Wypróbuj zanim subskrybujesz
Pobierz i przetestuj wersję Demo
Subskrybuj program Szybkie600Sys
Wybierz jeden z 4 planów subskrypcyjnych

Szybkie600Sys

Program Szybkie600Sys jest programem do szeroko pojętej analizy nowej gry liczbowej Szybkie 600.

Szybkie600Sys okno główne

Poniżej znajduje się opis szczegółowy opis funkcjonaności programu Szybkie600Sys (kliknij na nazwę analizy aby rozwinąć opis):

Charakterystyka i wymagania

Krótka charakterystyka:
Szybkie600Sys jest aplikacją, która pozwala na przeprowadzenie wielu analiz na wynikach losowań tej gry liczbowej. Baza wyników aplikacji jest kompletna i może być automatycznie aktualizowana, co zapewnia, iż generowane wyniki analiza i raportów zawsze będą aktualne. Wszystkie możliwości aplikacji Szybkie600Sys opisane są poniżej...
Wymagania:
- komputer klasy PC
- system operacyjny MS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 (w wersjach x86 i x64)
- procesor min. 1GHz (im szybszy tym krótsze czasy analiz)
- pamięć min. 1GB (im więcej tym lepiej)
- dysk min. 10MB
- uprawnienia do odczytu i zapisu w katalogu gdzie zainstalowany jest program
- dostęp do internetu (niezbędny do weryfikacji subskrypcji oraz automatycznej aktualizacji wyników)
- drukarka (w przypadku chęci wydruku wyników)

Najczęściej losowane liczby

Najczęściej losowane liczby
Analiza najczęściej losowanych liczb pozwala na sprawdzenie występowania poszczególnych liczb w zadanym zakresie losowań, który wybieramy ustawiając dolny i górny zakres przeszukiwania wyników. Po naciśnięciu 'Szukaj' program przeprowadzi analizę i wyświetli wyniki w tabeli. Otrzymane wyniki można posortować według dowolenj kolumny klikając na jej nagłówek.
Ikona dyskietki umożliwa eksport wyników do pliku csv, html, txt, xlsx oraz rtf, zaś ikona drukarki wydrukuje tabelę wyników.

System X

System X
System X - podobnie jak jego 'brat bliźniak' System Y, typują zestawy na podstawie analizy wystąpień poszczególnych liczb.
Idea Systemu X jest bardzo prosta:
W zadanym przedziale szukana jest najczęściej występująca liczba - nazwijmy ją L1. Następnie, odrzucane są wszystkie losowania, w których liczba L1 nie wystąpiła. W kolejnym kroku, ponownie szukane są najczęścej występujące liczby, z tą różnicą, że nie brane są pod uwagę odrzucone wcześniej losowania. Oczywistym jest, że po tej operacji najczęściej występującą liczbą będzie znowu L1. Dlatego też, jako kolejną liczbę do szukanego zestawu, wybieramy tę, która jest druga pod względem wystąpień - nazwijmy ją L2. Dalej, znowu odrzucamy losowania, w których nie wypadła liczba L2 itd., itp...
Po przeprowadzeniu analizy można typowany zestaw przepisać do Zestawów własnych użytkownika korzystając z przycisku Przepisz, aby wykonywać tam dalsze analizy.

System Y

System Y
System Y to następny (po Systemie X) sposób typowania zestawów liczb na podstawie ich wcześniejszych wystapień. Opis zasady jego funkcjonowania:
Po ustaleniu zakresu poszukiwań, należy ustalić również dwa współczynniki nazwane 1 i 2. Mogą one przyjmować wartości od 0.0 do 1.0 ze skokiem co 0.1 i oczywiście suma ich zawsze równa się jedności.
Współczynnik 1 odpowiada za 'wagę' (lub inaczej - ustala procent udziału) liczb najczęściej występujących w zadanym przedziale tzn., że im Współczynnik 1 jest większy, to w typowanym zestawie więcej będzie liczb, które są częściej losowane.
Natomiast Współczynnik 2 odpowiada za liczby, które najdłużej nie zostały wylosowane, tzn., że im Współczynnik 2 będzie większy, tym w typowanym zestawie więcej będzie liczb, które mają najdłuższą przerwę od ostatniego wystąpienia.
Na podstawie tych 2 wspołczynników oraz ilości wystąpień i długości przerwy, obliczany jest globalny współczynnik, którego wartość pozwala na wytypowanie zestawu liczb.
Po przeprowadzeniu analizy można typowany zestaw przepisać do Zestawów własnych użytkownika korzystając z przycisku Przepisz, aby wykonywać tam dalsze analizy.

System Z

System Z
System Z - jego 'zasada działania' przedstawia się następująco:
Po ustaleniu zakresu losowań, sortujemy wszystkie liczby od najczęściej do najrzadziej występującej. Otrzymany w ten sposób szereg liczb dzielimy na grupy. System pozwala na wybór 3 różnych ilości grup: 20 grup 4-liczbowych, 27 grup 3-liczbowych oraz 40 grup 2-liczbowych (oczywiście w drugim przypadku ostatnia grupa jest 2-liczbowa). Do dalszej analizy brane są wszystkie kombinacje 2-, 3- lub 4-grupowe:
12 grup 4-liczbowych > komb. 2 grup > 66 kombinacji [zestawy 8-liczbowe]
12 grup 4-liczbowych > komb. 3 grup > 220 kombinacji [zestawy 12-liczbowe]
12 grup 4-liczbowych > komb. 4 grup > 495 kombinacji [zestawy 16-liczbowe]

16 grup 3-liczbowych > komb. 2 grup > 120 kombinacji [zestawy 6-liczbowe]
16 grup 3-liczbowych > komb. 3 grup > 560 kombinacji [zestawy 9-liczbowe]
16 grup 3-liczbowych > komb. 4 grup > 1820 kombinacji [zestawy 12-liczbowe]

24 grup 2-liczbowych > komb. 2 grup > 276 kombinacji [zestawy 4-liczbowe]
24 grup 2-liczbowych > komb. 3 grup > 2024 kombinacji [zestawy 6-liczbowe]
24 grup 2-liczbowych > komb. 4 grup > 10626 kombinacji [zestawy 8-liczbowe]

Grupy liczb są wyświetlane zawsze w tabeli poniżej ustawień.
Po wybraniu żądanych ustawień i naciśnieciu 'Szukaj', po chwili, w tabeli po prawej stronie pojawią się wyniki analizy. Tabela składa się z czterech kolumn, które przedstawiają kolejno:
1 - [Grupy] poszczególne kombinacje grup,
2 - [Liczby] otrzymane z kombinacji zestawy liczb,
3 - [Traf] suma ilości trafionych liczb z zestawu w zadanych przedziale
4 - [Ostatnie xx losowań] ilości trafionych liczb z zestawu w ostatnich xx losowaniach

Tak otrzymane wyniki można filtrować ze względu na 3 ostatnie losowania. Po zaznaczeniu opcji Filtr - można ustawić jego parametry, a są to ilości trafionych liczb w 3 ostatnich losowaniach z wybranego zakresu. Można ustalić, czy w danych losowaniu ilość trafionych liczb ma być mniejsza-równa bądź większa-równa od wybranej wartości. Przycisk 'Zastosuj filtr' przefiltruje wyniki.

Trendy, to graficzna ilustracja ilości trafień poszczególnych zestawów w kolejnych losowaniach zadanego zakresu. Wykres zmienia się o kliknięciu na dany wiersz w tabeli wyników analizy.
Przyciski z ikonami dyskietki i drukarki pozwalają zapisać i wydrukować wyniki analizy.

UWAGI:
- klikając prawym przyciskiem myszy na tabeli z grupami można je eksportować do pliku Zestawów Własnych Użytkownika lub do pliku tekstowego, jak również można je wydrukawać na drukarce.
- klikając prawym przyciskiem myszy na wykresie trendów można zmienić ich typ (liniowy/słupkowy) oraz wydrukować wykres na drukarce.

Zestawy własne użytkownika v3

Zestawy własne użytkownika v3
Zestawy własne użytkownika v3
Okno tej analizy składa się z trzech głownych obszarów.
Najwyższa część okna służy do wyboru zakresu losowań, które mają brać udział w analizie zestawów użytkownika.
Środkowa cześć to dwie tabele, które reprezentują ilości liczb poszczególnych zestawów (wiersze) trafionych w kolejnych losowaniach (kolumny), wybranych w zakresie losowań oraz sumy trafionych liczb z zestawów. Obie tabele są interaktywne, co oznacza, iż zaznaczenie komórki tabeli powoduje wyświetlenie się dodatkowych informacji w panelach pod każdą z nich, które są w trzecim (dolnym) obszarze okna. Są to szczegółowe informacje dotyczące zaznaczoncyh pól informujące o zaznaczonym zestawie numerze i dacie losowania, trafionych liczbach z zestawu oraz przerwie.
Lewa dolna część okna służy do dodawania i usuwania zestawów oraz do ich zapisywania i odczytywania z pliku.
Po prawej stronie okna znajduje się pojedyncza koumna zatytułowana jako Opis. Kliknięcie na każdą komórkę oznaczoną '...' daje możliwość dodania slownego opisu dla poszczególnego analizowanego zestawu. Domyślny opis ustalony jest jako: rrrr-dd-mm: Mój ulubiony zestaw i może być oczywiście dowolnie zmieniany. Dodatkowy opis jest oczywiście zapisywany razem z zestawew po wybraniu odpowiedniej opcji. Uwaga: Po kliknięciu na dowolny wiersz wprowadzony opis zestawu pojaiwa się w dolnym panelu, jeśli jest on dłuższy i nie mieści się w polu, należy najechać na niego myszką, co spowoduje pojawienie się 'dymka' z jego pełną treścią.
Ponadto główą tabelę można zapisać do pliku w formacie html, csv, txt, xlsx lub rtf.

Zestawy własne użytkownika v3 - Reprezentacja graficzna zestawu

Zestawy własne użytkownika v3 - Reprezentacja graficzna zestawu
Reprezentacja graficzna zestawu jest dodatkową funkcjonalnością dostępną w ZWUv3. Umożliwia ona przegląd graficzny "skuteczności" poszczególnych zestawów analizowanych w ZWUv3. Uruchamienie tej funkcjonalności możliwe jest po kliknięciu na którykolwiek z zestawów (z pierwszej kolumny).
Po kliknięciu, pojawia się dodatkowe okno, w którym jest możiwość obejrzenia reprezetancji graficznej każdego zestawu w ustalonym w ZWUv3 zakresie.
Dodatkowo istnieje możliwość wyboru rodzaju wykresu reprezentacji graficznej między wykresem liniowym i słupkowym. Można również dokonać eksportu wykresu do pliku (mapy bitowej) lub ewentualnie wydrukowania go na drukarce.
Wszystkie te opcje są dostępne po kliknięciu prawym przyckiekm myszy w obrzarze wykresu.
W lewym górnym rogu znajdują się dwa przyciski (strzałka góra/dół), umożliwiające nawigację pomiędzy zestawami analizowanymi w ZWUv3. Okno reprezentacji graficznej można maksymalizować celem uzyskania lepszego wyglądu wykresu.

Analiza par liczb

Analiza par liczb
Większą część okna zajmuje tabela o wymiarach 32x32, w której na skrzyżowaniu poszczególnych wierszy i kolumn wyświetlana jest ilość wystąpień poszczególnych par liczb.
Z prawej strony okna należy ustalić zakres poszukiwań jak również wybrać, czy analiza par liczb ma być przeprowadzona z użyciem kryterium ilościowego czy też bez. W tym celu należy: zaznaczyć 'Bez kryterium' - aby obliczyć i wyświetlić występowanie wszystkich par liczb lub odznaczyć 'Bez kryterium' i wybrać opcję (więcej i dokładnie / mniej i dokładnie) ilości wystąpień par liczb.
Po użyciu przycisku 'Szukaj', tabela wypełni się wartościami. Kliknięcie na poszczególne pola spowoduje, że po prawej stronie (w ramce 'Wyniki analizy') pojawią się dodatkowe informacje o poszczególnych liczbach i parach. I tak kolejno:
> Liczba L1 - liczba ze wskazanej kolumny <
> Liczba L2 - liczba ze wskazanego wiersza <
> Ilość wystąpień L1 - ile razy wystąpiłą liczba L1 w zadanym zakresie <
> Ilość wystąpień L2 - ile razy wystąpiłą liczba L2 w zadanym zakresie <
> Razem L1 i L2 - ile razy wystąpiłą para liczb L1 i L2 w zadanym zakresie <

Najczęściej pary - w ramce tej podawane są 3 najczęściej występujące w (danym zakresie) pary.
Najrzadziej pary - w ramce tej podawane są 3 najrzadziej występujące w (danym zakresie) pary.
Oczywiściwe można zapisać i wydrukować wyniki analizy.

Generator zestawów v1

Generator zestawów v1
Generator zestawów v1 pozwala wygenerować zestaw Lotto na 6 różnych sposobów.
1. Generator liczb pseudo-losowych, czyli program po prostu losuje zestaw liczb.
2. Wykluczający liczby ze wskazanej ilości ostatnich losowań.
3. Zawierający tylko liczby ze wskazanej ilości ostatnich losowań.
4. Generowanie zestawu zawierającego wskazaną ilość liczb twardych (czyli pewnych, wybranych przez użytkownika). Do wyboru liczb twardych służy przycisk Liczby twarde.
5. Generowanie zestawu składającego sie ze wskazanej ilości liczb parzystych i/lub nieparzystych.
6. Generowanie zestawu składającego sie wyłącznie ze wskazanej ilości liczb użytkownika. Do wyboru liczb użytkownika służy przycisk o tej samej naziwe.

Generator może wygenrować jednoczesnie 10 zestawów, spełniających kryterium generowania zestawu. Generowane zestawy sa prezentowane w tabeli, którą można wyeksportować do pliku .zst (Zestawów Własnych Użytkownika) lub html, txt i csv.
Wskazanie jednego, konkretnego umożliwia zaś przepisanie go do Zestawów własnych użytkownika v3 w celu sprawdzenia jego 'powodzenia' oraz dalszych analiz.

Generator zestawów v2

Generator zestawów v2
Generator zestawów v2
Nowa, druga wersja generatora zestawów różni się od pierwowzoru możliwością wygenerowania zestawu według kryteriów dostępnych w v1 z tą różnicą, iż można wybrać ilość liczb dla każdego kryterium. Wersja v1 umożliwiała jedynie generowanie całych zestawów (wszystkich liczb) według jednego kryterium.
Aby wygenerować zestaw należy w pierwszej kolejności ustalić 6 liczb (zestaw Szybkie 600), wybierając ile z nich ma być generowanych na podstawie danego kryterium. Wybór wymaganej ilości liczb jest na bieżąco wyświetlany na dole okna konfiguracji. Gdy liczb jest za mało, ich suma jest w kolorze czerwonym, zaś wskazanie odpowiednich ich ilości powoduje zmianę koloru na czarny. W Konfiguracji generowania zestawu dostępnych jest sześć kryteriów:
1. Liczby użytkownika - można tu wybrać maksymalnie 10 liczb oraz ilość liczb losowanych do zestawu spośród tych wskazanych
2. Liczby występujące w ostatnich losowaniach - po wyborze ilości losowań "wstecz", wskazana w pierwszej kolumnie ilość liczb do zestawu będzie generowana spośród tych wylosowanych w ostatnich X losowaniach
3. Liczby nie występujące w ostatnich losowaniach - po wyborze ilości losowań "wstecz", wskazana w pierwszej kolumnie ilość liczb do zestawu będzie generowana spośród tych nie wylosowanych w ostatnich X losowaniach
4. Liczby twarde - wskazane liczby, które będą zawsze występowały w każdym generowanym zestawie
5. Liczby losowe parzyste - zestaw będzie zawierał wskazaną ilość liczb parzystych (z wyłączeniem wcześniej ustalonych kryteriów (np. jeśli wybrano 1 liczbę z liczb nie wylosowanych we wcześniejszych losowaniach, to losowana liczba parzysta z tego kryterium też musi spełniać to wybrane wcześniej)
6. Liczby losowe nieparzyste - zestaw będzie zawierał wskazaną ilość liczb nieparzystych (na warunkach jak wyżej).

Po wygenerowaniu 10 zestawów przyciskiem Generuj, zostaną one wyświetlone w tabeli po prawej stronie.
Można przepisać pojedynczy zestaw do ZWUv3 (po jego wskazaniu i użyciu przycisku Przepisz) lub przy pomocy eksportu (ikona dyskietki) zapisać wszystkie 10 zestawów do pliku *.zst., który można otworzyć w ZWUv3.

Analiza wszystkich zestawów

Analiza wszystkich zestawów
Analiza wszystkich zestawów umożliwia przeszukanie wszystkich kombinacji zestawów w zadanym zakresie losowań. Przed uruchomieniem analizy, można wybrać ilość liczb w zestawie od 2 do 6.
Naciśnięcie przycisku Szukaj uruchomi proces, którego postęp jest widoczny na pasku. Po zakończeniu analizy wyniki zostaną wpisane do tabeli. Jeśli ilośc liczb w zestawie ustalono na 6, wówczas można skorzystać z możliwości przepisanie wskazanego w tabeli zesatwu do ZWUv3.
Wyniki analizy można eksportować do plików html, csv, txt, xlsx oraz rtf.

Analiza dni miesiąca

Analiza dni miesiąca
Analiza miesięcy jest raportem, który pozwala sprawdzić, jaka liczba jest najczęściej lub najrzadziej losowana w danym miesiącu. W związku z charakterystyką analizy, zaleca się, aby zakres losowań obejmował co najmniej okres jednego miesiąca.
Po wyborze zakresu losowań należy wykonać obliczenia naciskając Szukaj. Wyniki zostaną przedstawione w tabeli, gdzie w poszczególnych kolumnach zaprezentowane są: nazwa miesiąca, losowana liczba, ilość wystapień oraz wykres ilościowy.
Ponad tabelą występują pola wyboru, przy pomocy których można wybrać czy poszukiwane są naczęściej czy najrzadziej losowane liczby.
Otrzymane wyniki analizy można zapisać do plików html, csv, txt, xlsx, rtf lub wydrukować na drukarce.

Analiza dni tygodnia

Analiza dni tygodnia
Analiza dni tygodnia pozwala na sprawdzenie, jakie liczby są najczęściej (lub najrzadziej) losowane w danym dniu tygodnia. Na początku należy wybrać zakres poszukiwań (lub wybrać cały ich zakres - w tym celu należy zaznaczyć opcję Wszystkie losowania). Następnie naciśniecie przycisku 'Szukaj' spowoduje wypełnienie tabeli po prawej stronie.
Tabela ta przedstawia:
Dzień tyg. - nazwy poszczególnych dni tygodnia
Liczba - liczba, która wypadała najczęściej/najrzadziej danego dnia tygodnia
Ilość - ilość wystąpień w/w liczby
Wykres ilościowy - graficzne przedstawienie ilości wystąpień liczb
Naciskając na nagłówki tabeli można posortować dane względem wybranej kolumny.
Po naciśnięciu przycisku 'Szukaj' opcje nad tabelą stają się aktywne. Umożliwiają one analizowanie zarówno liczb występujących najczęściej jak i najrzadziej, czego dokonujemy klikając odpowiednią opcję.
Oczywiście wszystkie wyniki analizy można zapisać do pliku i wydrukować na drukarce.

Analiza miesięcy

Analiza miesięcy

Analiza miesięcy umożliwia dokonanie obliczeń, których wynikiem będzie ilość najczęściej (lub najrzadziej) losowanych liczb w każdym miesiącu w roku. W związku z tym, iż analiza obejmuje miesiące, celowym jest ustalenie rozsądnego zakresu losowań, zawierającego minimum jeden miesiąc kalendarzowy.

Oczywiście wszystkie wyniki analizy można zapisać do pliku i wydrukować na drukarce...

Najdłużej oczekiwane zestawy

Najdłużej oczekiwane zestawy
Jest do prosta analiza zestawów (składających się z max. 3 liczb), która oblicza ilość losowań od ostaniego wystąpienia danego zestawu, a następnie sortuje otrzymane wyniki tak aby otrzymać najdłużej oczekiwany zestaw 1-, 2- lub 3-liczbowy.
W każdej analizie sprawdzane są wszystkie kombinacje.
Otrzymane wyniki można wyeksportować do pliku csv, html, txt, xlsx lub rtf oraz wydrukować na drukarce.

Analiza liczb parzyste / nieparzyste

Analiza liczb parzyste / nieparzyste
Analiza ta umożliwia przeprowadzenie obliczeń, których wynikiem będzie podział liczb losowanych w danym losowaniu na parzyste i nieparzyste wraz z ich procentowym udziałem. Przed rozpoczęciem analizy należy wybrać jej zakres przy pomocy nr losowania, można również skorzystać z opcji 'Wszystkie losowania', która ustawia zakres poszukiwań od 1 do ostatniego losowania w bazie.
Po wykonaniu analizy wyniki zostaną wyświetlone w tabeli, gdzie można dokonać sortowania klikając na nagłowek każdej z kolumn. Wyniki można oczywiście również zapisać do plików csv, txt i html oraz wydrukować na drukarce.

Analiza serii

Analiza serii
Analiza serii pozwala na przeprowadzenie obliczeń, dzięki którym można uzyskać informacje która liczba była najdłużej losowana w kolejnych losowaniach. Przed rozpoczęciem analizy należy wybrać jej zakres, można również skorzystać z opcji 'Wszystkie losowania', która ustawia zakres poszukiwań od 1 do ostatniego losowania w bazie.
Po wykonaniu analizy wyniki zostaną wyświetlone w tabeli, gdzie można dokonać sortowania klikając na nagłowek każdej z kolumn. Wyniki można oczywiście również zapisać do plików csv, txt, html, xslx, rtf oraz wydrukować na drukarce.

Analiza sum

Analiza sum

Analiza sum umożliwia wykonanie obliczeń polegających na zliczeniu sumy liczb wylosowanych w poszczególnych losowaniach.

Wyboru zakresu losowań należy dokonać w przeznaczonym do tego panelu. Następnie należy uruchomić analizę używając przycisku Szukaj. Wyniki analizy zostaną przedstawione w tabeli, która składa się z kolumn, które reprezentują sumę wylosowanych liczb, ilość losowań z daną sumą oraz numery losowań z daną sumą.

Całość wyników można zapisać do plików html, csv, txt, xlsx, rtf lub wydrukować na drukarce.

Proste mapy liczb

Proste mapy liczb
Analiza ta, podobnie jak Zaawansowane mapy liczb pozwala na przeglądanie mapy losowań liczb Szybkie 600. Mapy są prezentowane w prostej tabeli, w której kolumny są kolejnymi liczbami od 1 do 32, zaś wiersze odwzorowują kolejne losowania z zadanego zakresu wraz z oznaczeniem, czy dana liczba została wylosowana bądź nie. W analizie tej nie możliwości ustalenia dodatkowych kryteriów. Dla uzyskania lepszej czytelności kolumny "dziesiątek" są wyszczególnione ciemniejszym kolorem tła.
Na górze okna znajduje się panel z wyborem zakresu losowań do analizy. Wybór zakresu dokonywany jest poprzez ustalenie dolnego i górnego zakresu za pomocą pól typu spinedit lub z uzyciem funkcjonalności wstecz, która pozwala na szybkie ustalenie dolnego zakresu poprzez wybór ilości losowań wstecz z rozwijanego pola, którego wartości można dowolnie skonfigurować w oknie głównym (menu Opcje).

Po prawej stronie znajduje się pole gdzie można skonfigurować kolor podświetlenia wskazujący czy dana liczba została wylosowan czy nie. Ponadto można tu wydrukować całą wyświetlaną tabelę lub dodatkowo 5, 10 i 15 pustych wierszy do późniejszej samodzielnej dalszej analizy "na papierze" w kolejnych losowaniach.

Główna tabela posiada szereg funkcjonalności pozwalających dowolnie "obrabiać" uzyskane wyniki. Kliknięcie na kolumnie lub wierszu zaznacza całą kolumnę lub wiersz, zaznaczenie pojedynczej komórki powoduje wyświetlenie podsumowania w dolnym obszarze okna. Możliwe jest również zaznaczenie dowolnego obszaru liczb celem "wizualnej" analizy. Poniżej głównej tabeli znajduje się "sprzężony", dodatkowy wiersz, który przedstawia sumę wystąpień każdej z liczb w zadanym zakresie losowań.

Wyniki przedstawione w tabeli głównej można wyeksportować do pliku html, csv, txt, xlsx oraz rtf.

Zaawansowane mapy liczb

Zaawansowane mapy liczb
Analiza ta pozwala na przeglądanie mapy losowań liczb gry Szybkie 600.
Na górze okna znajduje się panel z wyborem zakresu losowań do analizy. Po jego prawej stronie rozwijane pole, umożliwiające wybór zestawu liczb do analizy. Można wybierać predefiniowane zestawy: Liczby 1-20, 21-32, parzyste 2-32, nieparzyste 1-31 lub dowolne, wprowadzone przez użytkownika.

Po dokonaniu wyboru mapy, tabela wypełni się danymi. Jeśli liczba w danym losowaniu została wylosowana, tło oznaczone jest kolorem żółtym z daną liczbą. Pozostałe pola są uzupełniane w zależności od ustawień opcji w panelu Przerwy. Jeśli opcji 'Zliczaj przerwy' jest zaznaczona (domyślnie), program zlicza kolejne losowania, w których dana liczba nie wypadła. Dodatkowo jeśli zaznaczona jest opcja 'Koloruj od' (domyślnie 10), od 10-tego losowania, w którym dana liczba nie wypadła, kolor 'przerwy' jest zmieniany na czerwony.

Kliknięcie na pola w tabeli powoduje zmiany w dolnym panelu informacyjnym, wyświetlającym wszystkie dodatkowe informacje o liczbie i losowaniu.

Wyniki przedstawione w tabeli głównej można wyeksportować do pliku html, csv, txt, xlsx lub rtf oraz wydrukować na drukarce.

Zaawansowane mapy liczb - Reprezentacja graficzna

Zaawansowane mapy liczb - Reprezentacja graficzna
Reprezentacja graficzna dostępna w Zaawansowanych mapach liczb umożliwia przedstawienie występowania poszczególnych liczb w formie wykresu. Wywoływana jest poprzez kliknięcie na kolumnę z liczbą. Strzałki "góra" i "dół" pozwalają na zmianę liczb, które są aktualnie analizowane w oknie ZML.
Wykres posiada dwie postacie: jedna obrazuje ilości losowań, w których dana liczba nie wypadła, natomiast druga - odwrotność, czyli losowania w których liczba ta została wylosowana. Zmiany dokonuje się za pomocą rozwijanej listy lewym / górnym rogu okna.
Typ wykresu można zmieniać pomiędzy słupkowym a liniowym, klikając praqwym przyciekiem myszy na wykresie.

Analiza godzin

Analiza godzin
Okno 'Analizy godzin' wygląda podobnie do okna 'Najczęściej losowanych liczb'. Na początku należy wybrać zakres poszukiwań (lub wybrać cały ich zakres - w tym celu należy zaznaczyć opcję Wszystkie losowania). Następnie naciśniecie przycisku 'Szukaj' spowoduje wypełnienie tabeli po prawej stronie.
Tabela ta przedstawia:
Godz. - zakres godzinowy (12:XX - oznacza losowania w godzinach 12:00 - 12:59)
Liczba - liczba, która wypadała najczęściej/najrzadziej w danej godzinie
Ilość - ilość wystąpień w/w liczby
Wykres ilościowy - graficzne przedstawienie ilości wystąpień liczb
Naciskając na nagłówki tabeli można posortować dane względem wybranej kolumny.
Po naciśnięciu przycisku 'Szukaj' opcje nad tabelą stają się aktywne. Umożliwiają one analizowanie zarówno liczb występujących najczęściej jak i najrzadziej, czego dokonujemy klikając odpowiednią opcję.
Wszystkie wyniki analizy można zapisać do pliku lub wydrukować na drukarce...

Analiza minut

Analiza minut
Analiza minut jest rozszerzeniem analizy godzin, która umozliwia znalezienie liczb, które występują najczęściej w danych minutach losowań w zadanym zakresie.
Na początku należy wybrać zakres poszukiwań (lub wybrać cały ich zakres - w tym celu należy zaznaczyć opcję Wszystkie losowania). Następnie naciśniecie przycisku 'Start' spowoduje wypełnienie tabeli po prawej stronie.
Tabela ta przedstawia:
Minuty - XX:04 - oznacza losowania we wszystkich godzinach z zadanego zakresu i minucie 04
Liczba - liczba, która wypadała najczęściej/najrzadziej w danej minucie
Ilość - ilość wystąpień w/w liczby
Wykres ilościowy - graficzne przedstawienie ilości wystąpień liczb
Naciskając na nagłówki tabeli można posortować dane względem wybranej kolumny.
Po naciśnięciu przycisku 'Start' opcje nad tabelą stają się aktywne. Umożliwiają one analizowanie zarówno liczb występujących najczęściej jak i najrzadziej, czego dokonujemy klikając odpowiednią opcję.
Wszystkie wyniki analizy można zapisać do pliku lub wydrukować na drukarce...

Analiza grupowa

Analiza grupowa
Analiza grupowa
Umożliwia sprawdzenie ile i które liczby losowane są w poszczególnych grupach liczb.
Grupy można tworzyć za pomocą rozwijanego pola, które definiuje z ilu liczb ma się składać grupa, czyli kolejne liczby z całego zakresu losowanych liczb.
Po wyborze ilości liczb, poniżej pola wyboru wyświetlana jest informacja ile grup wybrano oraz z ilu liczb składa się każda z grup. Jednocześnie w pierwszej kolumnie tabeli wyników wpisywane są wygenerowane w ten sposób grupy w postaci przedziałów, np. 1 … 10. Naciśnięcie przycisku Znajdź spowoduje wykonanie obliczeń i wyświetlenie ich w tabeli wyników. W drugiej kolumnie zostanie obliczona suma wylosowanych liczb z poszczególnych grup w zadanym zakresie losowań.
Kolejne kolumny przedstawiają poszczególne losowania wraz ilością wylosowanych liczb w danej grupie w poszczególnych wierszach. Wskazanie pojedynczej komórki tabeli wyników pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji o wylosowanych liczbach w pasku informacyjnym pod tabelą wyników.

Wyniki analizy można eksportować do pliku CSV, TXT i HTML oraz wydrukować na drukarce.

System stabilnych ilorazów

System stabilnych ilorazów
System stabilnych ilorazów opiera się na analizie "stabilnych ilorazów", które występują w każdej grze losowej i które umożliwiają wskazanie któregoś z kolejnych losowań (Prognoza), w którym powinna zostać wylosowana dana liczba lub zestaw.
Pierwszym etapem jest wybór zakresu losowań do analizy oraz ilości liczb w zestawie. Zakres losowań jest o tyle ważny, gdyż jego zbyt mały wybór może spowodować iż analiza się nie powiedzie. Oznacza to tyle, że w danym zakresie losowań liczb/zestaw nie został wylosowany przynajmniej dwa razy. Jest to podstawowy wymóg, aby móc prognozować kolejne wystąpienia liczby/zestawu.
W drugim etapie, po uruchomieniu analizy przyciskiem "Szukaj" następuje próba obliczenia stabilnych ilorazów dla wszystkich liczb/kombinacji zestawów. W tabeli wyników w poszczególnych kolumnach znajdują się:
- zestaw: liczba lub zestaw dla którego znaleziono stabilny iloraz
- ilość trafień: ilość wystąpień liczby/zestawu w zadanych zakresie losowań
- numery losowań: numery losowań, w których wystąpiły trafienia
- stabilny iloraz: iloraz na podstawie którego wyznaczany jest potencjalny numer kolejnego losowania z wystąpieniem danej liczby/zestawu
- Prognoza: numer kolejnego losowania, w którym potencjalnie znów zostanie wylosowana dana liczba/zestaw
Wyniki analizy można eksportować do pliku html, txt, csv oraz wydrukować na drukarce.

Analiza posiada dwa warianty prognozowania:
Prognoza nr 1 (zakres): analizowany jest wyłącznie zakres wskazany przez użytkownika – opisany powyżej
Prognoza nr 2 (całość): analizowany jest cały zakres od wskazanego przez użytkownika górnego zakresu do losowania nr 1, powoduje to dłuższe obliczenia, ale też danych do analizy jest więcej, więc wyniki mogą dać lepsze rezultaty.

Poniżej przedstawiona jest idea stabilnych ilorazów na hipotetycznym, uproszczonym przykładzie.
1. W bazie losowań znajduje się 1000 wyników losowań
2. W zakresie analizy (900 - 1000) dany zestaw liczb został wylosowany 4 razy w losowaniach: 900, 940, 970 i 980
3. Obliczamy średnią różnicę pomiędzy losowaniami, czyli [(940-900} + (970-940) + (980-970)] / 3 = 26,67
4. Z powyższego wynika, że zestaw powinien zostać wylosowany w losowaniu nr: 1000 + 26,67 = 1026,67, po odcięciu 1026 (zawsze należy odcinać część ułamkową a nie zaokrąglać, gdyż możemy "stracić" jedno potencjalnie celne losowanie)

Liczby następne

Liczby następne
Liczby następne - analiza umożliwiająca określenie liczb najczęściej losowanych w kolejnym losowaniu po danej liczbie z losowania bazowego.
Analiza wymaga ustalenia dwóch parametrów: losowania bazowego oraz ilości wystąpień liczb z losowania bazowego. Po ich ustaleniu i uruchomieniu analizy, aplikacja znajdzie zadaną ilość wystąpień każdej liczby z losowania bazowego przeszukując kolejne losowania wstecz („w dół”). Po znalezieniu określonej ilości losowań z wystąpieniem każdej liczby, kolejnym etapem jest sprawdzenie/policzenie, które liczby występują najczęściej w kolejnych, znalezionych wcześniej losowaniach po danej liczbie losowania bazowego. Tylko te najczęściej losowane liczby zostaną zaprezentowane w tabeli po lewej stronie. Natomiast tabela po prawej stronie pozwala na sprawdzenie wszystkich (nie tylko najczęściej występujących) liczb po danej liczbie z losowania bazowego.

Wszystkie w wyniki można zapisać w plikach CSV, TXT lub HTML oraz wydrukować na drukarce.

Analiza godzinowa pętli

Analiza godzinowa pętli

Analiza godzinowa pętli.

Analiza ta oparta jest na ciekawym, zaobserwowanym i powtarzającym się zjawisku występującym w losowaniach Szybkie 600. Polega ono na losowaniu wielu takich samych liczb w kilku kolejnych losowaniach występujących godzinę po określonym losowaniu (umownie można to nazwać częściowym „zapętleniem” losowań). Oczywiście zjawisko to nie występuje zawsze, natomiast dzięki tej analizie można znaleźć takie godziny (i minuty) kolejnych losowań, w których to zjawisko występuje.
Znając czas (godzinę i minutę), można potencjalnie ustalić, iż w kolejnej godzinie może ponownie zostać wylosowanych wiele takich samych liczb co w poprzednich godzinach/minutach.
Konfiguracja analizy sprowadza się do ustalenia kilku parametrów. Podstawowym jest data i czas losowania bazowego - to od niego program będzie poszukiwał „pętli”. Kolejnymi ustawieniami analiz są:
Ilość losowań w pętli – to parametr określający „jak długa” pętla ma być poszukiwana, czyli ile kolejnych losowań od bazowego program ma szukać występowania pętli.
Ilość godzin oraz „kierunek” analizy – parametry pozwalające określić, czy analiza ma przeszukiwać losowania wstecz czy w przód od losowania bazowego oraz ile takich przeszukań (godzin/pętli) ma być wykoywanych.
Uwagi: W zależności od ustalenia parametru/kierunku poszukiwań, należy odpowiednio ustalić datę/czas losowania bazowego. Jeśli wybrano poszukiwanie wstecz, losowanie bazowe może być jednym z ostatnich w bazie losowań. Natomiast po wybraniu poszukiwań w przód, oczywistym jest, że losowanie bazowe musi być odpowiednio „odległe”, aby analiza mogła być przeprowadzona. Program na podstawie wprowadzonych parametrów sprawdza, czy analiza może być przeprowadzona i informuje, gdyż takich możliwości nie ma.

Wyniki analizy można tradycyjnie wydrukować na drukarce lub wyeksportować do pliku w formacie html, csv lub txt.

Analiza odstępów (przerrw)

Analiza odstępów (przerrw)
Analiza ta umożliwia znalezienie maksymalnej przerwy pomiędzy powtórzeniem się zestawu. Ilość liczb w zestawie można ustalać w zakresie od 1 do 4.
Po ustaleniu zakresu losowań, naciśnięciu Start i wykonaniu obliczeń, w tabeli po prawej stronie pojawią się wyniki analizy. Poszczególne kolumny określają:
- Zestaw, skład liczbowy znalezionego zestawu
- Max. dł. przerwy, największa ilość losowań pomiędzy dwoma wystąpieniami zestawu (Uwaga: może wynosić zero, jeśli dany zestaw w zadanym zakresie wystąpił tylko dwa razy, w dwóch kolejnych losowaniach)
- Los. początkowe, nr losowania w którym pierwszy raz wystąpił zestaw
- Los. końcowe, nr losowania w którym ostatni raz wystąpił zestaw

Kolumny tabeli wyników są sortowalne po kolumnach oraz istnieje możliwość kopiowania zawartości (Ctrl+A > Ctrl+C) po aktywowaniu funkcjonalności schowka w Opcji w menu okna głównego.
Wyniki analizy wydrukować na drukarce oraz zapisać do pliku w formatach html, csv, txt, rtf, xlxs

Centrum powiadomień

Centrum powiadomień

Centrum powiadomień jest funkcjonalnością, w której można skonfigurować wysyłanie wiadomości e-mail po tym, jak w wybranej ilości losowań wstecz od ostatniego, zostały trafione wskazanie liczby bądź zestawy.
Powiadomienie jest wysyłane zawsze po wykonanej aktualizacji wyników. Dlatego też zaleca się włączenie auto-aktualizacji wyników z wybranym interwałem czasowym.
Okno Centrum powiadomień składa się z dwóch cześci konfiguracyjnych: jednej dotyczącej wyboru liczb lub zestawów oraz drugiej dotyczącej ustawień serwera pocztowego, który będzie wykorzystywane do wysyłania powiadomień.
Przykładowe konfiguracje dla konta 'zwykłego' i konta gmail przedstawione zostały poniżej (aby obejrzeć rozmiar oryginalny, kliknij w link).
Konfiguracja serwera SMTP   |    Konfiguracja serwera SMTP gmail

Konfigurowanie powiadomień należy rozpocząć od wprowadzenia odpowiednich, prawidłowych parametrów wykorzystywanego serwera pocztowego, wykonania testu wysłania wiadomości i zapisaniu konfiguracji po zweryfikowaniu otrzymania wiadomości testowej.
UWAGA: W związku z mechanizmami bezpieczeństwa Google, do prawidłowego działania wysyłki e-maili konieczna jest zmiana parametru na swoim koncie gmail. Chodzi o ustawienie 'Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji' > 'Zezwalaj na mniej bezpiecznie aplikacje: WŁĄCZONE'. Link do tego ustawienia na koncie Google to: https://myaccount.google.com/lesssecureapps

Ważna informacja: funkcjonalność powiadomień nie będzie dziłać, przy włączonej dwuetapowej metodzie uwierzytelniania się na witrynach google.

Opis poszczególnych pól cześci konfiguracyjnej serwera SMTP:
- Adres serwera, adres w postaci URL lub adresu IP użytkowanego serwera SMTP (przy wprowadzaniu serwera gmail, aplikacja automatycznie zmieni pozostałe parametry port, wersję SSL i metodę TLS)
- Port (SSL/TLS), port na którym pracuje serwer SMTP (dla gmail - 587, dla innych najczęściej 465)
- Wersja (SSL/TLS), w zależności od konfiguracji serwera pocztowego należy wybrać osbługę wersji TLSv1, SSLv2, SSLv2, lub obie SSLv23
- Metoda TLS, w zależności od konfiguracji serwera pocztowego należy wybrać ImplicitTLS lub ExplicitTLS
- Nazwa konta, login do serwera pocztowego
- Hasło, hasło do konta
- Odniorca powiadomień, adres emmail, na który będzie wysyłane powiadomienie
- Temat wiadmości, temat z jakim będzie wysyłane powiadomienie (można ustalić do ew. filtrowania)

Po poprawnym ustaleniu parametrów serwera, przeprowadzonym teście zakończonym dostarczeniem wiadomości na wskazany adres email oraz zapisaniu ustawień, można przejść do ustalenia zakresu jaki ma być sprawdzany i wysyłany w powiadomieniu. Do wyboru są dwie możliwości: wprowadzenie pojedynczych liczb (do 40 szt.) lub wczytanie swoich zestawów z pliku zestawów własnych *zst (użytkowanych w analizie ZWU, czyli Zestawy Własne Użytkownika).
Poprawne wprowadzenie liczb bądź zestawów, jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem na samym dole okna. Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, komunikat jest w kolorze niebieskim, jeśli nie, w czerwonym.
Ostatnim parametrem, który może być ustalony jest ilość losowań wstecz od ostatniego losowania, które mają być sprawdzane i któych wyniki mają być wysłane w powiadomieniu e-mail (domyślnie 1 - ostatnie losowanie, max. 15 - losowania z ostatniej godziny).

Po zamknięciu okna Centrum powiadomień, ikona na pasku statusu (dzwonek) sygnalizuje czy powiadomienia są skonfigurowane poprawnie i aktywne. Ikona zielona - powiadomienia są włączone, ikona wyszarzona - powiadomienia są wyłączone.

Każdorazowo, przy włączonych powiadomieniach i wysłaniu wiadomości e-mail, na pasku statusu pojawi się przez 10 sekund informacja 'Wysłano powiadomienie e-mail'.

Przykładowe wiadomości email wyglądają następująco (po lewej - dla wybranych liczb, po prawej - dla wybranych zestawów):

Dopisywanie wyników

Dopisywanie wyników
Opcja ta pozwala na aktualizację bazy wyników losowań. W ramce 'Data i czas' widoczna jest data pierwszego, brakującego losowania (nie zaleca się zmiany tej daty, ponieważ może to spowodować późniejszy błędny odczyt danych) oraz jego czas, niemniej są przypadki, w których zmiana ta może okazać się uzasadniona.
Poniżej znajduje się pole z 32 przyciskami, odpowiadającymi liczbom w Szybkie 600. Na dole, z lewej strony podany jest numer aktualnie uzupełnianego losowania, zaś z prawej strony ilość wprowadzonych w danym momencie liczb. Przycisk 'Dopisz' staje się aktywny, po wprowadzeniu 6 wylosowanych liczb.
Można również użyć automatycznej aktualizacji dostępnej w oknie głównym, wtedy wyniki pobierane są z internetu.

Auto aktualizacja

Auto aktualizacja
Od wersji 1.5 Szybkie600Sys umożliwia ustalenie interwału czasowego dla automatycznej aktulizacji wyników. Funkcjonalność ta jest dostępna pod przyciskiem Aktualizacji > Auto - aktualizacja. Do wyboru jest sześć różnych interwałów czasowych, według których aplikacja będzie się aktualizowała samoczynnie (z serwera nr 1). Status Automatycznej Aktualizacji jest sygnalizowany w pasku statusu okna głównego wraz z czasem pozostałym do następnej aktualizacji wyników.
Po ustaleniu żądanego interwału i wybraniu z menu Opcje > Zapisz ustawienia, aplikacja będzie zawsze uruchamiała się ze zdefiniowanym wcześniej interwałem.
Informacja: Auto - aktualizacja działa wyłącznie przy widocznym oknie głównym aplikacji (zatrzymywana jest na czas wykonywania analiz, gdyż aktualizacja zmienia dostępny zakres losowań)

Subskrypcja

Subskrypcja
Subskrypcja pozwala na wykonanie weryfikacji wykupionej subskrypcji.
Operację tę należy wykonać po otrzymaniu wiadomości e-mail zatytułowanej 'Subskrypcja programu Szybkie600Sys / nr: ?????'. W odpowiednich polach należy wprowadzić adres e-mail użyty podczas dokonywania transakcji oraz nr subskrypcji zawarty w tytule otrzymanej wiadomości a następnie naciśnąć przycisk 'Weryfikuj subskrypcję'. Po prawidłowej weryfikacji konieczne jest ponowne uruchomienie programu.

[Opcja] Konfiguracja domyślnego serwera aktualizacji wyników

Od wersji 1.6 dodano możliwość skofigurowania domyślnego serwera, z którego będą pobierane wyniki po naciśnieciu ikony aktualizacji oraz podczas auto-aktualizacji.
Dostęp do tej funkcjonalności możliwy jest z okna głównego poprzez menu Opcje > Doyślny serwer aktualizacji wyników. Aby zapamiętać swój wybór należy zapisać ustawienia.
Szybkość pobierania wyników może być różna i jest zależna od wybranego serwera aktualizacji.

Aktualizacja wyników

Funkcjonalność ta pozwala jednym kliknięciem myszy uaktualnić bazę wyników.
Istnieje możliwość pobierania aktualnych wyników losowań z kilku serwerów. W przypadku braku możliwości pobrania wyników z któregoś serwera należy skorzystać z kolejnego.
Można dokonać wyboru domyślnego serwera, z którego będą się aktualizacować wyniki po naciśnieciu niebieskiej ikony. W tym celu należy w oknie głównym wejść w Opcje > Domyślny serwer aktualuzacji i dokonać wyboru. Następnie należy zapisać ustawienia klikając Opcje > Zapisz ustawienia.

Aktualizacja wyników z serwera cichy.net.pl (opcjonalne)

Aktualzaicja wyników z serwera cichy.net.pl jest dostępna po rozwinięciu menu przycisku aktualizacji wyników lub z menu 'Opcje' i służy do próby aktualizacji bazy wyników Szybkie 600, gdy ich brak jest znaczny (kilka dni, tygodni i więcej), np. po pierwszej instalacji programu z instalatora.
Po wybraniu tej opcji program łączy się z serwerem cichy.net.pl i jeśli znajdzie na niej bardziej aktualny plik wyników niż znajdujący się lokalnie na komputerze, pobierze go w całości i zastąpi nim obecny/lokalny plik.
Metoda ta jest bardzo szybka, gdyż pobiera od razu cały plik wyników, bez konieczności oczekiwania na pobranie kolejno każdego z brakujących losowań. Oczywiście plik pobrany ze strony cichy.net.pl na pewno nie będzie aktualny na daną godzinę/minutę, więc po takiej operacji zalecane jest wykonanie standardowej aktualizacji z któregoś serwera.

Ręczna edycja wyników

Ręczna edycja wyników
Ręczna edycja wyników umożliwia manualną edycję każdej danej w bazie losowań. Aby włączyć edycję należy z menu Opcje wybrać 'Ręczna edycja wyników'. Aplikacja wyświetli komunikat informacyjno - ostrzegawczy, który informuje, iż opcji tej należy używać ostrożnie, wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdyż nie są weryfikowane wszystkie wprowadzane dane.

Za pomocą klawiszy Insert / Delete można wstawiać i usuwać całe wiersze (losowania). Komórki zawierające datę i czas mają narzuconą maskę, aby wprowadzane dane były zgodne ze standardem, natomiast wylosowane liczby można zmieniać korzystając z rozwijanych pól.

Po wykonaniu wszystkich modyfikacji należy wyłączyć ręczną edycję wyników w menu Opcje oraz zapisać zmienioną bazę do pliku korzystając z 'Zapisz plik wyników' z menu Plik.

Historia wersji

Historia wersji Szybkie600Sys:

Wersja 2.1 (04.11.2021)
+ Nowa "Analiza odstępów"
* Poprawiono inne, drobne błędy funkcjonalne

Wersja 2.0 (01.07.2021)
+ Nowe "Centrum powiadomień"
* Optymalizacja pobierania wyników

Wersja 1.6 (18.10.2020)
+ Nowa funkcjnonalność konfiguracji domyślnego serwera aktualizacji

Wersja 1.5 (01.10.2020)
+ Nowa "Analiza minut"
+ Nowa "Analiza godzinowa pętli"
+ Nowa funkcjonalność "Auto - aktualizacji"
* Poprawiono inne, drobne błędy funkcjonalne

Wersja 1.1 (27.02.2020)
Wersja 1.3 (06.06.2020)
+ Nowa analiza "Liczby następne" * Zwiększono bezpieczeństwo procesu weryfikacji subskrypcji * Poprawki optymalizayjne w ZWUv3

Wersja 1.1 (27.02.2020)
* Drobne poprawki dot. aktualizacji wyników

Wersja 1.0 (17.02.2020)
+ Premiera aplikacji

Zapraszamy do działu Download i przetestowania wersji Demo...

Najnowsze pliki

Pozostań w kontakcie