MiniLottoSys

Program MiniLottoSys jest programem do szeroko pojętej analizy gry liczbowej Mini Lotto (dawniej Express Lotek).

MiniLottoSys okno główne

Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji programu MiniLottoSys (kliknij na nazwę analizy aby rozwinąć opis):

Charakterystyka i wymagania

Krótka charakterystyka:
MiniLottoSys jest programem, który umożliwia przeprowadzenie szeregu analiz na historycznych wynikach losowań tej gry liczbowej. Baza wyników aplikacji jest kompletna i może być automatycznie aktualizowana, co zapewnia, iż generowane wyniki zawsze będą aktualne. Wszystkie możliwości aplikacji MiniLottoSys opisane są poniżej...
Wymagania:
- komputer klasy PC
- system operacyjny MS Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, 2008, 8, 2012, 8.1, 10 (w wersjach x86 i x64)
- procesor min. 1GHz (im szybszy tym krótsze czasy analiz)
- pamięć min. 512MB (im więcej tym lepiej)
- dysk min 5MB
- dostęp do internetu (w przypadku automatycznej aktualizacji wyników)
- drukarka (w przypadku chęci wydruku wyników)

[Opcja] Wstecz o ilość losowań

[Opcja] Wstecz o ilość losowań

Od wersji 3.7 dodana została nowa funkcjonalność w większości analiz i raportów (Wstecz o ilość losowań), która umożliwia ustalenie zakresu losowań poprzez wybór z rozwijanej listy ilości losowań, o którą ma zostać zmniejszony dolny zakres. Umożliwi to szybkie ustalanie zakresu bez potrzeby ręcznego wpisywania określonego nr losowania lub klikania na strzałki góra/dół.

Informacja: Rozwijane pole "wstecz" można skonfigurować (dostosować do własnych potrzeb) poprzez edycję pliku wstecz.cfg znajdującego się w katalogu aplikacji MiniLottoSys. Edycję nalezy wykonać w jakimkolwiek programie do edycji plików tekstowych (notatnik Windows, Notepad++ lub podobny) wpisując w kolejnych wierszach ilości losowań.

Najczęściej losowane liczby

Najczęściej losowane liczby
Analiza najczęściej losowanych liczb pozwala na sprawdzenie występowania poszczególnych liczb w zadanym zakresie losowań, który wybieramy ustawiając dolny i górny zakres przeszukiwania wyników. Po naciśnięciu 'Znajdź' program przeprowadzi analizę i wyświetli wyniki w tabeli. Można posortować otrzymane wyniki (klikając na 'Liczba' lub 'Ilość' na dwa sposoby: od najczęściej występujących liczb do najrzadziej występujących lub odwrotnie oraz posortować względem liczb rosnąco i malejąco. Ponadto, kliknięcie na ilość wystąpień powoduje wyświetlenie informacji, kiedy ostatni raz została wylosowana dana liczba. Zaznaczenie 'Wszystkich losowań' spowoduje, jak można się łatwo zorientować, ustalenie zakresu poszukiwań od 1-go do ostatniego losowania znajdującego się w bazie wyników.

System X

System X
System X - podobnie jak jego 'brat bliźniak' System Y, typują zestawy na podstawie analizy wystąpień poszczególnych liczb.
Idea Systemu X jest bardzo prosta:
W zadanym przedziale szukana jest najczęściej występująca liczba - nazwijmy ją L1. Następnie, odrzucane są wszystkie losowania, w których liczba L1 nie wystąpiła. W kolejnym kroku, ponownie szukane są najczęścej występujące liczby, z tą różnicą, że nie brane są pod uwagę odrzucone wcześniej losowania. Oczywistym jest, że po tej operacji najczęściej występującą liczbą będzie znowu L1. Dlatego też, jako kolejną liczbę do szukanego zestawu, wybieramy tę, która jest druga pod względem wystąpień - nazwijmy ją L2. Dalej, znowu odrzucamy losowania, w których nie wypadła liczba L2 itd., itp...

System Y

System Y
System Y to następny (po Systemie X) sposób typowania zestawów liczb na podstawie ich wcześniejszych wystapień.Kilka słów wyjaśnienia, na czym polega System Y.
Po ustaleniu zakresu poszukiwań, należy ustalić również dwa współczynniki, które z braku lepszego pomysłu nazwałem roboczo 1 i 2. Mogą one przyjmować wartości od 0.0 do 1.0 ze skokiem co 0.05 i oczywiście suma ich zawsze równa się jedności.
Współczynnik 1 odpowiada za 'wagę' (lub inaczej - ustala procent udziału) liczb najczęściej występujących w zadanym przedziale tzn., że im Współczynnik 1 jest większy, to w typowanym zestawie więcej będzie liczb, które są częściej losowane.
Natomiast Współczynnik 2 odpowiada za liczby, które najdłużej nie zostały wylosowane, tzn., że im Współczynnik 2 będzie większy, tym w typowanym zestawie więcej będzie liczb, które mają najdłuższą przerwę od ostatniego wystąpienia.
Na podstawie tych 2 współczynników oraz ilości wystąpień i długości przerwy, obliczany jest globalny współczynnik, którego wartość pozwala na wytypowanie zestawu liczb.

System Z

System Z
System Z - jego 'zasada działania' przedstawia się następująco:
Po ustaleniu zakresu losowań, sortujemy wszystkie liczby od najczęściej do najrzadziej występującej. Otrzymany w ten sposób szereg liczb dzielimy na grupy. System pozwala na wybór 3 różnych ilości grup: 10 grup 4-liczbowych, 14 grup 3-liczbowych oraz 21 grup 2-liczbowych. Do dalszej analizy brane są wszystkie kombinacje 2-, 3- lub 4-grupowe:
Grupy liczb są wyświetlane zawsze w tabeli poniżej ustawień.
Po wybraniu żądanych ustawień i naciśnieciu 'Szukaj', po chwili, w tabeli po prawej stronie pojawią się wyniki analizy. Tabela składa się z czterech kolumn, które przedstawiają kolejno:
1 - [Grupy] poszczególne kombinacje grup,
2 - [Liczby] otrzymane z kombinacji zestawy liczb,
3 - [Traf] suma ilości trafionych liczb z zestawu w zadanych przedziale
4 - [Ostatnie xx losowań] ilości trafionych liczb z zestawu w ostatnich xx losowaniach

Tak otrzymane wyniki można filtrować ze względu na 3 ostatnie losowania. Po zaznaczeniu opcji Filtr - można ustawić jego parametry, a są to ilości trafionych liczb w 3 ostatnich losowaniach z wybranego zakresu. Można ustalić, czy w danych losowaniu ilość trafionych liczb ma być mniejsza-równa bądź większa-równa od wybranej wartości. Przycisk 'Zastosuj filtr' przefiltruje wyniki.

Trendy, to graficzna ilustracja ilości trafień poszczególnych zestawów w kolejnych losowaniach zadanego zakresu. Wykres zmienia się o kliknięciu na dany wiersz w tabeli wyników analizy.
Przyciski z ikonami dyskietki i drukarki pozwalają zapisać i wydrukować wyniki analizy.

UWAGI:
- klikając prawym przyciskiem myszy na tabeli z grupami można je eksportować do pliku tekstowego, jak również można je wydrukawać na drukarce.
- klikając prawym przyciskiem myszy na wykresie trendów można zmienić ich typ (liniowy/słupkowy) oraz wydrukować wykres na drukarce.

Zestawy własne użytkownika v2

Zestawy własne użytkownika v2
Opis poszczególnych części okna ZWU v2:
Na samej górze znajdują się pola, w których można ustalić zakresu poszukiwań. Poniżej znajduje się kolumna z wybranymi zestawami, obok główna tabela, w której są wyświetlane ilości trafionych liczb zestawu w danym losowaniu, którego numer znajduje się nad tabelą. Następna tabela (jasno zielona), to ilości trafień szóstek, piątek, czwórek, trójek, dwójek i jedynek w zadanym przedziale losowań. Dwie kolumny po prawej stronie to odpowiednio: ilość losowań od ostatniego trafienia szóstki, piątki, czwórki, trójki, dwójki, jedynki - ustala się to poniżej tej kolumny; 'Śr.' to średnia wystąpień wspomnianej wcześniej szóstki, piątki, czwórki, trójki, dwójki lub jedynki.

Przyciski |<, <<, <, >, >>, >| służą do nawigacji w głównej tabeli. Pozwalają one na 'przewijanie' zawartości owej tablicy (skrajne przyciski przenoszą na początek/koniec ustalonego zakresu, << oraz >> przesuwają widok w tabeli o 20 losowań, natomiast wewnętrzne przyciski pozwalają na 'płynny' scroll co 1 losowanie).

Na górze, na lewo i prawo od nr losowań (przy strzałkach) znajduje się informacja ile losowań można jeszcze przewinąć do osiągnięcia skrajnych wartości - w lewo/na początek - ze znakiem minus i w prawo/na koniec - ze znakiem plus.

Oczywiście wszystko to, co znajduje się na ekranie można zapisać do pliku tekstowego jak również wydrukować na drukarce...

Dolny obszar okna zajmuje wykres/ilustracja graficzna trafień zestawu w poszczególnych losowaniach z wybranego zakresu. Klinkięcie prawym przyciskiem myszy na wykresie pozwala na zmianę jego typu (liniowy/słupkowy) lub na wydruk.

Zestawy własne użytkownika v3

Zestawy własne użytkownika v3
Zestawy własne użytkownika v3 - są ulepszoną i unowocześnioną wersją ZWUv2.
Okno tej analizy składa się z trzech głownych obszarów.
Najwyższa część okna służy do wyboru zakresu losowań, które mają brać udział w analizie zestawów.
Środkowa cześć to dwie tabele, które reprezentują ilości liczb poszczególnych zestawów (wiersze) trafionych w kolejnych losowaniach (kolumny), wybranych w zakresie losowań oraz sumy trafionych liczb z zestawów. Obie tabele są interaktywne, co oznacza, iż zaznaczenie komórki tabeli powoduje wyświetlenie się dodatkowych informacji w panelach pod każdą z nich, które są w trzecim (dolnym) obszarze okna. Są to szczegółowe informacje dotyczące zaznaczoncyh pól informujące o zaznaczonym zestawie numerze i dacie losowania, trafionych liczbach z zestawu oraz przerwie.
Lewa dolna część okna służy do dodawania i usuwania zestawów oraz do ich zapisywania i odczytywania z pliku.
Ponadto główą tabelę można zapisać do pliku w formacie html, csv lub txt.

Generator zestawów

Generator zestawów
Generator zestawów pozwala wygenerować zestaw Mini Lotto na 6 różnych sposobów.
1. Generator liczb pseudo-losowych, czyli program po prostu losuje zestaw liczb.
2. Wykluczający liczby ze wskazanej ilości ostatnich losowań.
3. Zawierający tylko liczby ze wskazanej ilości ostatnich losowań.
4. Generowanie zestawu zawierającego wskazaną ilość liczb twardych (czyli pewnych, wybranych przez użytkownika). Do wyboru liczb twardych służy przycisk Liczby twarde.
5. Generowanie zestawu składającego sie ze wskazanej ilości liczb parzystych i/lub nieparzystych.
6. Składającego się ze wskazanych przez użytkownika liczb
Generator może wygenerować jednoczesnie 10 zestawów, spełniających kryterium generowania zestawu. Generowane zestawy sa prezentowane w tabeli, którą można wyeksportować do pliku .zst (Zestawów Własnych Użytkownika) lub html, txt i csv.
Wskazanie jednego, konkretnego umożliwia zaś przepisanie go do Zestawów własnych użytkownika v3 w celu sprawdzenia jego 'powodzenia' oraz dalszych analiz.

Analiza par liczb

Analiza par liczb
Okno tej opcji jest dużych rozmiarów, więc aby kożystać z tej opcji, rozdzielczość musi wynosić przynajmniej 800x600x16.
Większą część okna zajmuje tabela o wymiarach 42x42. Na skrzyżowaniu poszczególnych wierszy i kolumn wyświetlana jest ilość wystąpień poszczególnych par liczb.
Z prawej strony okna należy ustalić zakres poszukiwań jak również wybrać, czy analiza par liczb ma być przeprowadzona z użyciem kryterium czy też bez. W tym celu należy: zaznaczyć 'Bez kryterium' - aby obliczyć i wyświetlić występowanie wszystkich par liczb lub odznaczyć 'Bez kryterium' i wybrać opcję (więcej i dokładnie / mniej i dokładnie) ilości wystąpień par liczb.
Po użyciu przycisku 'Znajdź', tabela wypełni się wartościami. Kliknięcie na poszczególne pola spowoduje, że po prawej stronie (w ramce 'Wyniki analizy') pojawią się dodatkowe informacje o poszczególnych liczbach i parach. I tak kolejno:
> Liczba L1 - liczba ze wskazanej kolumny <
> Liczba L2 - liczba ze wskazanego wiersza <
> Ilość wystąpień L1 - ile razy wystąpiła liczba L1 w zadanym zakresie <
> Ilość wystąpień L2 - ile razy wystąpiła liczba L2 w zadanym zakresie <
> Razem L1 i L2 - ile razy wystąpiła para liczb L1 i L2 w zadanym zakresie <

Najczęściej pary - w ramce tej podawane są 3 najczęściej występujące w (danym zakresie) pary.
Najrzadziej pary - w ramce tej podawane są 3 najrzadziej występujące w (danym zakresie) pary.
Oczywiście można zapisać i wydrukować wyniki analizy.

Analiza wszystkich zestawów

Analiza wszystkich zestawów
Za pomocą tego narzędzia można przeanalizować WSZYSTKIE MOŻLIWE zestawy składające się z max. 5 liczb. W tym celu należy wybrać (jak zawsze) zakres poszukiwań, a także: ilość liczb / zestaw, czyli ilo liczbowe mają być analizowane zestawy, ilość zestawów - jest to liczba zestawów, które zostaną wyświetlone po skończonej analizie. Ponadto należy wybrać, czy mają być poszukiwane najczęściej czy też najrzadziej występujące zestawy.
Po prawej stronie wyświetlane są informacje: Ilość kombinacji - jest to ilość zestawów do przeanalizowania dla jednego losowania, Czas obliczeń - czas jaki zajęło przeprowadzenie analizy (może być naprawdę długi), jak również Postęp obliczeń, czyli jakie jest zaawansowanie analizy.
Oczywiście można przepisać zestaw do 'Zestawów własnych użytkownika'. W tym celu należy najpierw wskazać żądany zestaw w tabeli i dopiero wtedy nacisnąć przycisk 'Przepisz'. Poza tym można zapisać lub wydrukować uzyskane w analizie wyniki.

UWAGI:
Jak można się łatwo domyśleć, analiza wszystkich zestawów zajmuje bardzo dużo czasu, ponieważ ilość zestawów do przeanalizowania jest (nawet dla komputera) ogromna... Niemniej w kolejnych wersjach udaje mi się znacząco przyspieszyć (w porównaniu do wersji poprzednich) proces przeszukiwania...

Analiza dni tygodnia

Analiza dni tygodnia
Okno 'Analizy dni tygodnia' wygląda podobnie do okna 'Najczęściej losowanych liczb'. Na początku należy wybrać zakres poszukiwań (lub wybrać cały ich zakres - w tym celu należy zaznaczyć opcję Wszystkie losowania). Następnie naciśniecie przycisku 'Znajdź' spowoduje wypełnienie tabeli po prawej stronie.
Tabela ta przedstawia:
Dzień tyg. - nazwy poszczególnych dni tygodnia
Liczba - liczba, która wypadała najczęściej/najrzadziej danego dnia tygodnia
Ilość - ilość wystąpień w/w liczby
Wykres ilościowy - graficzne przedstawienie ilości wystąpień liczb
Naciskając na nagłówki tabeli można posortować dane względem wybranej kolumny.
Po naciśnięciu przycisku 'Znajdź' opcje nad tabelą stają się aktywne. Umożliwiają one analizowanie zarówno liczb występujących najczęściej jak i najrzadziej, czego dokonujemy klikając odpowiednią opcję.
Oczywiście wszystkie wyniki analizy można zapisać do pliku i wydrukować na drukarce...

Analiza dni miesiąca

Analiza dni miesiąca
Okno 'Analizy dni miesiąca' wygląda podobnie do okna 'Najczęściej losowanych liczb'. Na początku należy wybrać zakres poszukiwań (lub wybrać cały ich zakres - w tym celu należy zaznaczyć opcję Wszystkie losowania). Następnie naciśniecie przycisku 'Znajdź' spowoduje wypełnie tabeli po prawej stronie.
Tabela ta przedstawia: Liczba - numer poszczególnych dni miesiąca; Liczba - liczba, która wypadała najczęściej/najrzadziej danego dnia miesiąca; Ilość - ilość wystąpień w/w liczby; Wykres ilościowy - graficzne przedstawienie ilości wystąpień liczb
Naciskając na pierwsze trzy nagłówki tabeli można posortować dane względem wybranej kolumny.
Po naciśnięciu przycisku 'Znajdź' opcje nad tabelą stają się aktywne. Umożliwiają one analizowanie zarówno liczb występujących najczęsciej jak i najrzadziej, czego dokonujemy klikając odpowiednią opcję.
Oczywiście wszystkie wyniki analizy można zapisać do pliku i wydrukować na drukarce...

Analiza miesięcy

Analiza miesięcy
Analiza miesięcy jest raportem, który pozwala sprawdzić, jaka liczba jest najczęściej lub najrzadziej losowana w danym miesiącu. W związku z charakterystyką analizy, zaleca się, aby zakres losowań obejmował co najmniej okres 1 roku.

Po wyborze zakresu losowań należy wykonać obliczenia naciskając Szukaj. Wyniki zostaną przedstawione w tabeli, gdzie w poszczególnych kolumnach zaprezentowane są: nazwa miesiąca, losowana liczba, ilość wystapień oraz wykres ilościowy.

Ponad tabelą występują pola wyboru, przy pomocy których można wybrać czy poszukiwane są naczęściej czy najrzadziej losowane liczby.

Otrzymane wyniki analizy można zapisać do plików html, csv, txt lub wydrukować na drukarce.

Najdłużej oczekiwane zestawy

Najdłużej oczekiwane zestawy
Jest do prosta analiza zestawów (składających się z max. 3 liczb), która oblicza ilość losowań od ostaniego wystąpienia danego zestawu, a następnie sortuje otrzyamne wyniki tak aby otrzymać najdłużej oczekiwany zestaw 1-, 2- lub 3-liczbowy.
W każdej analizie sprawdzane są wszystkie kombinacje.
Oczywiście otrzymane wyniki można wydrukować, zapisać do pliku tekstowego oraz wyeksportować (pierwsze 20 zestawów) do pliku *.zst, czyli pliku 'Zestawów własnych użytkownika'.

Analiza serii

Analiza serii
Analiza serii pozwala na przeprowadzenie obliczeń, dzięki którym można uzyskać informacje która liczba była najdłużej losowana w kolejnych losowaniach. Przed rozpoczęciem analizy należy wybrać jej zakres przy pomocy nr losowania, można również skorzystać z opcji 'Wszystkie losowania', która ustawia zakres poszukiwań od 1 do ostatniego losowania w bazie.
Po wykonaniu analizy wyniki zostaną wyświetlone w tabeli, gdzie można dokonać sortowania klikając na nagłowek każdej z kolumn. Wyniki można oczywiście również zapisać do plików csv, txt i html oraz wydrukować na drukarce.

Analiza sum

Analiza sum

Analiza sum umożliwia wykonanie obliczeń polegających na zliczeniu sumy liczb wylosowanych w poszczególnych losowaniach.

Wyboru zakresu losowań należy dokonać w przeznaczonym do tego panelu. Następnie należy uruchomić analizę używając przycisku Szukaj. Wyniki analizy zostaną przedstawione w tabeli, która składa się z kolumn, które reprezentują sumę wylosowanych liczb, ilość losowań z daną sumą oraz numery losowań z daną sumą.

Całość wyników można zapisać do plików html, csv i txt lub wydrukować na drukarce.

Analiza liczb parzyste / nieparzyste

Analiza liczb parzyste / nieparzyste
Analiza ta umożliwia przeprowadzenie obliczeń, których wynikiem będzie podział liczb losowanych w danym losowaniu na parzyste i nieparzyste wraz z ich procentowym udziałem. Przed rozpoczęciem analizy należy wybrać jej zakres przy pomocy nr losowania, można również skorzystać z opcji 'Wszystkie losowania', która ustawia zakres poszukiwań od 1 do ostatniego losowania w bazie.
Po wykonaniu analizy wyniki zostaną wyświetlone w tabeli, gdzie można dokonać sortowania klikając na nagłowek każdej z kolumn. Wyniki można oczywiście również zapisać do plików csv, txt i html oraz wydrukować na drukarce.

Zaawansowane mapy liczb

Zaawansowane mapy liczb
Analiza ta pozwala na przeglądanie mapy losowań liczb gry Mini Lotto.
Na górze okna znajduje się panel z wyborem zakresu losowań do analizy. Po jego prawej stronie rozwijane pole, umożliwiające wybór zestawu liczb do analizy. Można wybierać predefiniowane zestawy: Liczby 1-21, 22-42, parzyste 2-42, nieparzyste 1-41.

Po dokonaniu wyboru mapy, tabela wypełni się danymi. Jeśli liczba w danym losowaniu została wylosowana, tło oznaczone jest kolorem żółtym z daną liczbą. Pozostałe pola są uzupełniane w zależności od ustawień opcji w panelu Przerwy. Jeśli opcji 'Zliczaj przerwy' jest zaznaczona (domyślnie), program zlicza kolejne losowania, w których dana liczba nie wypadła. Dodatkowo jeśli zaznaczona jest opcja 'Koloruj od' (domyślnie 10), od 10-tego losowania, w którym dana liczba nie wypadła, kolor 'przerwy' jest zmieniany na czerwony.

Kliknięcie na pola w tabeli powoduje zmiany w dolnym panelu informacyjnym, wyświetlającym wszystkie dodatkowe informacje o liczbie i losowaniu.

Wyniki przedstawione w tabeli głównej można wyeksportować do pliku html, csv lub txt.

Analiza grupowa

Analiza grupowa
Analiza grupowa
Umożliwia sprawdzenie ile i które liczby losowane są w poszczególnych grupach liczb.
Grupy można tworzyć za pomocą rozwijanego pola, które definiuje z ilu liczb ma się składać grupa, czyli kolejne liczby z całego zakresu losowanych liczb.
Po wyborze ilości liczb, poniżej pola wyboru wyświetlana jest informacja ile grup wybrano oraz z ilu liczb składa się każda z grup. Jednocześnie w pierwszej kolumnie tabeli wyników wpisywane są wygenerowane w ten sposób grupy w postaci przedziałów, np. 1 … 10. Naciśnięcie przycisku Znajdź spowoduje wykonanie obliczeń i wyświetlenie ich w tabeli wyników. W drugiej kolumnie zostanie obliczona suma wylosowanych liczb z poszczególnych grup w zadanym zakresie losowań.
Kolejne kolumny przedstawiają poszczególne losowania wraz ilością wylosowanych liczb w danej grupie w poszczególnych wierszach. Wskazanie pojedynczej komórki tabeli wyników pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji o wylosowanych liczbach w pasku informacyjnym pod tabelą wyników.

Wyniki analizy można eksportować do pliku CSV, TXT i HTML oraz wydrukować na drukarce.

Analiza grupowa użytkownika

Analiza grupowa użytkownika
Analiza grupowa użytkownika
Jest modyfikacją „Analizy grupowej”, polegającą na dodaniu funkcjonalności umożliwiającej utworzenie własnych (max. czterech) grup liczb poddanych analizie.
Przed wykonaniem analizy konieczne jest ustalenie zakresu losowań oraz wprowadzenie własnych grup. Grupy (liczby rosnąco, oddzielane przecinkiem) należy wpisywać w poszczególne pola. Całkowita ilość liczb musi wynosić 42.
Można również wczytać grupy liczb z pliku, służy do tego ikona folderu obok ikony informacyjnej. Plik z grupami liczb powinien zawierać tyle wierszy, ile ma być grup (max. 4), zaś każdy wiersz powinien składać się z liczb ułożonych rosnąco i oddzielonych przecinkiem. Plik w tych wierszach musi zawierać wszystkie 42 liczby Mini Lotto.
Przykładowy plik z grupami liczb wygląda następująco:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
37,38,39,40,41,42

Naciśnięcie przycisku Znajdź spowoduje wykonanie obliczeń i wyświetlenie ich w tabeli wyników.
W drugiej kolumnie zostanie obliczona suma wylosowanych liczb z poszczególnych grup w zadanym zakresie losowań. Kolejne kolumny przedstawiają poszczególne losowania wraz ilością wylosowanych liczb w danej grupie w poszczególnych wierszach. Wskazanie pojedynczej komórki tabeli wyników pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji o wylosowanych liczbach w pasku informacyjnym pod tabelą wyników.
Wyniki analizy można eksportować do pliku CSV, TXT i HTML oraz wydrukować na drukarce.

System stabilnych ilorazów

System stabilnych ilorazów
System stabilnych ilorazów opiera się na analizie "stabilnych ilorazów", które występują w każdej grze losowej i które umożliwiają wskazanie któregoś z kolejnych losowań (Prognoza), w którym powinna zostać wylosowana dana liczba lub zestaw.
Pierwszym etapem jest wybór zakresu losowań do analizy oraz ilości liczb w zestawie. Zakres losowań jest o tyle ważny, gdyż jego zbyt mały wybór może spowodować iż analiza się nie powiedzie. Oznacza to tyle, że w danym zakresie losowań liczb/zestaw nie został wylosowany przynajmniej dwa razy. Jest to podstawowy wymóg, aby móc prognozować kolejne wystąpienia liczby/zestawu.
W drugim etapie, po uruchomieniu analizy przyciskiem "Szukaj" następuje próba obliczenia stabilnych ilorazów dla wszystkich liczb/kombinacji zestawów. W tabeli wyników w poszczególnych kolumnach znajdują się:
- zestaw: liczba lub zestaw dla którego znaleziono stabilny iloraz
- ilość trafień: ilość wystąpień liczby/zestawu w zadanych zakresie losowań
- numery losowań: numery losowań, w których wystąpiły trafienia
- stabilny iloraz: iloraz na podstawie którego wyznaczany jest potencjalny numer kolejnego losowania z wystąpieniem danej liczby/zestawu
- Prognoza: numer kolejnego losowania, w którym potencjalnie znów zostanie wylosowana dana liczba/zestaw
Wyniki analizy można eksportować do pliku html, txt, csv oraz wydrukować na drukarce.

Analiza posiada dwa warianty prognozowania:
Prognoza nr 1 (zakres): analizowany jest wyłącznie zakres wskazany przez użytkownika – opisany powyżej
Prognoza nr 2 (całość): analizowany jest cały zakres od wskazanego przez użytkownika górnego zakresu do losowania nr 1, powoduje to dłuższe obliczenia, ale też danych do analizy jest więcej, więc wyniki mogą dać lepsze rezultaty.

Poniżej przedstawiona jest idea stabilnych ilorazów na hipotetycznym, uproszczonym przykładzie.
1. W bazie losowań znajduje się 1000 wyników losowań
2. W zakresie analizy (900 - 1000) dany zestaw liczb został wylosowany 4 razy w losowaniach: 900, 940, 970 i 980
3. Obliczamy średnią różnicę pomiędzy losowaniami, czyli [(940-900} + (970-940) + (980-970)] / 3 = 26,67
4. Z powyższego wynika, że zestaw powinien zostać wylosowany w losowaniu nr: 970 + 26,67 = 996,67, po odcięciu 996 (zawsze należy odcinać część ułamkową a nie zaokrąglać, gdyż możemy "stracić" jedno potencjalnie celne losowanie)
5. Jak widać z powyższego, losowanie 996 już się odbyło (w bazie mamy 1000), więc aby prognozowanie miało sens, stabilny iloraz należy dodawać do ogólnej ilości losowań, zatem: 1000 + 26,67 = 1026,67, po odcięciu 1026. Z obliczeń wynika zatem, że potencjalne wystąpienie zestawu powinno nastąpić w losowaniu nr 1026.

Dopisywanie wyników

Dopisywanie wyników
Opcja ta pozwala na aktualizację bazy wyników losowań. W ramce 'Data' widoczna jest data pierwszego, brakującego losowania (nie zaleca się zmiany tej daty, ponieważ może to spowodować późniejszy błędny odczyt danych), niemniej są przypadki, w których zmiana ta może okazać się uzasadniona.
Poniżej znajduje się pole z 42 przyciskami, odpowiadającymi liczbom w Mini Lotto. Na dole, z lewej strony podany jest numer aktualnie uzupełnianego losowania, zaś z prawej strony ilość wprowadzonych w danym momencie liczb. Przycisk 'Dopisz' staje się aktywny, po wprowadzeniu 5 wylosowanych liczb.
Można również użyć automatycznej aktualizacji dostępnej w oknie głównym, wtedy wyniki Lotto pobierane są z oficjalnej strony www.lotto.pl.

Aktualizacja wyników z internetu

Opcja ta pozwala jednym kliknięciem myszy uaktualnić bazę wyników. Aktualne dane pobierane są ze strony lotto.pl i automatycznie wczytywane przez program. Podczas pobierania danych w dolnym rogu okna (patrz powyższy obrazek) pojawia się pasek postępu, który informuje o zaawansowaniu operacji. Jest to najszybsza metoda aby utrzymywać wyniki Multi Multi aktualne.

Ręczna edycja wyników

Ręczna edycja wyników
Ręczna edycja wyników umożliwia manualną edycję każdej danej w bazie losowań. Aby włączyć edycję należy z menu Opcje wybrać > 'Ręczna edycja wyników'. Aplikacja wyświetli komunikat informacyjno - ostrzegawczy, który informuje, iż opcji tej należy używać ostrożnie, wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdyż nie są weryfikowane wszystkie wprowadzane dane.

Za pomocą klawiszy Insert / Delete można wstawiać i usuwać całe wiersze (losowania). Komórki zawierające datę mają narzuconą maskę, aby wprowadzane dane były zgodne ze standardem, natomiast wylosowane liczby można zmieniać korzystając z rozwijanych pól.

Po wykonaniu wszystkich modyfikacji należy wyłączyć ręczną edycję wyników w menu Opcje oraz zapisać zmienioną bazę do pliku korzystając z 'Zapisz plik wyników' z menu Plik.

Historia wersji

Historia wersji MiniLottoSys:

Wersja 7.0 (01.03.2020)
+ Dodano nowy "Generator raportów v2"
+ Dodano nowe "Proste mapy liczb"
+ Dodano nowe "Systemy skrócone gwarantowane"
+ Dodano nowe "Systemy skrócone użytkownika"
+ Dodano nowe funkcjonalności w ZWUv3
* Nowe, uproszczone logo/ikona aplikacji
* Poprawiono wszystkie, drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 6.0 (10.04.2019)
+ Dodano nową „Analizę grupową”
+ Dodano nową „Analizę grupową użytkownika”
+ Dodano nową analizę „System stabilnych ilorazów”
+ Dodano zaawansowaną funkcję informującą o aktualizacjach
* Nowe, zmienione okno główne aplikacji
* Dodano możliwość aktualizacji wyników losowań z dwóch serwerów
* Poprawiono wszystkie, drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 5.0 (01.03.2018)
+ Dodano nową analizę „System Z”
+ Nowy, zmieniony „Generator zestawów”
+ Dodano możliwość eksportu wyników do pliku CSV
+ Dodano opcję włączenia obsługi schowka w tabelach wyników (w opcjach)
* Zmieniono sposób rejestracji na subskrypcję
* Poprawiono procedurę aktualizacji wyników ze stron lotto.pl
* Poprawiono wszystkie, drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 4.0 (01.06.2017)
+ Dodano nową "Analizę serii"
+ Dodano nowe, większe przyciski wyboru analiz
+ Dodano konfigurator funkcji "Wstecz o ilość losowań" (dostępny w Opcjach)
* Poprawiono drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 3.7 (20.07.2016)
* Poprawiono błąd w analizie „Najczęściej losowanych liczbach”
+ Dodano nową funkcjonalność „Wstecz o ilość losowań” we wszystkich analizach, umożliwiającą szybkie ustalenie zakresu losowań o określoną ilość wstecz
* Poprawiono procedurę Analizy miesięcy
* Unowocześniono wygląd pól typu combobox i spinbox
* Poprawiono drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 3.5 (07.06.2016)
* Poprawiono procedurę aktualizacji wyników po zmianach na stronach lotto.pl
+ Dodano możliwość skalowania (2-krotnego powiększania) okien dla osób słabo widzących
* Poprawiono drobne błędy zgłaszane przez użytkowników

Wersja 3.0 (16.11.2015)
+ Dodano analizę “Zestawy własne użytkownika v3”
+ Dodano “Analizę miesięcy”
+ Dodano “Zaawansowane mapy liczb”
+ Nowa wersja “Generatora chybił/trafił”
+ Dodano możliwość ręcznej modyfikacji wyników – menu Opcje > Ręczna edycja wyników
* Ograniczono dolny zakres poszukiwań (od stycznia 1979 losowane są liczby z zakresu 1 - 42)
* Zmodyfikowano wygląd tabel wyników w większości analiz
* Wprowadzono wiele mniejszych udogodnień

Wersja 2.1 (11.07.2012)
* Poprawiono procedurę automatycznego pobierania wyników losowań z internet
+ Dodano nowe analizy

Wersja 2.0 (10.01.2012)
* Zmieniono nazwę aplikacji na MiniLottoSys
* Poprawiono procedurę automatycznego pobierania wyników losowań z internet
+ Dodano nowe analizy
* Zmodyfikowano analizę Zestawów Własnych Użytkownika

Wersja 1.2.1 (04.01.2004)
* Poprawiono kilka drobnych błędów w Najczęściej losowanych liczbach

Wersja 1.2 (20.12.2003)
+ Dodano reprezentację graficzną trafień w Zestawach własnych użytkownika (!!!)
* Poprawiono błąd powodujący wyłączenie programu po dopisaniu nowego losowania
* Poprawiono procedurę aktualizacji wyników z internetu
* Poprawiono inne drobne błędy

Wersja 1.0 (24.08.2002)
+ Dodano możliwość usuwania dowolnych zestawów w Zestawach własnych użytkownika (!!!)
* Poprawiono błąd powodujący wpisywanie zer po dodaniu losowania do bazy
* Poprawiono błędy zapisu ustawień
* Poprawiono inne drobne błędy

Wersja 1.0
+ Premiera programu EL-Sys :-)))

Zapraszamy do działu Download i pobrania wersji Demo...

Najnowsze pliki

Pozostań w kontakcie