniach po danej liczbie losowania bazowego. Tylko te najczęściej losowane liczby zostaną zaprezentowane w tabeli po lewej stronie. Natomiast tabela po prawej stronie pozwala na sprawdzenie wszystkich (nie tylko najczęściej występujących) liczb po danej liczbie z losowania bazowego.

Wszystkie w wyniki można zapisać w plikach CSV, TXT lub HTML oraz wydrukować na drukarce.

Analiza odstępów v1

Analiza odstępów v1

Analiza odstępów v1

Analiza ta umożliwia znalezienie maksymalnej przerwy pomiędzy powtórzeniem się zestawu. Ilość liczb w zestawie można ustalać w zakresie od 2 do 4.
Po ustaleniu zakresu losowań, naciśnięciu Start i wykonaniu obliczeń, w tabeli po prawej stronie pojawią się wyniki analizy. Poszczególne kolumny określają:
- Zestaw, skład liczbowy znalezionego zestawu
- Max. dł. przerwy, największa ilość losowań pomiędzy dwoma wystąpieniami zestawu (Uwaga: może wynosić zero, jeśli dany zestaw w zadanym zakresie wystąpił tylko dwa razy, w dwóch kolejnych losowaniach)
- Los. początkowe, nr losowania w którym pierwszy raz wystąpił zestaw
- Los. końcowe, nr losowania w którym ostatni raz wystąpił zestaw

Kolumny tabeli wyników są sortowalne po kolumnach oraz istnieje możliwość kopiowania zawartości (Ctrl+A > Ctrl+C) po aktywowaniu funkcjonalności schowka w Opcji w menu okna głównego.
Wyniki analizy wydrukować na drukarce oraz zapisać do pliku w formatach html, csv, txt, rtf, xlxs

Analiza odstępów v2

Analiza odstępów v2

Analiza odstępów v2

Druga wersja analizy odstępów różni się podejściem do tego zagadnienia. W analizie tej brane pod uwagę są przerwy pomiędzy wystąpieniami danej liczby w zestawie.
Po ustaleniu zakresu losowań i naciśnięciu Start zostaną uzupełnione table wyników po prawej stronie. Pierwsza z nich prezentuje na skrzyżowaniu wierszy i kolumn odstępy (przerwy) pomiędzy wylosowaną liczbą zestawu a jej poprzednim wystąpieniem. Kliknięcie na komórkę tabeli spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji w panelu poniżej, w szczególności analizowaną liczbę (w nagłówku wiersza oznaczonych jako L1..5), szczegółowe informacje o losowani oraz prezentowaną przerwę. Ponadto liczby, które zostały wylosowane w poprzednim losowaniu (ich przerwa wynosi zero) są prezentowane kolorem niebieskim.

Na końcu tabeli występuje jedenaście kolumn "podsumowań", czyli obliczona jest suma ilości przerw od 0 do 9 oraz 10+. Ostatni wiersz "Ogółem", to całkowita suma "podsumowań" liczb L1..5.

Niższa tabela prezentuje liczby, które zostały wylosowane w losowaniach poprzednich od losowania końcowego, przy czym, pierwszy wiersz zawsze wskazuje 5 liczb losowania ostatniego. natomiast kolejne, to liczby trafione we wcześniejszym losowaniu z wykluczeniem liczb, które już wystąpiły. Tak więc, w ostatnim wierszu tabeli "10+" umieszczane są liczby, które nie wystąpiły w dziesięciu ostatnich losowaniach. Dodatkowo kolejne kolumny przedstawiają ilości liczb w grupie każdego losowania oraz ich procentowy udział w całej ilości liczb Mini Lotto.

Wyniki analizy wydrukować na drukarce oraz zapisać do pliku w formatach html, csv, txt, rtf, xlxs

Najczęściej wygrywające zestawy

Najczęściej wygrywające zestawy

Najczęściej wygrywające zestawy

Najczęściej wygrywające zestawy - analiza, która pozwala na wyszukanie "najlepszych" zestawów z największą ilością wygranych (trafionych ilości dających którykolwiek stopień wygranej)
Na wstępie należy ustalić zakres losowań w panelu w lewym-górnym obszarze okna oraz ustalić ilość liczb w szukanym zestawie (w zakresie od 3 do 5 liczb) a także które stopnie wygranych (trójki, czwórtki, piątki) mają być uwzględniane w wynikach i ile ma być zestawów wynikowych (im więcej zestawów wynikowych, tym dłuższy czas analizy)
Kolejnm krokiem jest ustalenie sposobu wyboru Euro Numerów do każdego z wyszukanych zestawów. Możliwe są 3 opcje:
- Najczęściej losowane Euro Numery w zadanym zakresie
- Losowe Euro Numery
- Ustalone ręcznie Euro Numery
Naciśnięcie Start powoduje wykonanie obliczeń oraz wyświetlenie wyników w tabeli po prawej stronie. Wyniki domyślnie posortowane są malejąco po ilości wygranych (czyli sumie wszystkich stopni wygranych i wybraych parafkami).
Kliknięcie w nagłówek kolumny umożliwia jej posortowanie rosnąco/malejąco.
Podobnie jak w innych analizach, zestawy (maksymalnie 20) można przepisać do ZWUv3. W tym celu należy zaznaczyć przynajmniej jeden zestaw w tabeli wyników i użyć przycisku 'Przepisz'. Kliknięcie na zestawy z jednoczenym wciśniętym klawiszem Ctrl umożliwia zaznaczenie dowolnych zestawów nie sąsiadujących ze sobą. Ostatnią możliwością jest zaznaczenie 20 pierwszych zestawów w tabeli wyników - służy do tego dedykowany przycisk o takiej właśnie nazwie.
Wszystkie uzyskane wyniki można wydrukować na drukarce oraz zapisać/wyeksportować do plików HTML, CSV, TXT, XLS, RTF a także do pliku zestawów własnych (20 pierwszych).

Dopisywanie wyników losowań

Dopisywanie wyników losowań

Dopisywanie wyników losowań

Funkcjonalność ta pozwala na aktualizację bazy wyników losowań. W ramce 'Data' widoczna jest data pierwszego, brakującego losowania (nie zaleca się zmiany tej daty, ponieważ może to spowodować późniejszy błędny odczyt danych), niemniej są przypadki, w których zmiana ta może okazać się uzasadniona.
Poniżej znajduje się pole z 50 oraz 12 przyciskami, odpowiadającymi 50 liczbom oraz 12 Euro Numerom losowanym w EuroJackPot. Na dole, z lewej strony podany jest numer aktualnie uzupełnianego losowania, zaś z prawej strony ilość wprowadzonych w danym momencie liczb. Przycisk 'Dopisz' staje się aktywny, po wprowadzeniu 5 wylosowanych liczb i 2 Euro Numerów.
Można również użyć automatycznej aktualizacji dostępnej w oknie głównym, wtedy wyniki EuroJackPot pobierane są z oficjalnej strony www.eurojackpot.org.

Aktualizacja wyników

Aktualizacja wyników

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wykonanie aktualizacji wyników losowań z internetu z wykorzystaniem preferowanego serwera aktualizacji.
Kliknięcie w ikonę trójkąta z prawej strony przycisku Aktualizacji, powoduje wywołanie menu kontekstowego, gdzie można wybrać serwer, z którego ma zostać przeprowadzona aktualizacja wyników.
Dostępne są następujące serwery:
Serwer preferowany* - jest z zasady najszybszą metodą, która próbuje wykonać aktualizację pobierając "duże paczki" danych
Serwer alternatywny - inne serwery wyników, których można użyć w przypadku braku wyników na serwerze preferowanym, z tych serwerwów wyniki pobierane są kolejno po 1 losowaniu.
* W przypadku przerwania pobierania wyników, należy ponownie uruchomić aktualizajcę z serwera preferowanego aż do pobrania aktualnych wyników.

Subskrypcja

Subskrypcja

Subskrypcja

Subskrypcja pozwala na wykonanie weryfikacji wykupionej subskrypcji.
Operację tę należy wykonać po otrzymaniu wiadomości e-mail zatytułowanej 'Subskrypcja programu JackPotSys'
W polu edycji należy wprowadzić adres e-mail użyty podczas dokonywania transakcji a następnie nacisnąć przycisk 'Weryfikuj subskrypcję'. Po prawidłowej weryfikacji konieczne jest ponowne uruchomienie programu.
Wideo-instrukcję subskrypcji programów można znaleźć na kanale YouTube, pod tym adresem.

[Opcja] Ręczna edycja wyników

[Opcja] Ręczna edycja wyników

[Opcja] Ręczna edycja wyników

Ręczna edycja wyników umożliwia manualną edycję każdej danej w bazie losowań. Aby włączyć edycję należy z menu Opcje wybrać 'Ręczna edycja wyników'. Aplikacja wyświetli komunikat informacyjno - ostrzegawczy, który informuje, iż opcji tej należy używać ostrożnie, wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdyż nie są weryfikowane wszystkie wprowadzane dane.
Po wykonaniu wszystkich modyfikacji należy wyłączyć ręczną edycję wyników w menu Opcje oraz zapisać zmienioną bazę do pliku korzystając z 'Zapisz wyniki' z menu Plik.

[Opcja] Wstecz o ilość losowań

[Opcja] Wstecz o ilość losowań

[Opcja] Wstecz o ilość losowań

Od wersji 3.2 dodana została nowa funkcjonalność w większości analiz i raportów (Wstecz o ilość X losowań), która umożliwia ustalenie zakresu losowań poprzez wybór z rozwijanej listy ilości losowań, o którą ma zostać zmniejszony dolny zakres. Umożliwi to szybkie ustalanie zakresu bez potrzeby ręcznego wpisywania określonego nr losowania lub klikania na strzałki góra/dół.

Informacja: Rozwijane pole "wstecz" można skonfigurować (dostosować do własnych potrzeb) wybierając w oknie głównym z menu opcję > "Konfiguracja funkcjnonalności wstecz". W oknie tym w poszczególnych wierszach należy wprowadzić żądaną ilość losowań, która ma się pojawiać w rozwijanej liście. Po zakończeniu należy zapisać konfigurację.

Eksport wyników

Eksport wyników

Eksport wyników

Funkcjonalność ta umożliwia zapisanie aktualnej bazy wyników do pliku w formacie CSV lub XLSX, który może być później źródłem danych do dalszej obróbki w arkuszu kalkulacyjnym. Dostępna z menu Plik > Eksport.

Historia wersji

Historia wersji

Wersja 5.0 (03.04.2024)
+ Nowa analiza "Najczęśćiej wygrywające zestawy"
+ Nowy "Generator zestawów v3"
+ Nowa funkscjonalność kopiowanaia tabeli wyników do schowka (prawy przycisk myszy)
* Inne, dorbne zmiany i modyfikacje

Wersja 4.5 (11.11.2023)
+ Całkowicie nowy mechanizm pobierania wyników z serwera preferowanego wykorzystujący komponent MS WebView2
* Inne, dorbne zmiany i modyfikacje

Wersja 4.1 (29.05.2023)
* Naprawiono pobieranie wyników z serwera preferowanego
* Poprawiono drobne, zgłaszane przez użytkowników błędy

Wersja 4.0 (04.09.2022)
+ Dodano "Analizę par liczb v2"
+ Dodano "Analizę par Euro Numerów v1"
+ Dodano "Analizę par Euro Numerów v2"
+ Dodano obsługę wyjatków z zapisem do pliku Debug do celów diagnostycznych
* Poprawiono drobne, zgłaszane przez użytkowników błędy

Wersja 3.5 (27.03.2022)
+ Dodano obsługę Euro Numerów 11 i 12
+ Dodano "Analizę przedziałów"
+ Dodano nowy, szybki, "preferowany" serwer aktualizacji
+ Dodano uspraweniania w "Zestawach własnych użytkownika v3"
+ Dodano algorytmy generacji zestawów w "Generatorze zestawów v1"
* Zmodyfikowano "Analizę dni tygodnia"
* Zmodyfikowano "Analizę dni miesiąca"
* Zmodyfikowano "Analizę miesięcy"
* Przeprogramowano analizę "System X"

Wersja 3.2 (03.04.2021)
+ Dodano funkcjonalność 'wstecz' we wszystkich analizach
+ Dodano aktualizację z serwera nr 3
* Poprawiono niewielkie defekty w Systemie Z
* Poprawiono drobne, zgłaszane przez użytkowników błędy

Wersja 3.0 (01.12.2020)
+ Nowa "Analiza odstępów v1"
+ Nowa "Analiza odstępów v2"
* Wiele usprawnień i ulepszeń
* Poprawiono drobne, zgłaszane przez użytkowników błędy

Wersja 2.8 (09.04.2020)
+ Nowa analiza "Proste mapy liczb"
+ Nowy "Generator zestawów v2"
+ Nowa analiza "System stabilnych ilorazów"
+ Nowa analiza "Liczby następne"
+ Nowa logo aplikacji
+ Możliwość dodania opisów w ZWUv3
+ Dodano funkcję Eksportu wyników (do pliku CSV oraz XLSX)
* Poprawiono drobne, zgłaszane przez użytkowników błędy

Wersja 2.0 (01.03.2019)
+ Nowa ‚Analiza grupowa’
+ Dodano nową opcję w Generatorze zestawów
+ Dodano obsługę dwóch serwerów w aktualizacji wyników
+ Dodano funkcję Eksportu wyników do pliku CSV
+ Dodano zaawansowaną funkcję informującą o aktualizacjach
* Poprawiono drobne, zgłaszane przez użytkowników błędy

Wersja 1.5 (24.05.2018)
* Zmodyfikowano znacznie Generator zestawów
* Poprawiono błąd aktualizacji wyników związany z dodaniem domeny eurojackpot.org na listę domen blokowanych przez Min. Fin.
* Poprawiono drobne, zgłaszane przez użytkowników błędy

Wersja 1.2 (20.01.2018)
* Poprawiono błąd aktualizacji wyników

Wersja 1.1 [17.01.2018]
* Poprawiono błąd podczas wprowadzania zestawów w ZWUv3

Wersja 1.0 [25.09.2017]
+ Premiera wersji 1.0

Zapraszamy do działu Download i pobrania wersji Demo...

Życzymy przyjemniej pracy z programem JackPotSys oraz wysokich wygranych...

Najnowsze pliki

Pozostań w kontakcie